Formidling

Museumsformidling omhandler museernes videnshåndtering og hvordan de faciliterer adgang til og udveksling af deres ansvarsområde og arbejde.

Museumsformidling adresserer museernes håndtering af viden, og facilitering af adgang til og udveksling af viden og erfaringer. Formidlingsarbejdet på et museum er ofte karakteriseret af en direkte kontakt og dialog mellem brugere og museum.

Museernes formidlingsarbejde

Undervisning, udstillinger, kommunikation, events, foredrag, kataloger, websites, apps, webtv og byvandringer udgør en del af museernes opgaver, der konstituerer formidlingen på et museum. Formidling er altså både noget som materialiserer sig i fx udstillinger eller kommunikationskampagner, men det er også en forløbende deltagelsesproces gennem fx undervisningsforløb, åbne arkæologiske udgravninger, brugergenerede indsamlinger m.v. Det er en praksis, der både kobler sig til og udspringer af det enkelte museums ansvarsområde og arbejde.

Krav til museernes formidling i museumsloven

 • Museet har en rimelig faglig standard.
 • Museet skal formidle sit ansvarsområde.
 • Museets formidling er forbundet med museets øvrige hovedopgaver (indsamling, registrering, bevaring og forskning).
 • Gennem bl.a. formidling skal museet i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv:
 1. Aktualisere viden om kultur- og naturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende.
 2. Udvikle anvendelse og betydning af kultur- og naturarv for borgere og samfund.
 3. Sikre kultur- og naturarv for fremtidens anvendelse. Museet skal samarbejde med andre statslige og statsanerkendte museer herom.
 • Museet giver vederlagsfrit adgang til skoleelever, der besøger museet som led i undervisningen.
 • Museet er tilgængeligt for offentligheden på forud bekendtgjorte åbningstider.

I museumsloven fra 2013 og i bemærkninger til loven reflekteres en række erfaringer vedrørende museernes formidling. Dels erfaringerne med at udvikle museernes formidling fra et brugerperspektiv fra Formidlingsplanen 2007-2013, dels indsigten i hvem museernes brugere er og hvorfor de kommer fra Den nationale brugerundersøgelse 2009-2014 og endelig Udredningen om fremtidens museumslandskab fra 2011.

I bemærkningerne fokuseres der bl.a. på ”Museernes samfundsmæssige rolle skal styrkes, og museerne skal bidrage til samfundets udvikling og til almen dannelse gennem oplevelser, læring, kritisk refleksion og medborgerskab.”

Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler

 • Museet har en nedskrevet prioriteret formidlingsplan, der sikrer niveau og udvikling i museets formidling. Formidlingsplanen beskriver også formidlingens betydning for og sammenhæng med den øvrige faglige opgavevaretagelse. Museets formidlingsplan indgår i museets overordnede strategi for den samlede virksomhed, og mål for formidlingsarbejdet er sat i relation til museets organisatoriske og ressourcemæssige forhold.
 • Museet arbejder med varierede formidlingsformer med henblik på at skabe differentieret, aktuel, perspektiveret og vedkommende formidling i og udenfor museet. Museet arbejder med differentiering i forhold til målgrupper.
 • Museet udvikler og opdaterer løbende sine udstillinger og øvrige formidlingsaktiviteter.
 • Museet udvikler undervisningsaktiviteter i samarbejde med grundskoler, ungdomsuddannelser og andre uddannelsesinstitutioner.
 • Museet arbejder med brugerinddragelse både i formidlingen og i udviklingen af formidlingen.
 • Museet lader systematisk brugerne evaluere museets formidling.
 • Museet anvender resultatet af Den nationale brugerundersøgelse og anden viden om brugerne (fx egne brugerundersøgelser) til at kvalificere og udvikle museets formidling.
 • Museet indgår i relevante faglige netværk og forpligtende samarbejder nationalt og internationalt med henblik på at sikre kvalitet, niveau og udvikling i museets formidling, herunder erfaringsudveksling og videndeling.
 • Museet evaluerer løbende, hvorvidt de ressourcer museet bruger på formidling står i et rimeligt forhold til udbyttet.
Opdateret 11. juli 2024

Relevante publikationer

Formidlingsplanen har afsæt i Udredning om museernes formidling (2006), der rummer anbefalinger til at styrke museernes formidling.

Udredning om museernes formidling