Museumsnævnet

Der etableres et Museumsnævn, som skal sikre uafhængige og fagligt funderede afgørelser i forbindelse med tildeling og fratagelse af museers statsanerkendelser, samt ændringer i de statsanerkendte museers indplacering i grundtilskudskategorier.

Sammensætning og kompetencer

Nævnet vil bestå af syv medlemmer, herunder en nævnsleder, som alle beskikkes af kulturministeren for en fireårig periode. KL og Organisationen Danske Museer indstiller et medlem hver. Kulturministeren udpeger fem medlemmer, hvoraf et medlem skal komme fra et af de andre nordiske lande.

Museumsnævnets medlemmer skal tilsammen besidde høj faglig ekspertise inden for museernes tre indbyrdes afhængige opgaver; samlingsudvikling, formidling og vidensudvikling og dække både henholdsvis kunsthistorie, kulturhistorie, herunder arkæologi og naturhistorie. Medlemmerne skal samlet set have bred viden om det danske museumslandskab, herunder kendskab til museumsdrift, faglig opgavevaretagelse og viden om de statsanerkendte museer.

Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for Museumsnævnet.

Opdateret 17. maj 2024