Detektorafsøgning og magnetfiskeri

I Danmark er det lovligt at søge med metaldetektor på de fleste arealer, men der er regler og begrænsninger, som du skal kende til. Som detektorfører har du også et særligt ansvar for at sikre viden om arkæologiske fund, derfor er der også flere gode råd,

I Danmark er det i udgangspunktet lovligt at udføre detektorafsøgninger efter aftale med den aktuelle lodsejer. Det er som detektorfører vigtigt at være opmærksom på, at de genstande, der fremkommer ved afsøgningen, ikke altid kan beholdes af finder. Der er også en lang række forhold, der gør der sig gældende i forbindelse indsamling og registrering af arkæologiske genstande.

Læs mere om fund og fundhåndtering

Det er vigtigt at huske på, at man ved optagning af detektorregistrerede genstande ikke må grave under, hvad der svarer til almindelig pløjelag/øvre muldhorisont, idet man derved kan komme til at forvolde indgreb i arkæologiske anlæg. Det er heller ikke tilladt at påbegynde en udgravning af et fundsted.

Som detektorfører er det en god idé at man orienterer sig om, hvilket museum, der har det arkæologiske ansvar i det området, man afsøger. Du må også gerne kontakter det aktuelle museum og fortælle, at du går med metaldetektor i området. Ofte vil museet i denne forbindelse kunne vejlede dig om eksempelvis registrering, håndtering og aflevering af fund.

Se listen med museer med arkæologisk ansvar

Begrænsninger

Det er vigtigt at bemærke, at det ikke er tilladt at anvende detektor på de beskyttede fortidsminder eller inden for en to meters afstand af disse (jf. museumslovens § 29 f).

Det er heller ikke tilladt at anvende detektor på registrerede fortidsminder/lokaliteter (herunder historiske vrag) på sø- og havbund. 

Magnetfiskeri

Man må ikke anvende magneter til opfiskning af genstande på de beskyttede fortidsminder, eksempelvis i voldgrave og kanaler. Magnetfiskeri sidestilles med brug af metaldetektor, som hverken må anvendes på de beskyttede fortidsminder og eller inden for en afstand af 2 meter af disse (jf. museumslovens § 29 f).

Læs mere om beskyttede fortidsminder

På søterritoriet må man ikke forstyrre fortidsminder og vrag eller et vrags omgivelser, dermed heller ikke udføre magnetfiskeri på fortidsminder eller vrag. Samme gælder historiske vrag i søer og i vandløb, hvor man heller ikke må bruge magnetfiskeri. Der skal forinden brug af bl.a. magnetfiskeri ansøge om bjærgnings- og souveniroptagelsestilladelse via. Søfartsstyrelsen. For vrag, vragdele og skibsladninger beskyttet efter museumslovens regler (jf. museumslovens § 29 g) får man ikke tilladelse til magnetfiskeri.

Genstande fra fortidsminder, historiske vrag og dele af sådanne vrag fundet på søterritoriet, i søer eller vandløb tilhører staten. Samler du disse genstande op, eller får du sådanne genstande i din besiddelse, skal genstandene afleveres til et statsanerkendt kulturhistorisk museum med arkæologisk ansvar.

Du skal være opmærksom på, at Miljøstyrelsen vurderer, at adgangsbekendtgørelsens § 28 nr. 1, der angiver, at det ikke på strandbredder, andre kyststrækninger, klitfredede arealer, i skove, på udyrkede arealer og på veje og stier i det åbne lande er tilladt at fiske i søer, damme og vandløb, også gælder magnetfiskeri. Slots- og Kulturstyrelsen henviser dog til Miljøstyrelsen for yderligere oplysninger om disse forhold.

Kontakt med lodsejer

Sørg altid for at få tilladelse af lodsejer til at færdes på de areal, du ønsker at detektorafsøge, eller hvor du vil udføre magnetfiskeri.

Er ejeren offentlig, skal du henvende dig til den relevante myndighed, eksempelvis en kommunes tekniske forvaltning. For statens arealer, der forvaltes af Naturstyrelsen, gælder der særlige regler, og det er her i udgangspunktet ikke tilladt at udføre detektorafsøgninger.

Læs om reglerne på statens arealer

Gode råd

Det er som detektorfører en god idé at:

  • have god kontakt med områdets museum.
  • have god kontakt med lodsejer.
  • have klare aftaler med lodsejer.
  • være systematisk i sin søgen.
  • føre dagbog over sin søgen.
  • være medlem af en detektorklub eller amatørarkæologiske forening.
  • diskutere fundne genstande og afsøgningsmetoder i detektorklubben og netværk.
Opdateret 30. september 2022

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen