Pavilloner i Kongens Have

Slots- og Kulturstyrelsen fører en udvælgelsesliste for personer, der er interesseret i at leje pavillonerne. Man bliver optaget på udvælgelseslisten ved at fremsende en skriftlig ansøgning samt evt. visuelt materiale, der beskriver det ønskede koncept.

Da det er Slots- og Kulturstyrelsens ønske, at pavillonerne fremtræder levende og varierede, bliver udvælgelseslisten ikke fulgt slavisk ved udlejning af pavillonerne. Slots- og Kulturstyrelsen forbeholder sig ret til blandt ansøgerne på udvælgelseslisten at tildele pavillonerne til den ansøger, hvis formål styrelsen finder vil være særligt velegnet til den konkrete pavillon og til generelt at indgå i det kreative miljø omkring pavillonerne i Rosenborg Have. Således forbeholder Slots- og Kulturstyrelsen sig ret til at springe ansøgere over, hvis ansøgeren vil bruge pavillonen til formål, der i forvejen er repræsenteret i de eksisterende pavillonlejemål. Den endelige udvælgelse af ny lejer beror på individuelle interviews med 2-4 udvalgte ansøgere.

For optagelse på udvælgelseslisten opkræver Slots- og Kulturstyrelsen et håndteringsgebyr på 500 kr.

Kriterierne for udvælgelse af lejere til pavillonerne er som følger: 

 • De enkelte pavilloner vil så vidt muligt blive lejet ud til forskellige formål/butikstyper.
 • Pavillonerne skal være publikumsorienterede, således at der foregår salg fra pavillonen. Eventuelt kan pavillonen anvendes til værksted/atelier med salg af de varer, der fremstilles i pavillonen. 
 • De varer, der fremstilles i og sælges fra pavillonerne, skal være kvalitetsvarer.

Pavillonerne udlejes på følgende vilkår: 

 • Virksomhed og sortiment fastlægges i lejekontrakten. Virksomhedskoncept er bilag til kontrakten.
 • Pavillonernes udstillingsvinduer skal fremtræde med skiftende, pæne udstillinger af de varer, der må sælges og eventuelt produceres i pavillonen.
 • Pavillonen skal have faste åbningstider, og skal som minimum være åben for publikum 20 timer om ugen.
 • Pavillonerne udlejes på markedsvilkår og lejen er fastsat på baggrund af markedslejevurdering. Lejen reguleres én gang årligt i tråd med udviklingen i nettoprisindekset, dog min. 2 %.
 • Lejeniveauet 2019: For pavillonerne i Kronprinsessegade ligger den årlige husleje ml. 63.000 og 84.000 kr. For pavillonerne i Gothersgade og ved Kongeporten ligger den årlige husleje ml. 89.000 og 95.000 kr. Lejen er opgjort ekskl. moms, samt skatter og afgifter.
 • Lejer betaler herudover en forholdsmæssig andel af skatter og afgifter. I 2022 er niveauet for skatter og afgifter pr. pavillon ca. 1.500 kr. årligt.
 • Ved lejemålets ikrafttræden betaler lejer et depositum på 4 måneders leje.
 • Udover lejen betaler lejer for forbrug.
 • Lejemålet er tidsbegrænset i 4 år med mulighed for forlængelse, såfremt Slots- og Kulturstyrelsen finder dette hensigtsmæssigt i lyset af pavillonens drift og vareudbud.
 • I den fireårige periode kan lejemålet opsiges af begge parter med 3 måneders varsel.
 • Lejer har den indvendige vedligeholdelse.

Ansøgning sendes til udlejning@remove-this.slks.dk

Opdateret 12. maj 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen