Anmeld svindel eller mistanke om svindel med COVID-19-hjælpepakker

Whistleblowerordningen giver mulighed for anonymt, sikkert og fortroligt at indberette svindel eller mistanke om svindel med kompensationsordninger og tilskudspuljer på Kulturministeriets område.

Alle kan indberette oplysninger om svindel eller konkret mistanke om svindel ved at benytte whistleblowerordningen.

Din indberetning er et væsentligt bidrag til kontrolindsatsen med at afdække og mindske svindel.

Anmeld svindel med COVID-19-hjælpepakker

Hvordan bruger jeg whistleblowerordningen?

Du indberetter via nedenstående link, logger ind med MitID og oplyser følgende: 

  • Hvilken hjælpepakke det drejer sig om
  • Hvilken person eller institution/virksomhed/forening mv. du ønsker at anmelde
  • Hvad din mistanke bunder i
  • Eventuel dokumentation

Anmeld svindel med COVID-19-hjælpepakker

Hvordan håndteres personoplysninger?

Slots- og Kulturstyrelsen må ikke videregive oplysninger om dig, hverken til den person eller virksomhed, som du indberetter eller den øvrige offentlighed. Det betyder, at dine oplysninger er undtaget fra reglerne om aktindsigt mv.

Slots- og Kulturstyrelsen kan dog, hvis anklagemyndigheden, politiet eller andre myndigheder har brug for oplysningerne til deres kontrolindsats, videregive disse, men de myndigheder er underlagt samme begrænsninger som Slots- og Kulturstyrelsen i forhold til videregivelse mv.

Vi kan få brug for at kontakte dig via Digital Post med eventuelle opfølgende spørgsmål til sagen.

Fører din indberetning til en straffesag, kan du blive indkaldt som vidne i en retssag. Du vil derfor ikke længere være anonym, men er stadig beskyttet af reglerne om, at en virksomhed ikke må udsætte en ansat eller tidligere ansat for ufordelagtig behandling som følge af en indberetning til whistleblowerordningen.

Aktindsigt

Alle har i henhold til offentlighedsloven ret til at søge om såkaldt aktindsigt, hvor man får adgang til dokumenter hos offentlige myndigheder.

Således vil alle almindeligvis via anmodning om aktindsigt kunne få oplyst navn og andre oplysninger på den, der har anmeldt en virksomhed eller person for svindel.

Dette gælder imidlertid ikke for oplysninger indberettet igennem whistleblowerordningen, da din anonymitet her er særligt beskyttet i henhold til Lov nr. 2054 af 16. november 2021 om Slots- og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn med covid-19-kompensationsordninger m.v. på Kulturministeriets område

Hvis du indberetter oplysninger, der ikke relaterer sig til Slots- og Kulturstyrelsens hjælpepakker, vil dine oplysninger dog være omfattet aktindsigt.

Hvor kan jeg indberette svindel med andre hjælpepakker?

Du skal som udgangspunkt kontakte den myndighed der er ansvarlig for den pågældende hjælpepakke. 

Erhvervsministeriet

Hvis du har mistanke om svindel med en hjælpepakke på Erhvervsministeriets område, kan du benytte nedenstående link.

Anmeld svindel med hjælpepakker på Erhvervsministeriets område

Skat

Hvis du har oplysninger om svindel eller mistanke om svindel med hjælpepakker eller lånemuligheder ved Skat, skal du benytte nedenstående link.

Anmeld svindel til Skat