Byarkæologi i Middelalder (1050-1536 e.Kr.), Renæssance (1536-1660 e.Kr.) & Nyere tid (efter 1660)

Der er 70 byer i Danmark med rod i middelalderen. Under den centrale bydel viser der sig ofte at være mellem 1 og 7 meter tykke kulturlag, der er ophobet i op til 1300 år. Der findes faste konstruktioner af middelalderbygninger. Bevaringsforholdene er gode pga. vandmættede jordlag, hvilket kan medføre velbevarede fund af organiske materialer og mulighed for at få ny viden om liv og dagligdag i middelalderen. Pga. de informationsrige og komplekse kulturlag i byerne er områderne udpeget til nationale kulturarvsarealer, som er en advarsel til bygherrerne om, at det kan være en fordel at revurdere anlægsarbejdet og spare på udgiften til arkæologi.

Strategi for arkæologiske undersøgelser af middelalder & nyere tids byarkæologi

Baggrund for strategien

Den arkæologiske strategi skal benyttes til vurdering af fortidsmindernes væsentlighed ved arkæologiske undersøgelser. Det gælder for alle typer undersøgelser dvs. bygherrebetalte undersøgelser og de undersøgelser, der foretages på grund af erosion.

På siden her formidles den nationale strategi for arkæologiske undersøgelser inden for middelalder og nyere tids byarkæologi.

Du kan læse et resumé af den samlede middelalderstrategis fokuspunkter her.

Den arkæologiske virksomhed i Danmark har været genstand for en international evaluering. Ekspertpanelet fra England, Tyskland, Holland, Norge og Sverige konkluderede, at der er en lang række positive forhold omkring den arkæologiske virksomhed. Det er bl.a. en museumslov, der følger internationale regler og konventioner, finansieringsbestemmelser svarende til andre europæiske lande, museernes varetagelse af opgaven med arkæologiske undersøgelser og den nationale registrering i databasen Fund & Fortidsminder.

Ekspertpanelet anbefalede et kvalitetsløft i videndeling, forskning og formidling. Kvalitetsløftet består i understøttelse af netværk og konferencer, at forbedre muligheden for forskning, udvikling af afrapportering af de arkæologiske udgravninger, udarbejdelse af årlige nationale oversigter og skabelse af et fælles kvalitetsløft i udbyttet af de arkæologiske undersøgelser ved formulering af fælles nationale udgravningsstrategier inden for forhistoriens perioder fra stenalder til middelalder.

Strategien er blevet til i samarbejde med:

  • Jacob Tue Christensen, Odense Bys Museer
  • Jane Jark Jensen, Københavns Museum
  • Lars Krants, Moesgård Museum
  • Lene Høst-Madsen, Skanderborg Museum
  • Morten Søvsø, Sydvestjyske Museer
  • Nanna Holm, Museum Sydøstdanmark
  • Søren Sindbæk, Århus Universitet, Institut for Kultur og Samfund
  • med et bidrag af Carsten Risager

Projektleder og faglig tovholder: Anne Nørgård Jørgensen, Slots- & Kulturstyrelsen

Faglig tovholder: Hoda El-Sharnouby, Slots- & Kulturstyrelsen

Hjemmeside og rapport: Jacob Villum Clausen, Slots- & Kulturstyrelsen

Opdateret 30. september 2022