Fredningsgennemgang 2010-2016

I 2010-16 gennemgik Slots- og Kulturstyrelsen landets fredede bygninger.

Fra 2010 til 2016 har fredningskyndige medarbejdere fra Slots- og Kulturstyrelsen besøgt tusindvis af fredede bygninger. Vi har bogstavlig talt kørt fra kommune til kommune og været indenfor i både hytte og slot.

Fredningsgennemgangen blev besluttet af Folketinget ved en ændring af bygningsfredningsloven i 2010 og var finansieret af en særlig finanslovsbevilling.

Det er første gang i bygningsfredningens 100-årige historie, at de fredede bygninger over hele landet er blevet systematisk gennemgået. Nogle bygninger havde aldrig tidligere haft besøg af fredningsmyndigheden.

Formål med fredningsgennemgangen

Formålet med fredningsgennemgangen var at vurdere og beskrive bygningernes arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdier, så det bliver tydeligt og forståeligt, hvorfor den enkelte bygning er fredet. Samlet set har fredningsgennemgangen givet et uvurderligt overblik over tilstanden og mangfoldigheden iblandt de fredede bygninger, der er fredet før 1990.

Fredningsbeskrivelsen

Ved besøget gennemgik styrelsens medarbejder den fredede bygning/bygningerne udvendigt og indvendigt, som regel sammen med ejeren. Efter besøget udarbejdede medarbejderen et dokument med beskrivelse af ejendommens fredningsværdier. Fredningsbeskrivelsen er udsendt til ejeren sammen med et officielt fredningsbevis og et tilbud om en handlingsplan.  

Fredningsbeskrivelsen indeholder bl.a. en oversigt over bygningshistorien, eventuelle kildehenvisninger og ikke mindst en sammenfatning af bygningens såkaldt bærende fredningsværdier, dvs. de vigtigste kvaliteter ved bygningen. Med fredningsbeskrivelsen er der skabt et fælles grundlag for ejer og styrelse i det fremtidige samarbejde om at bevare ejendommen. Forvaltningen af den fredede bygning bliver på den måde bedre og mere præcis, f.eks. i forbindelse med ønsker om bygningsændringer.

Man kan læse de fleste af fredningsbeskrivelserne på Slots- og Kulturstyrelsens database over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB)  

Hent vejledning til vurdering af fredningsværdier

Tilbud om handlingsplan

Sammen med fredningsbeskrivelsen har ejerne af de fredede bygninger fået tilbudt en vejledende handlingsplan.

Handlingsplanen er en rapport, der udarbejdes af en restaureringskyndig rådgiver, ofte en arkitekt, efter ejers valg. Handlingsplanen orienterer om bygningens tilstand og giver et overblik over, hvilke bygnings- og vedligeholdelsesarbejder der bør prioriteres i de kommende år. Handlingsplanen tager udgangspunkt i de bærende fredningsværdier, som de fremgår af fredningsbeskrivelsen. Handlingsplanen koncentrerer sig om bygningens ydre og vil kun i særlige tilfælde også omfatte indvendige forhold.

Formålet med handlingsplanen er at bringe den enkelte fredede bygning i en god vedligeholdelsesmæssig stand og sikre fredningsværdierne. Desuden kan handlingsplanen være et godt grundlag for dialog mellem ejeren, dennes rådgiver og Slots- og Kulturstyrelsen.

Handlingsplanen er frivillig og betales af Slots- og Kulturstyrelsen efter fastsatte takster. Du kan fortsat søge om udarbejdelse af en handlingsplan på din fredede bygning. Det gælder dog ikke, hvis der allerede er udarbejdet en handlingsplan for din ejendom.

(Inden længe skal du logge ind med mit-id, når du udfylder ansøgningsblanketten. Hvis din virksomhed ikke allerede har et MitID Erhverv, kan du oprette det på denne side: MitID Erhverv - MitID Erhverv (mitid-erhverv.dk))

Udfyld og indsend ansøgningsskema til handlingsplan

De fredede bygningers tilstand

Fredningsgennemgangen har – blandt meget andet – vist , at et antal fredede bygninger i landområderne er i meget dårlig stand. Det på trods af, at ejere af fredede bygninger har pligt til at holde deres bygning i forsvarlig stand, herunder ”tæt på tag og fag”. Konsulenthuset Incentive har i rapporten "En styrket indsats for de fredede bygninger (2020)" analyseret problemerne for Slots- og Kulturstyrelsen. På den baggrund er styrelsen i gang med et pilotprojekt for at udvikle og afprøve nye metoder til sikring af fredede bygninger i dårlig stand.

Læs rapporten "En styrket indsats for de fredede bygninger, 2020 (pdf)

"Uheldigheder" og tabte fredningsværdier

Fredningsgennemgangen har bekræftet, at langt de fleste fredede bygninger er i god stand og har intakte fredningsværdier. Slots- og Kulturstyrelsen har imidlertid også noteret sig, at der i ca. 300 tilfælde er sket uheldige ændringer i de fredede bygninger. Hvis ændringen er foretaget efter, at bygningen blev fredet, og uden fredningsmyndighedens kendskab, er der tale om et ulovligt forhold. Styrelsen har efterfølgende i hvert enkelt tilfælde undersøgt, om "uheldigheden" også er en ulovlighed. I så fald har styrelsen indledt en såkaldt lovliggørelsesproces. I sidste instans kan ejeren få påbud om at bringe det ulovlige forhold tilbage til den tidligere tilstand.

De mange besøg over hele landet viste desværre også, at et lille mindretal af bygninger ikke længere levede op til bygningsfredningslovens krav om væsentlig arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi. Den typiske årsag til de tabte fredningsværdier er, at der er foretaget store ombygninger indvendigt i bygningerne, meget ofte tilbage i 1960'erne eller -70'erne. I de tilfælde, hvor det ikke gav mening at genoprette fredningsværdierne, har vi i Slots- og Kulturstyrelsen ophævet fredningen. Det drejer sig om ca. 250 fredninger, og antallet må forventes at vokse lidt, når de sidste sager er afsluttet.

Læs mere om ophævelse af fredninger

Opdateret 16. april 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen