Europæisk samarbejde

Creative Europe Desk Danmark

Creative Europe Desk Danmark er del af et europæisk netværk af nationale aktører, der formidler EU's kulturprogram og EU's kulturpolitiske initiativer. Netværket er aktivt i 38 europæiske lande og mødes to gange om året rundt om i Europa for at blive opdateret på EU's kulturpolitiske initiativer og diskutere aktuelle emner inde for europæisk kultursamarbejde. Netværket formidler derudover kontakt mellem kunst- og kulturorganisationer og institutioner i de enkelte lande, ligesom der formidles potentielle projektpartnere til kulturelle samarbejder på tværs af grænserne. 

Læs mere om Creative Europe Desk Danmark og EUs kulturstøtteprogram

Cultural Routes

Slots- og Kulturstyrelsen deltager i Europarådets Cultural Routes Programme, hvor Slots- og Kulturstyrelsen, sammen med en række museer og andre institutioner i Sverige, Holland og Nordtyskland, arbejder på at få anerkendt en kulturrute. Temaet for kulturruten er nordeuropæiske megalitgrave. Formålet med kulturruten er at informere de besøgende om selve megalitgravene og om den righoldige kultur, som skabte dem. Der bliver lavet skilte, kort og lagt information på Internettet.

Carare

Slots- og Kulturstyrelsen er lead-partner i det EU finansierede projekt CARARE: Connecting Archaeology and Architecture in Europeana. CARARE har som mål at give alle adgang til Europas kulturelle og videnskabelige kilder, det vil sige arkæologiske og arkitektoniske data, herunder 3D og Virtual Reality. Gennem CARARE leverer Slots- og Kulturstyrelsen data fra databaserne Fund og Fortidsminder og Fredede og Bevaringsværdige Bygninger, som tilsammen indeholder information om arkæologiske fund samt fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark.

Europeana

Europeana er en fælles europæisk adgang til digitaliseret kulturarv og giver en samlet web-indgang til millioner af bøger, malerier, film og museumsgenstande. Europeana er udarbejdet i tæt samarbejde med  organisationer og institutioner i Europa, organiseret omkring et vidensdelingsnetværk der arrangerer workshops, publikationer, seminarer og konferencer. Kulturstyrelsen er medlem af Europeana Network og deltager i et ekspertnetværk under det løbende Europeana projekt.

Slots- og Kulturstyrelsen er desuden forbindelsesled mellem Europeana og aktører i Danmark under projekttitlen: Europeana 1914-1918 i Danmark.

National Authorities of Public Libraries in Europe (NAPLE)

NAPLE er et netværk af folkebiblioteksmyndigheder, der har til formål at fremme samarbejde og udvikling af folkebibliotekerne i Europa, dvs. digitalisering, informationsadgang, informationskompetence m.v. Slots- og Kulturstyrelsen er medlem af NAPLE og deltager i møder på ledelsesniveau.

Det Europæiske audiovisuelle observatorium (EAO)

Slots- og Kulturstyrelsen er medlem af det styrende råd i Det Europæiske audiovisuelle observatorium, en institution under Europarådet. Kulturstyrelsen har ansvar for den danske del af finansieringen af EAO's aktiviteter. Formålet med EAO er at forbedre spredningen af ​​oplysninger inden for den audiovisuelle industri, fremme et bedre overblik over markedet og en større transparens. I den forbindelse skal EAO lægge særlig vægt på at sikre pålidelighed, kompatibilitet og sammenlignelighed af oplysninger.

EAOs aktiviteter offentliggøres gennem udgivelse af det juridiske tidsskrift IRIS, statistiske årbøger samt publikationer inden for udvalgte områder af den audiovisuelle industri, eksempelvis om redaktionel uafhængighed, markedskoncentration, mediekendskab mv.

European Platform of Regulatory Authorities (EPRA)

Slots- og Kulturstyrelsen er repræsenteret i EPRA på vegne af Radio- og tv-nævnet. EPRA består af de uafhængige radio- og tv-reguleringsmyndigheder i Europaråds-landene. EPRA er den væ­sentligste kilde til navnlig juridisk faglig opdatering på radio/tv/web-medie-området bl.a. i kraft af det tætte kollegiale netværk i EPRA. Blandt tilbagevendende emner er f.eks. beskyttelse mindreårige på tv og web og EU-retlige reklameregler.

EPRA har status som en netværksorganisation og kan hverken tage beslutninger eller komme med holdningstilkendegivelser. På EPRAs møder deltager EU-kommissionen, Europarådet og OSCE som observatører.

Opdateret 08. januar 2024