Dispensation til ændring af beskyttet fortidsminde

Ændringer i fortidsminders tilstand skal være minimale og udføres så skånsomt som muligt under hensyntagen til fortidsmindets bevaringsværdier.

(Når du udfylder ansøgningsblanketten skal du logge ind med MitID. Hvis din virksomhed ikke allerede har et MitID Erhverv, kan du oprette det på denne side: MitID Erhverv - MitID Erhverv (mitid-erhverv.dk))

Er der behov for at ændre et fortidsmindes tilstand, kan der ansøges om dispensation. Loven er restriktiv og udgangspunktet er, at fortidsminder ikke må ændres med mindre ændringen er af underordnet betydning.

Har du behov for at ændre et fortidsminde, skal du først undersøge, om det er muligt at foretage ændringen udenfor fortidsmindet. Dernæst skal der søges løsninger, der i videst mulige omfang tilgodeser hensynet til fortidsmindets bevaringsværdier.

Er du i tvivl om, hvorvidt dit projekt kræver en dispensation, er du altid velkommen til at kontakte os.

Sådan vurderes ansøgningen

Når styrelsen behandler en ansøgning om dispensation, foretages altid en konkret vurdering af, om ændringen er så nødvendig, at fortidsmindets bevaringsværdier kan tilsidesættes.

I den sammenhæng er beskyttelsen af fortidsmindets autentiske fysiske dele, herunder fortidsmindets arkæologiske lag væsentlig. Det indgår altid i afvejningen, om ændringen kan tilbageføres. Det er ligeledes vigtigt, at fortidsmindet fremstår på en sådan måde, at det er muligt at forstå dets oprindelige funktioner.

Hensynet til at opnå en økonomisk fordel for ansøger eller andre indgår ikke i styrelsens vurdering af, om der kan opnås dispensation.

Fortidsmindets ejer kan ansøge om dispensation til at ændre tilstanden af et beskyttet fortidsminde. Ejer har ret til at lade sig repræsentere og kan derfor bemyndige en anden person til at ansøge om dispensation. Søger du på vegne af ejer, skal du vedlægge en fuldmagt til ansøgningen.

Vi anbefaler, at du ser ansøgningsblanketten i gennem og har de nødvendige oplysninger og bilag klar, før du går i gang med at udfylde ansøgningen.

Ansøgningen inklusiv kort og andre relevante bilag skal give en entydig beskrivelse af den ønskede ændring, da styrelsen kun kan tage stilling til det, der fremgår af ansøgningen.

Er alt ikke beskrevet i ansøgningen fra starten, kan det blive nødvendigt at indsende en ny ansøgning.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Fortidsmindets fredningsnummer
  • Oplysninger om ejer
  • Oplysninger om ansøger, hvis ansøger ikke er ejer
  • Fuldmagt fra ejer (vedhæftes ansøgningen, hvis ansøger ikke er ejer)
  • Titel på projekt
  • Projektbeskrivelse
  • Begrundelse for ændring
  • Plantegning over ændringernes udstrækning og placering i forhold til fortidsmindet (vedhæftes ansøgningen)

Hvis du ikke kender fortidsmindets fredningsnummer i forvejen, kan du finde det på Danmarks Arealinformation under Miljøportalen. Du finder fortidsmindets nummer ved at tilføje information om beskyttede fortidsminder til kortet. Herefter har du adgang information om fortidsmindet samt mulighed for at finde uddybning via link til det centrale registre Fund og Fortidsminder.

Gå til Danmarks Arealinformation under Miljøportalen

Gå til det centrale registrer Fund og Fortidsminder

Vedhæftede filer må ikke overskride en størrelse på 10 MB. Hvis størrelsen af dine vedhæftede filer overstiger 10 MB, kan du skrive dette i ansøgningsblanketten under "supplerende oplysninger". Du vil så blive kontaktet, når sagsbehandlingen startes.

Du kan forvente svar på din ansøgning indenfor 12 uger. Vi anbefaler, at du ansøger i god tid før et ønsket projekt skal gennemføres.

Du skal være opmærksom på, at en afgørelsen om dispensation fra styrelsen først kan benyttes efter en fire ugers klageperiode, der regnes fra den dato, hvor afgørelsen bliver meddelt til ansøger.

De klageberettigede er for eksempel myndigheder og landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er at beskytte kultuarv, natur og miljø.

Se mere om klageberettigede i museumslovens kap. 8a, § 29 u

Hvis du får dispensation til de ændringer, du har ansøgt om, vil der ofte være knyttet en række vilkår, der skal opfyldes sammen med projektet.

Vilkårene kan eksempelvis være, at ændringerne skal udføres på en særlig måde eller inden for et bestemt tidsrum, eller at ændringerne skal indskrænkes til kun det absolut nødvendige.

Et vilkår kan være, at der skal være en arkæolog til stede, der kan registrere eventuelle indgreb i fortidsminde. Ved større projekter vil der ofte kunne stilles vilkår om, at der for ansøgerens regning skal udføres en arkæologisk undersøgelse.

Udgifter i forbindelse med opfyldelse af vilkårene skal afholdes af ansøger, ligesom udgifter til udbedring af eventuelle skader på fortidsmindet, opstået som følge af denne dispensation, afholdes af ansøger.

Er du ejer og/eller bruger af et af store beskyttede fortidsminder (slotsbanker, voldsteder, borge, befæstninger og slotte) har du måske et særligt behov for at kunne anvende arealet til midlertidige, men tilbagevendende offentlige events og arrangementer. I den situation har du mulighed for at søge en dispensation, der gælder i flere år (typisk 5 år) og som kan fungere som en slags klippekort.

Det betyder, at dispensationen kan omfatte både faste årligt tilbagevendende arrangementer samt et nærmere defineret antal ad hoc begivenheder.

Dispensationen vil blive baseret på en dialog om, hvordan dine behov kan opfyldes under hensyn til fortidsmindets fortsatte beskyttelse. Kontakt os for nærmere oplysninger om dine muligheder.

Opdateret 01. februar 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen.