Refusion - teater for børn og unge

Vejledning til ikke-kommunale institutioner om refusion af deres udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og scenekunst for unge.

Den daglige drift af refusionsordningen

Refusionsordningen administreres af den selvejende institution Scenit, der rådgiver og vejleder om refusionsordningen og varetager den daglige drift af refusionsordningen. Ansøgning om refusion mv. sker via hjemmesiden www.teaterrefusion.dk.

Kontaktoplysninger

Scenit
Vestergade 27, stuen th.
1456 København K

Telefon: 35 24 01 07
E-mail: teaterrefusion@remove-this.scenit.dk 

Refusionens størrelse og hjemmelsgrundlag

Ikke-kommunale institutioner på ungdomsuddannelsesområdet samt private/selvejende skoler og private/selvejende daginstitutioner - i det følgende kaldet ”Institutionen” - kan få refunderet op til 50 procent af deres udgifter ved køb af professionelle forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst, der er godkendt til refusion. Dette følger af bekendtgørelse nr. 1972 af 25. oktober 2021 om refusion af ikke-kommunale institutioners udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og scenekunst for unge (i det følgende kaldet ”Refusionsbekendtgørelsen”).

Bekendtgørelse nr. 1972/2021 om refusion af ikke-kommunale institutioners udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og scenekunst for unge

Det er en forudsætning for refusion, at den ikke-kommunale institution er af en institutionstype, der er omfattet af Kulturministeriets liste over ungdomsuddannelser, private/selvejende skoler og private/selvejende daginstitutioner, der kan benytte refusionsordningen for ikke-kommunale institutioner. Listen, der fremgår af bilag 1 til bekendtgørelsen, afgrænser de typer af private/selvejende institutioner, der er berettigede til at søge refusion under ordningen. Dette sker ved en afgrænsning af de relevante sektorlove, der gælder for institutionerne. 

Bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1972/2021.

Hvad er ”børneteater” og hvad er ”scenekunst for unge”?

”Børneteater” er efter Refusionsbekendtgørelsen teater, som er produceret for børn under 16 år.

Ved ”scenekunst for unge” forstås scenekunst som er produceret for unge under 25 år, samt scenekunst, hvor unge under 25 år indgår i produktionens aldersmæssige målgruppe. Forestillinger der er målrettet et voksent publikum (+18 år) kan derfor også i mange tilfælde anses som ”scenekunst for unge”.

Hvilke udgifter kan udløse refusion?

 • Der ydes op til 50 procent refusion (som udgangspunkt inden for 30 dage fra ansøgning) af ikke-kommunale institutioners udgifter til køb af refusionsgodkendte hele forestillinger af børneteater og scenekunst for unge. Ved køb af ”hele refusionsgodkendte forestillinger” forstås køb af opførelser af forestillinger, hvor købet omfatter de pågældende opførelsers samlede udbudte sals- og publikumskapacitet.

  Se nedenfor i vejledningen, hvor der kan findes oplysning om hvilke forestillinger, der er godkendt til refusion, og hvordan man kan undersøge om en konkret forestilling er godkendt til refusion.
 • Refusionen ydes af den ikke-kommunale institutions nettoudgifter til køb af hele refusionsgodkendte forestillinger. Eventuelle indtægter mv. (fx eventuelle entreindtægter inkl. moms), som institutionen har i forbindelse med afviklingen af forestillingen, skal således fratrækkes i refusionsansøgningen.

Hvilke udgifter kan ikke udløse refusion? 

 • Udgifter til køb af forestillinger, der ikke er godkendt til refusion under Refusionsordningen.
 • Udgifter til køb af enkeltbilletter til refusionsgodkendte forestillinger.
 • Udgifter og tilskud til køb af hele forestillinger af børneteater og scenekunst for unge, hvor der i forvejen er bevilget et statsligt formidlingstilskud til forestillingen i henhold til § 24 i lov om scenekunst (Formidlingsordningen). Se nærmere herom i et særskilt afsnit nedenfor.
 • Institutionens egne afledte udgifter i forbindelse med køb af refusionsgodkendte forestillinger. Der ydes derfor ikke refusion af følgende afledte udgifter (oplistningen er ikke udtømmende):
  • Institutionens egne udgifter til administration
  • Salsleje og opstilling
  • Afledte lønudgifter til institutionens eget personale
 • Institutionen kan ikke opnå refusion af sine eventuelle udgifter til transport af publikum, fx børn, elever mv. og deres ledsagere (pædagoger, lærere mv.) til og fra forestillingen.
 • Udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og scenekunst for unge, der er afholdt i et tidligere kalenderår.

Særligt om køb af forestillinger, som i forvejen er tildelt statsligt formidlingstilskud i henhold til § 24 i lov om scenekunst (”Formidlingsordningen”)

Institutionen kan ikke opnå refusion for sine udgifter til køb af hele refusionsgodkendte forestillinger hvis der i forvejen er bevilget et statsligt formidlingstilskud til samme forestillingsopførelse efter § 24 i lov om scenekunst til forestillingens producent eller til den turnéarrangør, der udbyder forestillingen.

Hvilke forestillinger kan udløse refusion?

 • Der kan kun søges refusion af udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst. Dette omfatter forestillinger, der er produceret af teatre, som modtager økonomisk støtte i henhold til lov om scenekunst, hvis forestillinger automatisk er godkendt til refusionsordningen. Endvidere omfatter det forestillinger, der er godkendt under Refusionsordningen for børneteater og opsøgende scenekunst. Øvrige forestillinger kan ikke udløse refusion under ordningen.
 • Oplysninger om hvorvidt en konkret forestilling er godkendt til refusion findes på den landsdækkende scenekunstportal produktionssiden på www.scenen.dk. Oplysninger om refusionsgodkendte børneteaterforestillinger findes også i Den Røde Brochure som ligger på Teatercentrums hjemmeside www.drb.teatercentrum.dk.

Refusionsprocenten

Den refusionsprocent, som institutionen kan opnå på køb af forestillinger i den kommende ansøgningsperiode på et halvt år udmeldes to gange årligt henholdsvis den 15. december for perioden 1. januar – 30. juni og den 15. juni for perioden 1. juli – 31. december. Refusionsprocenten kan udgøre op til 50 pct. af den enkelte forestillings pris, fratrukket eventuelle indtægter.

Refusionsprocenten for perioden fra 10. oktober 2021, hvor refusionsordningen starter, og til og med den 31. december 2021 er 50% for forestillinger, der opføres i den anførte periode.

Refusionsprocenten offentliggøres på www.slks.dk samt på www.teaterrefusion.dk.

Forhåndsbooking af forestillinger

Institutionen skal indledningsvis forhåndsbooke de forestillinger, den ønsker at købe med refusion for det næste halve år. Institutionen foretager forhåndsbookingen når institutionen har indgået aftale med det teater, der opfører forestillingen.

Forhåndsbookingen foretages via en digital formular der kan tilgås via hjemmesiden www.teaterrefusion.dk.

Forhåndsbookning af forestillinger for perioden fra den 1. januar til og med den 30. juni skal ske senest den 1. december i året før. Forhåndsbookning af forestillinger for perioden fra den 1. juli til og med den 31. december skal ske senest den 1. juni i kalenderåret.

I kalenderåret 2021 modtages forhåndsbookninger frem til den 17. december 2021 for perioden fra den 10. oktober 2021 til og med den 31. december 2021.

Formålet med forhåndsbookingen er at muligøre beregningen af refusionsprocenten for det kommende halvår. Forhåndsbookingen er således ikke en ansøgning om refusion men en varsling af de udgifter til køb, som institutionen forventer at have i det kommende halve år.

Erstatning af forhåndsbookede forestillinger

Forhåndsbookede forestillinger, som aflyses af producenten eller institutionen, kan erstattes af andre forestillinger, der opføres i samme halvårsperiode. Det beløb, der ydes i refusion af udgifterne til køb af erstatningsforestillingen, må dog her ikke overstige den refusion, som købet af den oprindeligt planlagte forestilling ville have udløst. Hvis indkøbsprisen på erstatningsforestillingen er lavere end indkøbsprisen på den oprindeligt planlagte forestilling, ydes der refusion, beregnet efter erstatningsforestillingens pris ganget med den udmeldte refusionsprocent for det pågældende halvår.

Erstatningskøb af en forestilling, der opføres senere end samme halvår skal indberettes ved en ny forhåndsbookning.

Ansøgning om refusion (straksrefusion)

Institutionen skal senest 30 dage efter at en forestilling har været opført indberette udgifter ved køb af forestillingen med henblik på refusion. Indberetningen sker via den digitale platform www.teaterrefusion.dk, der drives af Scenit.

Indberetninger kan indeholde flere købte og afviklede forestillinger. Indberetningen skal dog ske senest 30 dage efter den første forestillingsopførelse, som der søges refusion for. Ved samtidig indberetning skal de enkelte forestillinger og oplysningerne om dem kunne identificeres.

For forestillinger, som opføres i december måned, gælder, at de uanset opførelsesdato skal indberettes senest den 4. januar i det efterfølgende år med henblik på refusion.

Institutionen skal ved indberetningen vedlægge kopi af faktura for den eller de forestillinger, der søges refusion for.

I forbindelse med indberetningen skal der indsættes oplysninger om publikumstal fordelt på følgende aldersgrupper

 • Børn (0-15 år)
 • Unge (16-24 år)
 • Voksne (+25 år)

Udbetaling af refusion

Scenit udbetaler refusionen inden for 30 dage efter modtagelsen af ansøgningen såfremt betingelserne for udbetaling er opfyldt, herunder

 • at ansøgeren er en ungdomsuddannelse, en privatskole eller en privat/selvejende daginstitution, der som institutionstype optræder på Kulturministeriets liste over institutioner, der er berettigede til at modtage refusion under ordningen
 • at den eller de opførte forestillinger er afviklet den 10. oktober 2021 eller senere
 • at den eller de opførte forestillinger er godkendte til at blive udbudt med refusion
 • at der er indsendt den fornødne dokumentation for udgiften til køb af forestillingen/forestillingerne (typisk fakturakopi(er)).

I tilfælde af, at der ud fra de ovenstående kriterier er usikkerhed om udfaldet af en ansøgning om refusion, videresender Scenit ansøgningen om refusion til Slots- og Kulturstyrelsen, som senest 30 dage efter modtagelsen træffer afgørelse om tildeling af eller afslag på tildeling af refusion.

Tidslinjer for ansøgningsperioderne i 2021 og 1. og 2. halvår 2022

 

Herunder finder du tidslinjer for refusionsperioderne i 2021 og 1. og 2. halvår 2022, som kan hjælpe dig med at danne overblik over ansøgningsprocessen og de relevante frister.

Tidslinje for 2021: Perioden 10. oktober til 31. december 2021

Tidslinje for 1. halvår 2022: Perioden 1. januar til 30. juni 2022

Tidslinje for 2. halvår 2022: Perioden 1. juli til 31. december 2022

Klagevejledning

Scenits afgørelser i tilknytning til ansøgninger om refusion fra ikke-kommunale institutioner, kan påklages til Slots- og Kulturstyrelsen senest 30 dage efter at institutionen har modtaget meddelelse fra Scenit om udfaldet af ansøgningen. Institutionen skal begrunde sin klage og ved indsendelse af klagen angive det sagsnummer, som Scenit har meddelt institutionen i forbindelse med ansøgningen om refusion. 

Klage fremsendes skriftligt til Slots- og Kulturstyrelsen via e-mailadressen musc@remove-this.slks.dk. I emnefeltet anføres: ”Klage over Scenits afgørelse ifm. ansøgning om refusion for udgifter til børneteater og scenekunst for unge”. 

Slots- og Kulturstyrelsen behandler klagen inden for 30 dage fra modtagelsen.

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser kan påklages til Kulturministeriet. Klagen fremsendes skriftligt til Slots- og Kulturstyrelsen via e-mailadressen musc@remove-this.slks.dk. I emnefeltet anføres: ”Klage over Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse ifm. ansøgning om refusion for udgifter til børneteater og scenekunst for unge”. Slots- og Kulturstyrelsen videresender klagen til Kulturministeriet sammen med de relevante bilag mv. i klagesagen.

Hvis I har spørgsmål

Kontakt den selvejende institution Scenit hvis I har spørgsmål. I finder kontaktoplysninger i vejledningens indledende afsnit ovenfor.

26. oktober 2021

Kontakt Slots- og Kulturstyrelsen

Slots- og Kulturstyrelsen
Center for Kunst og Biblioteker
Hammerichsgade 14
1611 København V

Telefon: 33 95 42 00
E-mail: musc@remove-this.slks.dk 

Opdateret 25. november 2021