Teaterrefusion - Ikke-kommunale institutioner

Vejledning til ikke-kommunale institutioner om refusion af deres udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og scenekunst for unge.

Den daglige drift af refusionsordningen

Refusionsordningen administreres af den selvejende institution Scenit, der rådgiver og vejleder om refusionsordningen og varetager den daglige drift af Refusionsordningen. Ansøgning om refusion mv. sker via hjemmesiden www.teaterrefusion.dk.

Kontaktoplysninger

Scenit
Vestergade 27, stuen th.
1456 København K

Telefon: 35 24 01 07
E-mail: teaterrefusion@remove-this.scenit.dk 

Refusionens størrelse og hjemmelsgrundlag

Ikke-kommunale institutioner på ungdomsuddannelsesområdet samt private/selvejende skoler og private/selvejende daginstitutioner - i det følgende kaldet ”Institutionen” - kan få refunderet 50 procent af deres udgifter ved køb af professionelle forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst, der er godkendt til refusion. Dette følger af bekendtgørelse nr. 212 af 28. februar 2024 om refusion af ikke-kommunale institutioners udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og scenekunst for unge (i det følgende kaldet ”Refusionsbekendtgørelsen”) samt kulturministerens dispensation af d. 5. januar 2024. 

Bekendtgørelse nr. 212/2024 om refusion m.v. af ikke-kommunale institutioners udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og scenekunst for unge

Det er en forudsætning for refusion, at den ikke-kommunale institution er af en institutionstype, der er omfattet af Kulturministeriets liste over ungdomsuddannelser, private/selvejende skoler og private/selvejende daginstitutioner, der kan benytte refusionsordningen for ikke-kommunale institutioner. Listen, der fremgår af bilag 1 til bekendtgørelsen, afgrænser de typer af private/selvejende institutioner, der er berettigede til at søge refusion under ordningen. Dette sker ved en afgrænsning af de relevante sektorlove, der gælder for institutionerne. 

Bilag 1 til bekendtgørelse nr. 212/2024.

Hvad er ”børneteater” og hvad er ”scenekunst for unge”?

”Børneteater” er efter Refusionsbekendtgørelsen teater, som er produceret for børn under 16 år.

Ved ”scenekunst for unge” forstås scenekunst som er produceret for unge under 25 år, samt scenekunst, hvor unge under 25 år indgår i produktionens aldersmæssige målgruppe. Forestillinger der er målrettet et voksent publikum (+18 år) kan derfor også i mange tilfælde anses som ”scenekunst for unge”.

Hvilke udgifter kan udløse refusion?

 • Der ydes 50 procent refusion (som udgangspunkt inden for 30 dage fra ansøgning) af ikke-kommunale institutioners udgifter til køb af refusionsgodkendte hele forestillinger af børneteater og scenekunst for unge. Ved køb af ”hele refusionsgodkendte forestillinger” forstås køb af opførelser af forestillinger, hvor købet omfatter de pågældende opførelsers samlede udbudte sals- og publikumskapacitet.

  Se nedenfor i vejledningen, hvor der kan findes oplysning om hvilke forestillinger, der er godkendt til refusion, og hvordan man kan undersøge om en konkret forestilling er godkendt til refusion.
 • Refusionen ydes af den ikke-kommunale institutions nettoudgifter til køb af hele refusionsgodkendte forestillinger. Eventuelle indtægter mv. (fx eventuelle entreindtægter inkl. moms), som institutionen har i forbindelse med afviklingen af forestillingen, skal således fratrækkes i refusionsansøgningen.

Hvilke udgifter kan ikke udløse refusion? 

 • Udgifter til køb af forestillinger, der ikke er godkendt til refusion under Refusionsordningen.
 • Udgifter til køb af enkeltbilletter til refusionsgodkendte forestillinger.
 • Udgifter og tilskud til køb af hele forestillinger af børneteater og scenekunst for unge, hvor der i forvejen er bevilget et statsligt formidlingstilskud til forestillingen i henhold til § 24 i lov om scenekunst (Formidlingsordningen). Se nærmere herom i et særskilt afsnit nedenfor.
 • Institutionens egne afledte udgifter i forbindelse med køb af refusionsgodkendte forestillinger. Der ydes derfor ikke refusion af følgende afledte udgifter (oplistningen er ikke udtømmende):
  • Institutionens egne udgifter til administration
  • Salsleje og opstilling
  • Afledte lønudgifter til institutionens eget personale
 • Institutionen kan ikke opnå refusion af sine eventuelle udgifter til transport af publikum, fx børn, elever mv. og deres ledsagere (pædagoger, lærere mv.) til og fra forestillingen.
 • Udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og scenekunst for unge, der er afholdt i et tidligere kalenderår.

Særligt om køb af forestillinger, som i forvejen er tildelt statsligt formidlingstilskud i henhold til § 24 i lov om scenekunst (”Formidlingsordningen”)

Institutionen kan ikke opnå refusion for sine udgifter til køb af hele refusionsgodkendte forestillinger hvis der i forvejen er bevilget et statsligt formidlingstilskud til samme forestillingsopførelse efter § 24 i lov om scenekunst til forestillingens producent eller til den turnéarrangør, der udbyder forestillingen.

Hvilke forestillinger kan udløse refusion?

 • Der kan kun søges refusion af udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst. Dette omfatter forestillinger, der er produceret af teatre, som modtager økonomisk støtte i henhold til lov om scenekunst, hvis forestillinger automatisk er godkendt til refusionsordningen. Endvidere omfatter det forestillinger, der er godkendt under Refusionsordningen for børneteater og opsøgende scenekunst. Øvrige forestillinger kan ikke udløse refusion under ordningen.
 • Oplysninger om hvorvidt en konkret forestilling er godkendt til refusion findes på den landsdækkende scenekunstportal produktionssiden på www.scenen.dk. Oplysninger om refusionsgodkendte børneteaterforestillinger findes også i Den Røde Brochure som ligger på Teatercentrums hjemmeside www.drb.teatercentrum.dk.

Refusionsprocenten

Den refusionsprocent, som institutionen kan opnå på køb af forestillinger i perioden 1. januar - 31. december 2024 udgør 50 procent af den enkelte forestillings pris, fratrukket eventuelle indtægter.

Se ministerens dispensationsmeddelelse af d. 5. januar 2024

Ikke-kommunale institutioner (ungdomsuddannelser, private skoler og private eller selvejende daginstitutioner) kan således opnå 50 % i refusion af køb af refusionsgodkendte teater- og scenekunstforestillinger for børn og unge samt for opsøgende voksenteater. Dette gælder for køb af hele, godkendte forestillinger, der opføres i kalenderåret 2024, dvs. frem til 31. december 2024.

Læs mere om Refusionsordningen for ikke-kommunale institutioner på www.teaterrefusion.dk

Refusionsprocenten offentliggøres på www.slks.dk samt på www.teaterrefusion.dk.

Ansøgning om refusion (straksrefusion)

Institutionen skal senest 30 dage efter at en forestilling har været opført indberette udgifter ved køb af forestillingen med henblik på refusion. Indberetningen sker via den digitale platform www.teaterrefusion.dk, der drives af Scenit.

Indberetninger kan indeholde flere købte og afviklede forestillinger. Indberetningen skal dog ske senest 30 dage efter den første forestillingsopførelse, som der søges refusion for. Ved samtidig indberetning skal de enkelte forestillinger og oplysningerne om dem kunne identificeres.

For forestillinger, som opføres i december måned, gælder, at de uanset opførelsesdato skal indberettes senest den 4. januar i det efterfølgende år med henblik på refusion.

Institutionen skal ved indberetningen vedlægge kopi af faktura for den eller de forestillinger, der søges refusion for.

I forbindelse med indberetningen skal der indsættes oplysninger om publikumstal fordelt på følgende aldersgrupper

 • Børn (0-15 år)
 • Unge (16-24 år)
 • Voksne (+25 år)

Udbetaling af refusion

Scenit udbetaler refusionen inden for 30 dage efter modtagelsen af ansøgningen såfremt betingelserne for udbetaling er opfyldt, herunder

 • at ansøgeren er en ungdomsuddannelse, en privatskole eller en privat/selvejende daginstitution, der som institutionstype optræder på Kulturministeriets liste over institutioner, der er berettigede til at modtage refusion under ordningen
 • at den eller de opførte forestillinger er afviklet i perioden 1. januar - 31. december 2024
 • at den eller de opførte forestillinger er godkendte til at blive udbudt med refusion
 • at der er indsendt den fornødne dokumentation for udgiften til køb af forestillingen/forestillingerne (typisk fakturakopi(er)).

I tilfælde af, at der ud fra de ovenstående kriterier er usikkerhed om udfaldet af en ansøgning om refusion, videresender Scenit ansøgningen om refusion til Slots- og Kulturstyrelsen, som senest 30 dage efter modtagelsen træffer afgørelse om tildeling af eller afslag på tildeling af refusion.

Klagevejledning

Scenits afgørelser i tilknytning til ansøgninger om refusion fra ikke-kommunale institutioner, kan påklages til Slots- og Kulturstyrelsen senest 30 dage efter at institutionen har modtaget meddelelse fra Scenit om udfaldet af ansøgningen. Institutionen skal begrunde sin klage og ved indsendelse af klagen angive det sagsnummer, som Scenit har meddelt institutionen i forbindelse med ansøgningen om refusion. 

Klage fremsendes skriftligt til Slots- og Kulturstyrelsen via e-mailadressen musc@remove-this.slks.dk. I emnefeltet anføres: ”Klage over Scenits afgørelse ifm. ansøgning om refusion for udgifter til børneteater og scenekunst for unge”. 

Slots- og Kulturstyrelsen behandler klagen inden for 30 dage fra modtagelsen.

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser kan påklages til Kulturministeriet. Klagen fremsendes skriftligt til Slots- og Kulturstyrelsen via e-mailadressen musc@remove-this.slks.dk. I emnefeltet anføres: ”Klage over Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse ifm. ansøgning om refusion for udgifter til børneteater og scenekunst for unge”. Slots- og Kulturstyrelsen videresender klagen til Kulturministeriet sammen med de relevante bilag mv. i klagesagen.

Hvis I har spørgsmål

Kontakt den selvejende institution Scenit hvis I har spørgsmål. I finder kontaktoplysninger i vejledningens indledende afsnit ovenfor.

9. januar 2024

Kontakt Slots- og Kulturstyrelsen

Slots- og Kulturstyrelsen
Center for Kunst og Biblioteker
Hammerichsgade 14
1611 København V

Telefon: 33 95 42 00
E-mail: musc@remove-this.slks.dk 

Opdateret 30. april 2024