Kvalitetsvurdering

Slots- og Kulturstyrelsen gennemfører løbende kvalitetsvurderinger af museerne, som led i styrelsens tilsyn med og rådgivning af de statsanerkendte museer.

Formål med kvalitetsvurderinger

Kvalitetsvurderingerne er led i styrelsens tilsyn med og rådgivning af de statsanerkendte museer. Kvalitetsvurderingerne giver desuden styrelsen mulighed for at orientere museernes hovedtilskudsydere om museernes virksomhed. 

Kvalitetsvurderingsprocessen

Slots- og Kulturstyrelsen gennemfører løbende kvalitetsvurderinger af museerne. Slots- og Kulturstyrelsen udvælger hvert år det nødvendige antal museer til kvalitetsvurdering fordelt over hele året. Udvælgelsen sker ud fra en samlet vurdering af en række kriterier/parametre og hensyn i henhold til Slots- og Kulturstyrelsens strategi for tilsyn med statsanerkendte museer.

En kvalitetsvurdering er en dialog mellem styrelsen og det enkelte museum. Dialogen er koncentreret om museets organisation, ledelse og faglige forpligtigelser i henhold til museumsloven. Det vil sige varetagelsen af museets ansvarsområde samt de opgaver, der knytter sig til museets samlinger:

  • Indsamling
  • Registrering
  • Bevaring
  • Forskning
  • Formidling

Dialogen tager udgangspunkt i Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer.

En kvalitetsvurdering munder ud i en rapport, hvor styrelsen redegør for museets stærke og svage sider og giver sine anbefalinger til, hvor museets faglige niveau kan og bør styrkes.

På grundlag af rapporten skal museet inden for tre måneder tilkendegive, hvordan det vil følge op på rapportens anvisninger. Et år senere har museet og Slots- og Kulturstyrelsen en drøftelse af, hvordan opfølgningen er gennemført.  

Et øjebliksbillede

Kvalitetsvurderingsrapporterne er udtryk for et øjebliksbillede af det enkelte museum på tidspunktet for kvalitetsvurderingen. De tidligere års kvalitetsvurderinger er siden fulgt op af en dialog mellem museet og Slots- og Kulturstyrelsen, indtil samtlige anbefalinger er adresseret. 

Forberedelse af kvalitetsvurdering

Læs mere om kvalitetsvurderingsprocessen i Introduktion til kvalitetsvurderinger og Slots- og Kulturstyrelsens Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer.

Opdateret 11. januar 2024

Forberedelse af kvalitetsvurdering

Læs mere om forberedelse til kvalitetsvurdering i introduktion til kvalitetsvurdering.

Find også Slots- og Kulturstyrelsens Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens strategi for tilsyn med statsanerkendte museer.