Hillerød: Arbejdspladsbiblioteker

Projektbeskrivelse
Det mest omfattende projekt i Hillerød Læser-porteføljen var oprettelsen af seks arbejdspladsbiblioteker. På hver arbejdsplads blev der opstillet en eller to letgenkendelige røde reoler - afhængigt af antallet af medarbejdere. Forud for hver enkelt opsættelse gennemførte biblioteket en spørgeskemaundersøgelse, som spurgte ind til medarbejdernes/beboernes interesser, læsevaner og uddannelsesbaggrund. På baggrund heraf sammensatte biblioteket de enkelte bogsamlinger. 

Som udgangspunkt indeholdt reolerne mindst ét materiale pr. medarbejder. En gang om måneden udskiftede biblioteket 20 materialer på reolen/-erne. Medarbejderne kunne ligeledes bestille specifikke materialer til reolen. Hovedvægten af indkøbene var fysiske bøger, men der blev også indkøbt en del lydbøger i mp3-format. Alle materialer var skønlitteratur eller biografier.

Kontakt
Biblioteket indgik den første samarbejdsaftale med den kommunale arbejdsplads Drift & Service. Netop fordi Drift & Service er kommunale, var kommunikationen fra starten uproblematisk og aftalen nem at få i hus. I de efterfølgende henvendelser kunne biblioteket referere til dette samarbejde som en garant for projektet. I alle henvendelser understregede biblioteket, at det stod for driften af projektet, hvilket måske haft en motiverende effekt på vurderingen af tilbuddet. 

Samarbejdspartnere

Kommunalt
Drift & Service: Den typiske medarbejder er mand, ufaglært, etnisk dansk. Ca. 75 medarbejdere. 

Sophienborg Plejecenter: Den typiske medarbejder er erhvervsfagligt uddannet, kvinde, etnisk dansk. Ca. 90 medarbejdere.

MAD til hver DAG: Den typiske medarbejder er erhvervsuddannet, kvinde, etnisk dansk. Ca. 50 medarbejdere. 

Regionalt
Forsorgshjemmet Skansegården: Den typiske beboer er kortuddannet/ufaglært, etnisk dansk, svage læsefærdigheder. Ca. 65 beboere. Den typiske medarbejder er erhvervsfagligt uddannet kvinde. Ca. 45 medarbejdere.

Psykiatrisk Center Nordsjælland: Den typiske patient er kortuddannet/ufaglært. Alle patienter er psykisk syge – halvdelen heraf akut. Ca. 20 patienter. Den typiske medarbejder er en erhvervsfagligt uddannet kvinde. Ca. 30 medarbejdere.

Privat
Berendsen Textil Service A/S: Den typiske medarbejder er kortuddannet/ufaglært, indvandrer. Ca. 145 medarbejdere. 

Brugernes reaktioner
Det generelle indtryk var, at medarbejderne følte sig forkælede. Tilbuddet var direkte målrettet dem og nemt at benytte (man skulle blot registrere sit lån på et lille bogkort og sætte det i en æske på hylden).

Arbejdspladserne havde størst succes der, hvor målgruppen var mest homogen. På MAD til hver DAG og Sophienborg Plejecenter var medarbejdergrupperne så homogene, at biblioteket kunne ”tale” til næsten alle på én gang. Det gjorde bogindkøbene markant lettere. På en arbejdsplads, hvor medarbejdergruppen er mere sammensat, kan man ikke forvente samme succes. 

Det var desuden af væsentlig betydning, om ledelsen bakkede aktivt op om projektet; at de enten selv benyttede sig af det eller omtalte det over for personalet i positive vendinger. Hvor dette ikke var tilfældet, oplevede biblioteket, at reolerne ikke blev en del af samtalekulturen på arbejdspladsen og havde lavere udlånstal. 

Bibliotekets oplevelse af projektet og politisk opmærksomhed
Biblioteket betegner projektet som succesfuldt. Det har fået kontakt til flere målgrupper, som det ikke havde kontakt til i forvejen. Biblioteket vurderer, at dette skaber gode forudsætninger for mulige fremtidige projekter med de samme samarbejdspartnere. Med erfaringerne fra projektet vil det samtidig være muligt at igangsætte lignende samarbejder hurtigt og effektivt. 

Såvel mediernes som den politiske opmærksomhed har været positiv. 

Tidsforbrug
Al kommunikation med arbejdspladserne blev varetaget af den overordnede projektleder for Hillerød Læser. Vedkommende præsenterede også samtlige reoler for medarbejdergrupperne. Derudover blev der koblet to biblioteksansatte – hhv. en bibliotekar og en assistent – til hvert arbejdspladsbibliotek. Hvert par havde ansvar for registrering og udskiftning af bøger. Den praktiske opstilling af bøger blev foretaget af en timelønnet projektmedarbejder, som også sørgede for at holde reolerne i præsentabel og indbydende stand. 

Opstartsbudget
Biblioteket indkøbte mere end 1200 bøger til det samlede Hillerød Læser-projekt, hvilket gjorde det muligt at skabe indbydende, aktuelle arbejdspladsbiblioteker. Biblioteket har senere fået gode erfaringer med at supplere arbejdspladsbibliotekerne med bøger fra den faste samling, men kernen bør bestå af nye, attraktive bøger.

Der må påregnes udgifter til reoler og tilbehør og evt. en studentermedhjælper. Dertil skal der afsættes timer til de biblioteksansatte. Når projektet er kommet i gang, bruges ca. to timer om måneden pr. medarbejder, men opstartsfasen indebærer en del planlægning.

Effekt
Det mest succesfulde af arbejdspladsbibliotekerne, Sophienborg Plejecenter, blev vurderet særdeles positivt. 75 % af alle bøger blev lånt mindst én gang. Af alle lånte bøger blev ca. 80 % læst til ende. Dette projekt forløb over ni måneder. En afsluttende spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne viste, at ca. 80 % havde lånt mindst én bog. 

Da projektet startede, angav 53 % af respondenterne, at de læste dagligt/ugentligt, mens resten læste månedligt eller sjældnere. Da projektet sluttede, angav 89 %, at de læste dagligt/ugentligt, mens nu kun 11 % læste månedligt. Ingen læste sjældnere end månedligt. 

Efterliv / drift
Fire ud af seks arbejdspladsbiblioteker er fortsat mod egenbetaling efter projektets afslutning. Projektet evalueres fra år til år. 

Opdateret 19. januar 2022

Tovholder

Thorbjørn Zeuthen Tirsted
Litteraturformidler, Hillerød Bibliotekerne

Tlf.: 7232 5843
Mail: thti@remove-this.hillerod.dk

Hillerød Bibliotekerne
Christiansgade 1
3400 Hillerød