FAQ

På denne side kan du finde svar på de mest grundlæggende spørgsmål om Creative Europe programmet.

Krav til ansøgere

Creative Europe midler kan søges af de kulturelle og kreative sektorer såsom visuel kunst, fotografi, dans, teater, musik, kulturarv, arkitektur, design, cirkus, festivaler, kunsthåndværk, mode, litteratur, uddannelse og multidisciplinære projekter. Puljerne er åbne for både private og offentlige organisationer. For alle puljerne gælder følgende:

 • Organisationer skal enten have hovedsæde i et EU-medlemsland (herunder oversøiske lande og territorier) eller i et af følgende lande
 • Enkeltpersoner (fx kunstnere eller oversættere) kan ikke ansøge om midler hos Creative Europe – med undtagelse af udvekslingsprogrammet Culture Moves Europe

Projekter med et audiovisuelt omdrejningspunkt (fx film, tv og computerspil) kan ikke søge støtte fra kulturdelen af Creative Europe. De audiovisuelle sektorer skal søge om midler fra Creative Europes MEDIA-program, som i Danmark formidles af Dansk Filminstitut.

Læs mere på Dansk Filminstituts hjemmeside

Det er lead-partneren/projektkoordinatoren, der sidder med det overordnede administrative ansvar, og som modtager støttemidlerne. Lead-partneren/projektkoordinatoren har ansvaret for:

 • At indsende den elektroniske ansøgningsformular (eForm)
 • At indsamle alle de nødvendige tekster og dokumenter fra partnerne til ansøgningen
 • Al kommunikation med og afrapportering til Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA), der forvalter puljens midler
 • Økonomiske risici for med-finansiering af projektet
 • Forvaltning af bevillingens midler, såfremt projektet får tilsagn
 • I de fleste tilfælde er det også lead-partneren, som varetager den overordnede projektledelse

Som partner kan I deltage på mange forskellige måder. Administrativt kan det være mindre krævende at deltage på dette niveau. Til gengæld er det som regel lead-partner, som modtager den største andel af støtten fra Creative Europe grundet større krav til organisationen i form af regnskabsaflæggelse, projektledelse osv.

Alle partnere skal være involveret i udviklingen og afviklingen af projektet. Som partner skal I også være med til at finansiere projektet.

Hvis det er første gang, I deltager i et europæisk projekt, kan det være en god ide i første omgang at deltage som partner. På den måde får I indsigt i, hvad det vil sige at deltage i et europæisk projekt uden at stå med det fulde ansvar.

I udgangspunktet nej. Enkeltpersoner kan ikke søge om midler – med undtagelse af udvekslingsprogrammet Culture Moves Europe

Her kan individuelle kunstnere og personer i kulturbranchen få tilskud til faglige rejser.

Nej, det er desværre ikke længere muligt efter Brexit, hvor Storbritannien trådte ud af Creative Europe-programmet.

Dog kan britiske organisationer deltage som ”associerede partnere”, dvs. hvor de deltager i projektet, men uden at få del i støttemidlerne.

Her kan du se en opdateret liste over lande uden for EU, der er med i Creative Europe


 

Om Creative Europe-programmet og dets støttemuligheder

Creative Europe er Europa-Kommissionens støtteprogram for de kunstneriske, kulturelle og kreative sektorer i Europa.

Programmets overordnede målsætninger er:

 • at værne om, udvikle og fremme europæisk kulturarv og sproglig og kulturel mangfoldighed
 • at øge de kulturelle og kreative sektorers konkurrencedygtighed og økonomiske potentiale – særligt hvad angår de audiovisuelle sektorer

Programmet er delt op i tre delprogrammer:

 • Kulturdelprogrammet, der dækker alle kulturelle sektorer med undtagelse af de audiovisuelle
 • MEDIA-delprogrammet, der dækker de audiovisuelle sektorer – dvs. film & TV, computerspil og XR
 • Det tværsektorielle delprogram, der fordrer samarbejde mellem de audiovisuelle og de øvrige kulturelle sektorer – og som desuden støtter nyhedsmedier.

Slots- og Kulturstyrelsen vejleder om Creative Europes kulturdelprogram, mens Det Danske Filminstitut har ansvar for at rådgive de audiovisuelle brancher om støtteprogrammets MEDIA-delprogram. Det tværsektorielle delprogram varetages af Slots- og Kulturstyrelsen og Det Danske Filminstitut i fællesskab.

Disse sider dækker udelukkende Creative Europes kulturdelprogram og det tværsektorielle delprogram. For mere information om MEDIA-delprogrammet, se Det Danske Filminstituts hjemmeside.

Kulturdelprogrammet – eller Creative Europe Culture – støtter alle kulturelle og kreative sektorer med undtagelse af de audiovisuelle – dvs. film & TV, computerspil og XR.

En del af puljerne er tværgående puljer, der støtter alle kulturindustrier – eksempelvis delprogrammets største pulje, nemlig puljen for samarbejdsprojekter samt puljerne for netværk og platforme.

Derudover er der puljer og aktiviteter, som er målrettet specifikke sektorer. Det gælder eksempelvis for pulje for europæisk skønlitteratur eller Music Moves Europe.

Foruden støttepuljer rummer delprogrammet også en række andre indsatser. Blandt andet hører de europæiske kulturhovedstader under Creative Europe, lige som programmet også står bag en række priser, herunder EU Prize for Literature, European Heritage Awards, Mies van der Rohe Award og Music Moves Europe Awards.

Creative Europes kulturdelprogram støtter europæiske kulturprojekter. Dvs. projekter, der ikke er funderet i de enkelte lande, men som bygger på samarbejder på tværs af landegrænser. Det kan lyde lidt abstrakt, og det adskiller sig da også markant fra de andre fonde og puljer, der støtter kultur i Danmark.

Derfor er der her to tænkte eksempler på, hvad Creative Europe støtter og ikke støtter:

 • Eksempel 1: En kunsthal vil lave en gruppeudstilling i en dansk by med en række europæiske kunstnere, der skaber værker specifikt til denne udstilling. Selvom projektet har deltagere fra andre europæiske lande, er det funderet i Danmark. Projektet kan ikke få støtte.
 • Eksempel 2: En række kunsthaller og museer i Europa går sammen om at lave en udstilling, der tematiserer kulturarvens spor i samtidskunsten i de forskellige lande. Udstillingen skal turnere mellem landene. Projektet er et produkt af det internationale samarbejde mellem partnerne. Projektet kan godt få støtte.

Creative Europe giver støtte til meget forskelligartede projekter – det kan være projekter, der har fokus på at udvikle og udbrede kunstnerisk og kulturelt indhold, fx udstillinger, forestillinger, kulturelle events osv.

Det kan også være projekter, der arbejder med kompetenceudvikling og netværk, som fx konferencer, udveksling af best practises, opbygning af faglige netværk på tværs af landegrænser osv.

Og det kan være projekter, der arbejder for at udvikle løsninger på udfordringer, der præger kulturbranchen, fx giver artister fra vækstlaget mulighed for at turnere internationalt, udtænker måder at håndtere rettigheder på i den digitale tidsalder, udvikler værktøjer til publikumsudvikling osv.

Hvis du savner inspiration til, hvilken slags projekter der kan få Creative Europe-støtte, så tag et kig på vores fremhævede projekter

Se også listen over støttede projekter med dansk deltagelse for at se, hvilke institutioner, der har modtaget støtte

Det maksimale støttebeløb, du kan søge, varierer fra pulje til pulje. Generelt set støtter EU store projekter, og nogle af puljerne kan støtte med flere milioner euro.

Se, hvor meget du kan søge i støtte ved de enkelte puljer

En ansøgning til Creative Europe består af tre dele + bilag – Part A, Part B og Part C.

Part A og C indeholder stamoplysninger på projektet og de involverede partnere og udfyldes som en formular online. Part B er et ansøgningsskema i Word, som består af en række spørgsmål og felter, der skal udfyldes. Part B er en udvidet projektbeskrivelse og er den største del af ansøgningen.

Derudover består ansøgningen af et budget, der udfyldes i et særligt budgetskema og andre bilag, der varierer fra pulje til pulje. Det kan fx være en oversigt over organisationens vigtigste projekter, CV’er på projektteamet osv. De obligatoriske bilag vil altid fremgå af puljebeskrivelsen (call document).

Det er vigtigt, at du arbejder i de rigtige ansøgnings- og budgetskemaer fra start af, for det vil spare dig for en masse tid og energi.

Der er forskellige ansøgningsfrister for de forskellige tilskudspuljer. Samarbejdsprojekter og pulje for europæisk skønlitteratur har sædvanligvis en ansøgningsfrist hvert år, mens der for netværk og platforme er længere i mellem ansøgningsfristerne. 

Se åbne puljer og deres ansøgningsfrister

Typisk vil Creative Europe-puljer være åbne i ca. 2-3 måneder.

En undtagelse er Culture Moves Europes pulje til udveksling for enkeltpersoner, der er åben i 6 måneder ad gangen med månedlige frister.

Læs om Culture Moves Europe her

Creative Europe midler ansøges direkte hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA) gennem en elektronisk formular. EACEA sikrer sig, at alle formelle krav til ansøgningen er opfyldt og videregiver derefter ansøgningen til to eksperter på det område, ansøgningen dækker (scenekunst, billedkunst, arkitektur etc.). De to eksperter skal blive enige om deres vurdering af projektet. 

Ved tildeling af støttemidler fra Creative Europe, lægges der særligt vægt på projektets styrker inden for følgende fire områder:

 • Europæisk relevans
 • Kvalitet af indhold og aktiviteter
 • Kommunikation og formidling
 • Projektledelse og partnerskaber

Vægtningen af de forskellige punkter varierer, alt efter hvilken af de fire støttepuljer, der er tale om.

Efter evalueringsprocessen modtager ansøgeren en detaljeret evaluering af projektet, uanset om det har fået tilsagn eller afslag. Du kan forvente, at der går ca. 6 måneder fra ansøgningsfristen til du modtager tilsagn eller afslag.

Et godt tip

Creative Europe er sat i verden for at understøtte Europa-Kommissionens kulturpolitik.

Det betyder helt konkret, at projekterne skal forstås som Kommissionens vej til at opnå sine politiske mål. Eller med andre ord, at projekterne er Kommissionens "forlængede arm". Det er en god ting at have in mente, når man søger Creative Europe-støtte. Ofte vil man nemlig tænke, at en støttepulje findes for at støtte kulturprojekter, men i Creative Europes tilfælde er det (sat lidt på spidsen) omvendt: At projekterne støttes for at opnå Kommissionens politiske mål.

Det er bl.a. derfor at spørgsmålet om europæisk relevans vægtes højt. Således er det en fordel, at ansøgningen målrettes Europa-Kommissionens kulturpolitik

Nej. De lønkroner, I bruger på at udforme ansøgningen – eller de penge, I evt. bruger på at hyre en konsulent til at skrive ansøgningen – er for egen regning og kan ikke fremgå af projektets budget.

New European Bauhaus er et højtprofileret EU-initiativ, der skal gøre fremme den grønne omstilling i Europa. I overordnede træk handler New European Bauhaus om, hvordan vi i Europa vil skabe rammerne om det levede liv – herunder fx indretning af byer og boliger, implementering af nye teknologier og nye former for inddragende sociale fællesskaber – på en bæredygtig, æstetisk og inkluderende måde.

New European Bauhaus er et tværgående initiativ, der skal forbinde design, arkitektur, videnskab, teknologi, kunst og kultur. Dermed er initiativet ikke funderet i et enkelt EU-støtteprogram, men i mange forskellige – og Creative Europe er ét af de støtteprogrammer, der støtter New European Bauhaus-projekter.

Det sker ikke (endnu!) gennem særskilte puljer, men ved, at New European Bauhaus er inkluderet i de andre Creative Europe-puljer. Eksempelvis støtter puljen for samarbejdsprojekter kulturprojekter, der taler sig ind i New European Bauhaus.

Fordi EU-Kommissionen betragter New European Bauhaus som en form for flagskibsinitiativ, kan det være en rigtig god idé at orientere sig mod det som ansøger.

Læs mere om New European Bauhaus her


 

Om Creative Europe Desk Danmark

Hvis I overvejer at søge om midler hos Creative Europe, kan Creative Europe Desk Denmark hjælpe dig med at komme i gang ved at: 

 • Give en faglig vurdering af jeres projekt
 • Hjælpe med partnersøgninger
 • Finde andre nationale og internationale støttemuligheder
 • Coache og vejlede om det konkrete projekt, herunder læse jeres ansøgning igennem
 • Fjerne barriererne for at gøre processen nemmere for jer

Kontakt os på eu@remove-this.slks.dk for at høre mere om mulighederne, og skriv jer op til vores nyhedsbrev, hvor al information om aktuelle puljer og anden relevant information sendes ud månedligt. Det koster ikke noget at få hjælp af Creative Europe Desk Danmark.

Nej, der er gratis at få hjælp, vejledning og sparring af os. Kontakt os på eu@remove-this.slks.dk, hvis du har brug for hjælp – og spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt. Det er det, vi er her for.

Opdateret 19. april 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Nyt fra Creative Europe Culture

Modtag nyhedsbrev om EU-støtte.
Tilmeld