Politisk aftale om en museumsreform

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti har indgået en stemmeaftale om en reform af museumsområdet.

Aftalens centrale elementer er:

  • Museernes opgaver moderniseres og forenkles: Museernes arbejde skal bygges op omkring tre indbyrdes afhængige opgaver: Samlingsudvikling, vidensudvikling og formidling.
  • Øget dynamik: Nye museer kan i højere grad blive statsanerkendt, hvis de lever op til tre minimumskrav, har høj faglig kvalitet og kan bidrage til et sammenhængende, mangfoldigt museumslandskab. Statsanerkendte museer, som ikke lever op til minimumskravene, skal kunne fratages deres statsanerkendelse.
  • Et nyt tilskudssystem, som bygger på tre forskellige tilskudselementer: Et differentieret grundtilskud, et variabelt incitamentsbaseret tilskud og et prioritetstilskud.
  • Den økonomiske ramme til driftstilskud til de statsanerkendte museer hæves varigt med 75 mio. kr. årligt fra 2025. Endvidere gennemføres der en sanering af eksisterende puljer på Kulturministeriet område. Midlerne herfra vil fremover indgå i tilskudsmodellen og i udviklingspuljen. Aftalepartierne er endvidere enige om fra og med 2025 at prioritere 5 mio. kr. årligt fra det kulturelle aktstykke til prioritetstilskuddet.
  • Et nyt og uafhængigt nævn (Museumsnævnet), som får kompetence til at afgøre tildeling og fratagelse af statsanerkendelser samt evt. omplacering af museer i grundtilskudskategorier.

Læs den fulde politisk aftale (pdf)

 

Opdateret 21. maj 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen