Netværks- og genrespillesteder

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik yder i henhold til finansloven tilskud til netværks- og genrespillesteder.

Formål mv.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har fastsat en fælles mission og vision, som gælder for de 10 rytmiske spillesteder, der er udpeget til at være netværks- og genrespillesteder i perioden 2022-2024.

Mission

Netværks- og genrespillestederne skal formidle og udvikle det rytmiske musikliv lokalt, regionalt og – for de spillesteder, der overvejende fungerer som genrespillesteder – også nationalt.

Yderligere oplysninger kan findes på spillestedernes hjemmesider.

Vision

Netværksspillesteder løfter i samarbejde med lokale og regionale aktører det kunstneriske niveau og sikrer et alsidigt musik- og koncertliv, der også omfatter de smalle genrer. Spillestedet bidrager derudover til at udvikle musiklivet, f.eks. gennem udvikling af nyt publikum og nye talenter i vækstlaget.

Genrespillesteder er knudepunkter for formidling og udvikling af smalle genrer og vækstlag, både lokalt, regionalt og i hele landet samt understøtter vækstlaget inden for de pågældende genrer.

Netværks- og genrespillesteder er forskelligartede, bl.a. i forhold til geografi, typer af aktiviteter, mulige målgrupper og ønsket kunstnerisk profil. Nogle netværks- og genrespillesteder ligger i større byer og andre i mindre byer eller i landsdele, som er tyndere befolket.

Alle netværks- og genrespillesteder har både netværks- og genrekvaliteter.

Netværks- og genrespillesteder i Danmark realiserer deres mission og vision gennem målrettede aktiviteter inden for to opgaveområder: ”Koncertvirksomhed” og ”Udvikling af musiklivet”.

Yderligere oplysninger kan findes i spillestedernes rammeaftaler og på spillestedernes hjemmeside.

Udpegning og rammeaftaler

Netværks- og genrespillesteder er udpeget for tre år på baggrund af spillestedernes ansøgning til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Det er en forudsætning, at spillestedet modtager et væsentligt kommunalt tilskud til musikdriften.

For perioden 2022-2024 har udvalget udpeget 10 netværks- og genrespillesteder og i samarbejde med kommunerne indgået rammeaftaler med spillestederne.

Budget og årsrapport

Budget og årsrapport udarbejdes og indsendes i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (driftstilskudsbekendtgørelsen). For at sikre en ensartet afrapportering fra alle netværks- og genrespillesteder skal spillestederne – uanset organisationsform – følge de krav til budget og regnskab, som er fastsat for selvejende institutioner, dog med mulighed for at søge om dispensation for krav, der åbenlyst ikke er hensigtsmæssige som følge af en anden organisationsform.

Budget og årsrapport skal desuden opfylde følgende formkrav:

Budget

Spillestedet skal senest 2 måneder før regnskabsårets begyndelse indsende et budget til den tilsynsførende kommune med henblik på godkendelse.

Budgettet skal indsendes som én samlet pdf-fil med følgende indhold:

 • (A) Budgetindledning samlet med oplysninger i denne rækkefølge og i kortfattet form:
  • Opsummering af institutionens forventede økonomi og målopfyldelse i henhold til den indgåede rammeaftale.
  • Opregning af de vigtigste forventede begivenheder i budgetåret.
  • Beskrivelse af forventninger til budgetåret set i forhold til tidligere år og perspektiver for årene fremover.
  • Beskrivelse af eventuelle væsentlige afvigelser fra rammeaftalen.
  • Budgetindledning påtegnes med erklæring om, hvem der for institutionen har godkendt budgettet samt dato for godkendelse. For selvejende institutioner mv. er det bestyrelsen og den daglige leder, der godkender budgettet, mens det for kommunale institutioner typisk er den daglige leder.
 • (B) Driftsbudget udarbejdet i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel.

Kommunal godkendelse af budget

Den tilsynsførende kommune videresender spillestedets budget sammen med kommunens godkendelse af budgettet. Det skal fremgå af den kommunale budgetgodkendelse, at budgettet er godkendt i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Budget og kommunal godkendelse skal indsendes til styrelsen senest den 31. december før budgetåret.

Årsrapport

Spillestedet skal senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning indsende et revideret årsregnskab (årsrapport) til den tilsynsførende kommune med henblik på godkendelse. OBS. Årsrapport for 2023 skal indsendes senest 29. februar 2024 af hensyn til den kommende evaluering af netværks- og genrespillestedsordningen.

Regnskabet skal indsendes som én samlet pdf-fil med følgende indhold:

 • (A) Slots- og Kulturstyrelsens tjekliste for udarbejdelse af årsrapport (version 2019-01), udfyldt og underskrevet af den daglige leder.
 • (B) Oplysninger om institutionens organisationsnavn og CVR-nr.
 • (C) Revideret årsregnskab (årsrapport) underskrevet af institutionens ledelse og med revisors påtegning. For selvejende institutioner mv. er det bestyrelsen og den daglige leder, der underskriver årsrapporten, mens det for kommunale institutioner typisk er den daglige leder. Resultatopgørelsen skal være i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel og indeholde fyldestgørende noter. Kolonne A-G af spillestedets koncertliste, som følger styrelsens koncertlistemodel, skal indgå som bilag til årsrapporten.
 • (D) Revisionsprotokollat underskrevet af institutionens ledelse og revisor. For selvejende institutioner mv. er det bestyrelsen og den daglige leder, der underskriver årsrapporten, mens det for kommunale institutioner typisk er den daglige leder. Det skal fremgå af revisionsprotokollatet, at revisionen er sket i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (driftstilskudsbekendtgørelsen).

Kommunal godkendelse af årsrapporten

Den tilsynsførende kommune videresender spillestedets årsrapport og revisionsprotokollat sammen med kommunens godkendelse af regnskabet. Det skal fremgå af den kommunale regnskabsgodkendelse, at regnskabet er godkendt i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Årsrapport og kommunal godkendelse skal være styrelsen i hænde senest ved udgangen af september.

Filer til udarbejdelse af budget og årsrapport

Følgende filer skal anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af budget og årsrapport:

Rapportering af målopfyldelse i forhold til rammeaftalen sker i årsrapportens ledelsesberetning. Vejledning til udarbejdelse af ledelsesberetning findes her:

Afrapportering for projekttilskud i reviderede årsregnskaber

Driftsstøttede institutioner mv. på Kulturministeriets/Statens Kunstfonds område modtager i mange tilfælde tillige særskilte projekttilskud. I denne vejledning beskrives, hvordan man som tilskudsmodtager på fyldestgørende vis kan aflægge regnskab og afrapportere på målopfyldelsen for et eller flere projekttilskud i institutionens ordinære årsregnskab/årsrapport.

God ledelse

Kulturministeriets anbefalinger for god ledelse i selvejende kulturinstitutioner retter sig mod bestyrelser og direktioner på de selvejende kulturinstitutioner.

Formålet med anbefalingerne er at styrke de ledelsesmæssige kompetencer, og at ledelsen tager dem i anvendelse med de nødvendige tilpasninger til institutionens forhold. Mange elementer i anbefalingerne finder også anvendelse for kommunale institutioner.

Evaluering

Netværks- og genrespillestederne vil i 2024 blive evalueret af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Evalueringsmaterialet vil være tilgængeligt på denne side.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks tilskud til netværks- og genrespillesteder finansieres af årlige bevillinger på finansloven.

Opdateret 08. april 2024

Netværks- og genrespillesteder, der er omfattet af dette regelsæt

 • Culture Box
 • Huset i Hasserisgade
 • Jazz i Trekanten
 • Platform K/ Kulisselageret
 • Kulturmaskinen
 • Loppen
 • Spillestedet Generator
 • Spillestedet Harders
 • Tapperiet, Teaterbygningen og Musikforeningen Bygningen
 • Aabenraa Live