Regnskab, Pulje B

Senest 15. marts hvert år skal organisationer, der har modtaget tilskud fra Pulje B, indsende regnskab for og rapport over de afsluttede aktiviteter i året forinden. 

Der er særlige krav om, hvad regnskabet skal indeholde samt, hvordan det opstilles. Nævnets anvisninger hertil kan findes i bevillingsbrevet og aflægges i forhold til det godkendte årsbudget. I kan finde mere information om reglerne i bekendtgørelsens kapitel 5 om regnskab og revision.

Hvordan indsendes regnskab og rapport?

De udfyldte skemaer og øvrigt materiale sendes til Europa-Nævnets sekretariat via Tilskudsportalen.
Skemaerne og andet nødvendig materiale findes nederst på denne side.
Regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor.
Jf. § 15, stk. 6 i bekendtgørelsen indsendes en underskrevet ledelseserklæring om, at I stadig opfylder betingelserne for tilskuddet. Erklæringen skal underskrives af jeres ledelse og af revisor.
Følgende filer skal vedhæftes:

Tilskudsmodtager afgør selv, i hvilket format de underskrevne versioner af skemaerne til afrapportering og regnskabsaflæggelse, indsendes.

Vigtigt: Da rapporterne offentliggøres skal rapportskemaet indsendes i Word-format. Sådan sikrer vi, at rapporterne er tilgængelige for alle.

læs mere om tilgængelighed her

Opdateret 26. september 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Bekendtgørelse

Ansøgere til Pulje B søger tilskud inden for rammerne af bekendtgørelse nr. 986 af 27. juni 2023 om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa (A, B og C)

Læs bekendtgørelsen→