Lovgivning - musikinstitutioner

Hent lovgivning, som vedrører musikinstitutioner, som modtager driftstilskud fra Kulturministeriet.

Driftstilskudsloven og -bekendtgørelsen

Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet:
Lov nr. 1531 af 21. december 2010

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet: 
Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010

Musikloven

Bekendtgørelse af lov om musik:
Lovbekendtgørelse nr. 32 af 14. januar 2014

Statens Kunstfond

Lov om Statens Kunstfonds virksomhed:
Lov nr. 458 af 8. maj 2013

Finansloven

Det samlede årlige budget for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik findes under Finanslovens § 21.21.01.45 og § 21.21.01.46 (Musikalske Grundkurser).

Landsdelsorkestrene er omfattet af Finanslovens § 21.22.01.

Danmarks Underholdningsorkester er omfattet af Finanslovens § 21.22.10.20.

Udlodningsmidler

Oversigt over aktstykker.

EU's statsstøtteregler

Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (”TEUF”) artikel 107 og 108:
Artikel 107 / Folketingets EU-Oplysning
Artikel 108 / Folketingets EU-Oplysning

Kommissionens Forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (”gruppefritagelsesforordningen”):
Kommissionens Forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014

Kommissionens meddelelse om begrebet statsstøtte i artikel 107, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde:
Kommissionens meddelelse om begrebet statsstøtte i artikel 107, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Opdateret 16. februar 2022