Forskning

Museer er forpligtet til at forske inden for sit ansvarsområde og stille sin viden til rådighed for omverdenen. Museets forskning er videnskabeligt arbejde baseret på faglige problemstillinger relateret til museets ansvarsområde.

Forskningen er én af de fem centrale opgaver for de statsanerkendte museer. Museerne skal lægge forskningen til grund for deres øvrige faglige arbejde.

Krav til museets forskning i museumsloven

 • Museet har en rimelig faglig standard.
 • Museet skal forske inden for sit vedtægtsbestemte ansvarsområde.
 • Museets forskning er forbundet med museets øvrige hovedopgaver (indsamling, registrering, bevaring og formidling).
 • Gennem bl.a. forskning skal museet i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv:
 1. Aktualisere viden om kultur- og naturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende.
 2. Udvikle anvendelse og betydning af kultur- og naturarv for borgere og samfund.
 3. Sikre kultur- og naturarv for fremtidens anvendelse.
 • Museet skal samarbejde med andre statslige og statsanerkendte museer herom.
 • Museet skal stille sin samling og dokumentation til rådighed for forskning.

Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler

 • Museet har en nedskrevet prioriteret forskningsplan, der sikrer niveau og udvikling i museets forskning. Forskningsplanen beskriver også forskningens betydning for og sammenhæng med den øvrige faglige opgavevaretagelse.
 • Museets forskningsplan indgår i museets overordnede strategi for den samlede virksomhed, og mål for forskningen er sat i relation til museets organisatoriske og ressourcemæssige forhold.
 • Museets forskning lever op til det almene forskningsbegrebs krav om originalitet (at forskningen udvikler ny viden, indsigt og erkendelse) transparens (at der anvendes relevante metoder og teoridannelse) og gyldighed (at der bliver redegjort for arbejdets forhold til relevante videnområder).
 • Museet har en løbende forskningsproduktion, der bliver publiceret i differentierede typer af publikationer.
 • Museet publicerer sin forskning i relevante, fagfællebedømte medier nationalt og internationalt.
 • Museet indgår i relevante faglige netværk og forpligtende forskningssamarbejder med andre museer og vidensinstitutioner nationalt og internationalt med henblik på at sikre kvalitet, niveau og udvikling i museets forskning.
 • Museet evaluerer systematisk sine forskningsprojekter med henblik på at vurdere, om de ressourcer museet bruger på forskning står i et rimeligt forhold til udbyttet.

Slots- og Kulturstyrelsen støtter forskning på museerne gennem diverse puljeopslag:

Kulturministeriets Forskningspulje 

Opdateret 30. august 2023