Persondatapolitik

Når vi udfører vores daglige opgaver indsamler og behandler Slots- og Kulturstyrelsen en række personoplysninger, som vi er dataansvarlig for. Hvis vi behandler oplysninger om dig, har du særlige rettigheder og er beskyttet af databeskyttelsesforordningen og national lovgivning. 

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der kan knyttes til en person. Det kan fx være for- og efternavn, en privatadresse, e-mail-adresse eller et CPR-nummer, oplysninger om fysiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale forhold. Oplysninger om juridiske personer er ikke omfattet af definitionen personoplysninger.

Vi behandler oftest almindelige oplysninger, som for eksempel dit navn, adresse og kontaktoplysninger. Afhængig af sagens eller henvendelsens karakter behandler vi også identifikationsoplysninger (CPR-nummer), oplysninger om strafbare forhold og følsomme oplysninger.

Vi behandler personoplysninger om blandt andet vores ansøgere, tilskudsmodtagere, leverandører, samarbejdspartnere og ejere af ejendomme med fredede bygninger, beskyttede diger eller beskyttede fortidsminder. Vi behandler kun oplysningerne i det omfang, at det er nødvendigt til de konkrete formål, og der er et lovligt grundlag herfor.

Vi behandler personoplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra andre myndigheder, virksomheder eller borgere i forbindelse med en sag eller henvendelse.

Vær opmærksom på, at hvis du sender en almindelig mail til os, er oplysningerne ikke krypteret. Hvis du sender os oplysninger om private forhold fx CPR-nummer og lignende, bør du bruge Digital Post eller en anden sikker forbindelse.

”Behandling” af personoplysninger dækker over enhver aktivitet, som personoplysninger gøres til genstand for, fx indsamling, registrering, systematisering, organisering, opbevaring, tilpasning, ændring, søgning, brug eller videregivelse.

Slots- og Kulturstyrelsen vil i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre myndigheder. Vi videregiver kun dine personoplysninger til tredjemand, hvis vi er retligt forpligtet til det, eller hvis det i øvrigt er nødvendigt for, at vi kan udføre vores opgaver som myndighed. 

Slots- og Kulturstyrelsen har også en cookiepolitik, der fortæller, hvordan vi behandler cookies på vores hjemmeside.

Slots- og Kulturstyrelsen er en offentlig myndighed, og vi er efter dansk ret pålagt at løse opgaverne inden for vores myndighedsområde. Dette er den primære grund til, at vi lovligt kan behandle dine personoplysninger.

Vores lovlige grundlag (hjemmel) for at behandle dine almindelige oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e. Vores grundlag for at behandle følsomme oplysninger er primært efter artikel 9, stk. 2, litra f eller j. Der kan være andre retsgrundlag. Når vi behandler oplysninger om strafbare forhold eller overtrædelser af love, er vores hjemmel databeskyttelsesforordningens art. 10 og databeskyttelseslovens § 8.

Vi tilbyder, at du kan få sendt vores nyhedsbreve. Det er nødvendigt at behandle dine kontaktoplysninger, for at vi kan sende dig nyhedsbreve. Hvis du vil modtage nyhedsbreve fra os, bruger vi dit samtykke som lovligt grundlag for at behandle dine oplysninger. Grundlaget for, at vi lovligt kan indhente dit samtykke, findes i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Vi offentliggør personoplysninger om ledende medarbejdere, råd, nævn og lignende på vores hjemmeside og på sociale medieplatforme med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, som led i vores legitime interesser i at gøre indhold tilgængeligt for vores brugere.

Du kan finde databeskyttelsesforordningen her.

Oplysninger om dig gemmes, så længe vi vurderer, det er nødvendigt for at kunne opfylde vore forpligtelser som offentlig myndighed og for at kunne overholde gældende lovgivning.

Vi har interne retningslinjer for opbevaringstiden af alle kategorier af personoplysninger. Disse er fastsat i forhold til de forpligtelser, vi er underlagt efter gældende lovgivning.

Hvis du har en sag, der behandles hos os, opbevarer vi dine personoplysninger i styrelsens journaliseringssystemer. Personoplysninger, der er journaliseret i styrelsens journaliseringssystemer, hvorfra der ikke kan slettes oplysninger, slettes ikke. Fysiske og elektroniske arkiver afleveres til Rigsarkivet ved journalperiodens udløb efter arkivlovens regler og Rigsarkivets bestemmelser herom.

Databeskyttelsesforordningen giver dig som registreret disse særlige rettigheder:

Ret til at se egne personoplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Desuden har du ret til at få en række yderligere oplysninger, herunder om det er almindelige eller følsomme oplysninger, hvad vores formål med behandlingen af oplysningerne er, hvem der modtager dine oplysninger mv. 

Ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet (berigtigelse) 

Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, har du ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet. De urigtige oplysninger bliver ikke slettet i styrelsens journalsystemer, men suppleres med de rigtige oplysninger. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige eller ajourførte. 

Hvis vi har videregivet urigtige oplysninger til andre, vil vi underrette disse, om hvilke oplysninger, der er urigtige, og supplere med de rigtige oplysninger. 

Ret til at få slettet oplysninger (ret til at blive glemt)

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt vi normalt vil slette oplysningen. 

Ret til at vi skal begrænse behandlingen af dine oplysninger 

I visse tilfælde har du ret til at få os til at begrænse vores behandling af dine oplysninger, så vi som udgangspunkt kun opbevarer dine oplysninger, medmindre du giver os samtykke til andre typer behandlinger af oplysningerne. Hvis vi har brug for at behandle oplysningerne for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser, må vi behandle oplysningerne uden dit samtykke. 

Ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine oplysninger 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Ret til at trække dit samtykke tilbage

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan læse mere om rettighederne i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder 

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Vi anbefaler dig at bruge indsigtsformularen

Du er dog også velkommen til at kontakte os på anden vis. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Du kan af sikkerhedsmæssige årsager blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Vi anvender sociale medier for at være i nær kontakt med interesserede brugere. Vi anvender følgende sociale medier:

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn 

Du vil kunne komme i kontakt med os via disse sociale medier, og vi vil i forbindelse med besvarelse af dine henvendelser behandle dine personoplysninger i det omfang, de indgår i din henvendelse. Alt afhængig af din adfærd på vores fan-sider på sociale medier, kan vi og det sociale medie foretage en indsamling af bl.a. følgende oplysninger om dig, når du besøger siden:

  • Om du ”følger” fan-siden
  • Kommentarer som du efterlader på fan-siden
  • At du har besøgt vores fan-side

Vi behandler dine personoplysninger som følge af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk.1, litra f, og dermed vores legitime interesse i bl.a. at kunne besvare dine henvendelser samt forbedre vores produkter og services. Vi vil have et fælles dataansvar med hvert anvendt sociale medie for behandlingen af personoplysninger på vores fan-sider, og vi opfordrer derfor til, at du altid orienterer dig i det pågældende sociale medies egen privatlivspolitik mv., inden du benytter dets funktioner og services.

Slots- og Kulturstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som styrelsen har modtaget om dig.

Kontaktoplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsen,
Hammerichsgade 14
1611 København V
CVR-nr.: 34 07 21 91
Telefon: 33 95 42 00
Mail: post@remove-this.slks.dk

Databeskyttelsesrådgiver (DPO) 

Hvis du har spørgsmål til Slots- og Kulturstyrelsens behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte styrelsens databeskyttelsesrådgiver (DPO). Du kan kontakte styrelsens databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Mail: databeskyttelse@remove-this.slks.dk
Slots- og Kulturstyrelsens hovednummer: 33 95 42 00

Ved brev:
Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14
1611 København V

Du har ret til at klage, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på. Hvis du ønsker at klage, skal du klage til Datatilsynet.

Læs mere på www.datatilsynet.dk

Læs vores cookiepolitik

Vores persondatapolitik er senest opdateret den 15. november 2019.

Opdateret 05. juli 2024