Regnskab, Pulje C

Når du/I har fået tilsagn om tilskud fra Pulje C, skal du/I senest én måned efter projektets afslutning indsende regnskab og rapport. 

Krav til afrapportering

Hvilke krav der stilles til afrapporteringen afhænger af tilskuddets størrelse samt, hvilken type tilskudsmodtager du/I er. 

For tilskud større end 100.000 kr. gælder det, at regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. Regnskabet skal forsynes med en revisionspåtegning eller et revisionsprotokolat.

Uanset tilskuddets størrelse skal privatpersoner altid indsende bilagsliste og alle regnskabsbilag sammen med regnskabet.

Organisationer eller andre juridiske enheders tilskud kan udtages til stikprøvekontrol og vil blive orienteret pr. mail om dette, efter sekretariatet har modtaget jeres regnskab. Dette vil indebære, at I inden 14 dage skal indsende bilagsliste og alle regnskabsbilag. Det gælder også timeopgørelser for lønnet og frivilligt arbejde. 20% af en ansøgningsrunde udtages til stikprøvekontrol.

Generelt henstiller vi til, at du/I gennemlæser ansøgningsrundens vejledning og tilsagnet om tilskud, inden du/I indsender regnskab og rapport. Tilsagnet kan indebære særlige betingelser, som du/I skal leve op til ved afrapportering. 

Hvordan indsendes regnskab og rapport?

Regnskabsskema og skema til afrapportering skal anvendes. Filen er et Excel-ark med 5 faneblade:

  • Vejledning
  • Regnskabsskema, som altid skal udfyldes
  • Bilagsliste, som skal udfyldes hvis du har modtaget tilskud som privatperson eller er udtaget i stikprøve
  • Regnskabsberetning, der skal udfyldes, printes, underskrives, scannes til PDF og indsendes sammen med regnskabet
  • Rapportskema, som altid skal udfyldes

Den udfyldte Excel-fil og øvrigt materiale tilføjes (uploades) i Tilskudsportalen. Du går ind på din sag i Tilskudsportalen og klikker på "Regnskab om anvendelse af projekttilskud. Herinde kan du tilføje Excel-fil og øvrigt materiale.

Følgende filer skal tilføjes til i Tilskudsportalen:

  • Excel-arket med udfyldt regnskab (fane 2), regnskabsberetning (fane 4) og rapport (fane 5)
  • PDF med den underskrevne regnskabsberetning
  • Eventuelt udarbejdet materiale ifm. projektet. Eksempelvis links, indscannet i PDF-format eller som skærmbillede

Hvis du indsender regnskab som privatperson skal du desuden udfylde bilagslisten i Excel-arket (fane 3) og indsende samtlige regnskabsbilag sammen med regnskabet. Vi henstiller til, at bilagene indsendes som én samlet PDF-fil.

Vigtigt: Da rapporterne offentliggøres skal Excel-arket også fremsendes i dette format. Sådan sikrer vi, at rapporterne er tilgængelige for alle.

læs mere om tilgængelighed her

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales, når rapport og regnskab er godkendt af sekretariatet. Tilskudsmodtagere kan forvente svar ca. 4-6 uger efter materialet er modtaget i sekretariatet.

Opdateret 25. juli 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Bekendtgørelse

Ansøgere til Pulje C søger tilskud inden for rammerne af bekendtgørelse nr. 986 af 27. juni 2023 om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa (A, B og C)

Læs bekendtgørelsen→