Minimumsregistrering i Fund & Fortidsminder

Museerne skal registrere alle arkæologiske lokaliteter i Fund & Fortidsminder. Registret er baseret på det omfattende kort- og tekstmateriale, der blev etableret i forbindelse med de såkaldte herredsrejser, som blev påbegyndt i forrige århundrede

Styrelsen har udarbejdet denne korte guide for museer der arbejder med arkæologiske undersøgelser. Formålet er at sikre, at registreringerne bliver så ensartede som muligt. Dermed kan vi bedre stille den samlede viden om arkæologiske fund og fundsteder til rådighed for forskning, samt for offentligheden i øvrigt.

Denne side er ikke indeholder ikke den komplette, detaljerede vejledning i alle de registreringer, museerne er forpligtigede til at foretage, men forholder sig alene til den mest almindeligt forekommende registrering, museerne udfører.

Du kan læse den gældende vejledning i Fund & Fortidsminder på disse sider.

Du kan læse ofte stillede spørgsmål om Fund og Fortidsminder på denne side.

 1. Der oprettes et nyt administrativt punkt indenfor det berørte areal.
 2. Relevante data tilknyttes, herunder begivenhedstype, journalnummer, institution, og tidspunkt for undersøgelsen mv.
 3. Der oprettes en begivenhedstekst, der kort forklarer, hvad der er sket. Denne svarer i udgangspunktet til abstractet i beretningen.
 4. Når feltarbejdet er afsluttet uploades den samlede feltpolygon, da den viser hvilke arealer der reelt er forundersøgt. Øvrige administrative arealer, som f.eks. arealer tilknyttet lokalplaner eller udstykninger, skal ikke registreres i FF.
 5. Beretningen uploades til den pågældende administrative lokalitet.
 6. Budget og regnskab for forundersøgelsen indsendes via denne lokalitet, samt den begivenhed budgettet og regnskabet vedrører.
 1. Er der registreret fortidsminder, oprettes en kulturhistorisk lokalitet. Der uploades eller tegnes et areal, som viser den erkendte udstrækning af den pågældende kulturhistoriske lokalitet. En kulturhistorisk lokalitet er i udgangspunktet et areal hvor indenfor der er et eller flere fortidsminde, f.eks. en boplads eller en gravplads. En kulturhistorisk lokalitet kan almindeligvis i middelalderbyerne også bestå af en enkelt bygning eller bygningsdel. I mange tilfælde kan den opmålte feltpolygon med fordel uploades. Eventuelle in situ-arealer oprettes ligeledes.
 2. Relevante data tilknyttes, herunder begivenhedstype, journalnummer, institution, og tidspunkt for undersøgelsen mv
 3. Alle relevante anlægstyper skal oprettes, f.eks. hus, gruber, grave, kogegrube, hegn osv. Husk at angive antal og datering hver anlægstype. Hvis der f.eks. er 3 huse fra bronzealderen og 2 huse fra middelalderen, oprettes disse separat. Denne registrering giver et vigtigt nationalt overblik.
 4. Der oprettes en begivenhed inkl. fritekst der kan anvendes til AUD-abstract. Begivenhedsteksten svarer i udgangspunktet til abstractet i beretningen.
 5. Beretningen uploades til alle relevante kulturhistoriske lokaliteter. Hvis beretningen eksempelvist favner over fire kulturhistoriske lokaliteter, uploades beretningen alle fire steder. Læs beretningsvejledningen.
 6. Beretningen skal gøres offentlig tilgængelig.
 7. Budget og regnskab for den arkæologiske undersøgelse indsendes via denne lokalitet, samt den begivenhed budgettet og regnskabet vedrører.
Opdateret 17. april 2024