Danefæ og andre løsfund

Der gøres mange fund med metaldetektor i Danmark – og alle fund har en fortælling, hvis man bære sig rigtig ad. Som detektorfører har du et særligt ansvar for at sikre genstandens værdi, så disse fortællinger ikke går tabt for eftertiden.

Finder man på for eksempel mark, i skov eller have arkæologiske genstande, er det vigtigt at være opmærksom på, at der kan gøre sig forhold gældende, der betyder, at man som finder ikke umiddelbart kan beholde genstandene. Dette gælder i særdeleshed genstande, der er danefæ, eller som fremkommer ved arkæologiske undersøgelser.

Læs mere om detektorafsøgning

Løsfundne arkæologiske genstande kan overordnet set opdeles i tre forskellige kategorier, der hver især har forskelligt ejerskab:

Danefæ

Genstande, der er danefæ, tilhører staten. Staten er i dette tilfælde repræsenteret ved Nationalmuseet, der også er den institution, der vurderer, om der er tale om danefæ, ligesom det er Nationalmuseet, der udbetaler danefægodtgørelse m.v. (jf. museumslovens §30).

Kommer man i besiddelse af danefæ, skal disse straks afleveres til Nationalmuseet. I praksis vil afleveringen ofte kunne ske til det lokale museum med arkæologisk ansvar, der så videresender genstanden til Nationalmuseet. Det er ikke lovligt hverken at sælge eller i øvrigt videregive danefæ.

Genstandsfund fra arkæologiske undersøgelser

Jordfundne, arkæologiske genstande fremkommet i forbindelse med arkæologiske undersøgelser/sluttet, arkæologisk kontekst vil som udgangspunkt altid tilhøre det kulturhistoriske museum, der forestår undersøgelsen, og/eller i hvis ansvarsområde fundet gøres (jf. museumslovens §27).

Øvrige genstandsfund

Arkæologiske genstande, der ikke er danefæ og som ikke er fremkommet i forbindelse med arkæologiske undersøgelser/sluttet, arkæologisk kontekst - det vil sige i udgangspunktet, hvad der i øvrigt findes på jordoverfladen eller i de øverste, omrodede og/eller dyrkede jordlag (eksempelvis havemuld og pløjelag) – er ikke reguleret af museumsloven men af privatretslige forhold. Sådanne genstande kan derfor beholdes af den i juridisk forstand retmæssige ejer – der vil hér som oftest være tale om ejeren af dén jord, hvorpå fundet er gjort.

Vær opmærksom på!

Det er væsentligt at gøre opmærksom på, at der findes en række grænsetilfælde, hvor også genstandsfund fra eksempelvis dyrkede jordlag udgør del af en sluttet, arkæologisk kontekst og derfor skal tilgå museet.

Løsfundne genstande kan således skulle afleveres til museet, hvis der f.eks. er tale om fund fra erkendte, oppløjede grav- eller depotfund o.lign., genstande, der ved erosion har skiftet position fra en i øvrigt påviselig arkæologisk kontekst samt alle genstande, der fremkommer i pløjelaget i forbindelse med (detektor-)undersøgelser udført i samarbejde med museerne - det være sig i forbindelse med museets egne forskningsprojekter eller den bygherrebetalte arkæologi. Det er derfor altid en god idé at kontakte det lokale arkæologiske museum, hvis man er i tvivl om, om man kan beholde et bestemt genstandsfund.

Vær med til at sikre genstandens værdi

Slots- og Kulturstyrelsen understreger, at de arkæologiske genstandenes kulturhistoriske værdi stiger væsentligt ved at være registeret korrekt og tilgængelige på et museum, og dér blive håndteret og bevaret i henhold til museumslovens øvrige sikrende angivelser.

Ønsker du derfor at bidrage bedst muligt til den kulturhistoriske viden og fortælling, er det en god idé ikke blot at præsentere fundet for museet til overordnet registrering, men også at lade det indgå i museets samling hvis relevant.

Et par gode råd om genstandshåndtering:

  • Du bør behandle arkæologiske genstande med omhu og forsigtighed, da de ofte er skrøbelige.
  • Du bør ikke forsøge at rengøre, børste eller vaske genstande, da vigtige informationer dermed kan gå tabt.
  • Du bør opbevare genstande i en plastpose eller æske med låg. Sørg for at genstanden ikke udsættes for svingende og/eller ekstremt klima/temperatur, ikke trykkes og i øvrigt ligger stabilt.
  • Du bør anvende en GPS til at måle dine fund ind med – også dem du er i tvivl om, om er noget.
  • Du bør notere findernavn, sted, dato og GPS-koordinater sammen med fundet. Hvis du skriver på en seddel, der lægges i posen/kassen, så benyt en blyant eller vandfast pen (aldrig kuglepen eller filtpen da skriften let flyder ud, hvis papiret bliver fugtigt).
  • Du kan eventuelt benytte dig af den digitale platform DIME til at foretage den første, foreløbige registrering af fundet.

Besøg DIME - digitale detektorfund

Opdateret 17. december 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Jyske Lov

Danmarks første nedskrevne lovtekst om danefæ findes i Jyske Lov fra 1241. I loven står:

”… hvad ingen ejer, det ejer kongen [Valdemar Sejr].

Finder nogen mand guld eller sølv i høje eller efter plov eller på nogen anden måde, da skal kongen have det”.