Budget og regnskab

Udkast til budgetter og regnskaber for arkæologiske undersøgelser udarbejdes efter retningslinjer fastlagt af styrelsen. Udgangspunkt er faktorer som arealets størrelse, muldlagets tykkelse, kendte fortidsminder i området og jordbundsforholdene.

Vejledningens kapitel 3, version 5, gældende fra 1. april 2019


Når museet udarbejder udkast til budget for en arkæologisk forundersøgelse tager det udgangspunkt i faktorer som arealets størrelse, muldlagets tykkelse, kendte fortidsminder i området og jordbundsforholdene.

Ved budgetlægning forud for egentlige arkæologiske undersøgelser, tager museet først og fremmest udgangspunkt i forundersøgelsens resultater. Forundersøgelsen giver information om de fremkomne fortidsminders karakter, udstrækning, kompleksitet og bevaringsgrad.

Det er et bærende princip for udarbejdelsen af budgetterne, at de enkelte budgetposter skal fastsættes ud fra et fokuseret, realistisk estimat.

Budgettet indsendes til styrelsen sammen med museets faglige argumentation for at foretage undersøgelsen.

Når styrelsen afgør, hvorvidt der skal foretages en undersøgelse og træffer afgørelse om godkendelse af budgettet, afgøres det også, om der kan ydes tilskud til dækning af bygherres udgifter til undersøgelsen.

Læs mere om tilskud til arkæologiske undersøgelser

Når museet modtager styrelsens afgørelse, fremsender museet straks denne til bygherre eller bygherres kontaktperson sammen med det godkendte budget.

Bygherre tager derefter stilling til om undersøgelsen skal iværksættes, eller om jordarbejdet skal ændres, så eventuelle fortidsminder på arealet ikke berøres.

Bygherre kan inden fire uger efter modtagelsen påklage afgørelsen til Kulturministeriets departement. Feltarbejdet kan i udgangspunktet først påbegyndes når bygherre skriftligt har accepteret budgettet.

Efter endt undersøgelse udarbejder museet et regnskab på grundlag af de faktiske udgifter til undersøgelsen. Regnskabet indsendes til styrelsen til godkendelse, inden den endelige faktura sendes til bygherre.

Både ved udarbejdelse af udkast til budget og ved regnskabsaflæggelse skal styrelsens skemaer anvendes. Styrelsens skemaer skal desuden anvendes ved indsendelse af statusrapporter, regnskabsredegørelse og delbudgetter. Alle skemaer er tilgængelige på styrelsens hjemmeside.

Styrelsens godkendelse af et budget bortfalder, hvis det ikke er udnyttet inden et år efter, at godkendelsen er meddelt bygherre. I særlige tilfælde kan styrelsen dog efter anmodning fra bygherre beslutte, at budgetgodkendelsen ikke bortfalder. Anmodningen skal fremsættes over for styrelsen inden udløbet af etårsfristen. Bortfalder styrelsens godkendelse, falder også eventuelle tilsagn om tilskud bort.

Museet udarbejder maksimumbudgetter

Bygherre, der skal betale for en arkæologisk undersøgelse, skal have sikkerhed for, hvor meget en arkæologisk undersøgelse maksimalt kan komme til at koste. Blandt andet derfor udarbejder museet maksimumbudgetter.

I maksimumbudgettet for egentlige arkæologiske undersøgelser tager museet udgangspunkt i, at udstrækningen og bevaringsgraden af de fremkomne væsentlige fortidsminder ved den egentlige undersøgelse svarer til forholdene, som kunne konstateres ved forundersøgelsen.

Hvis de væsentlige fortidsminder, der afdækkes, viser sig at have et mindre omfang eller have dårligere bevaringsgrad end ventet, bliver udgifterne til undersøgelsen mindre end budgetteret.

Afdækkes der i forbindelse med en undersøgelse flere eller bedre bevarede væsentlige fortidsminder end ventet, således at udgifterne bliver større end budgetteret, er det ikke bygherre, der afholder de ekstra omkostninger, men styrelsen. Bygherre betaler således aldrig mere end fastsat i budgettet for en arkæologisk undersøgelse og altid kun svarende til det faktiske forbrug.

Udformning af regnskab og faktura til bygherre

Der skal udfærdiges separate regnskaber til styrelsen for hver undersøgelse, hvortil der er godkendt budget.

Museet kan fremsende en samlet faktura til bygherre for større forundersøgelse og egentlig arkæologisk undersøgelse eller for to sideløbende etaper af en undersøgelse, men til styrelsens godkendelse skal regnskaberne altid udarbejdes separat for samtlige godkendte budgetter.

Museet skal, umiddelbart efter at styrelsen har godkendt det endelige regnskab, sende faktura til bygherre. Faktura til bygherre skal være vedlagt relevante bilag.

Identifikation af bygherre

Ved indsendelse af budgetter og regnskaber til styrelsen skal det tydeligt fremgå af skemaernes stamoplysninger, hvem der er bygherre for den arkæologiske undersøgelse, herunder fuldstændigt navn og adresse på bygherre og CVR-nummer når der er tale om en virksomhed.

Vælger bygherre at lade sig repræsentere af en anden fysisk eller juridisk person, er der som udgangspunkt ikke noget til hinder for dette. Ved repræsentationsforhold skal museet indhente en fuldmagt fra bygherre som angiver, hvilke dispositioner repræsentanten er bemyndiget til at foretage.

Undertiden orienteres museet om, at der er sket en ændring af, hvem der er bygherre for den arkæologiske undersøgelse, for eksempel som følge af ejendomshandel eller virksomhedsoverdragelse. I disse situationer må museet enten bringe den arkæologiske undersøgelse til ophør eller sikre sig, at der hverken hos museet eller hos bygherre er tvivl om, hvem der er bygherre og dermed forpligtet til at afholde udgifterne til undersøgelserne.

Brug af budget og regnskabsskema

Alle budgetter og regnskaber, som indsendes til styrelsen, skal udarbejdes i styrelsens skemaer og indsendes i X-forms via Fund og Fortidsminder. Af hensyn til løbende opdateringer af skemaerne skal man altid sikre sig, at man har downloadet nyeste version fra styrelsens hjemmeside, når man påbegynder en ny sag.

Der er udarbejdet skemaer til større forundersøgelser, større forundersøgelser udført som overvågning og egentlige arkæologiske undersøgelser. Hvert skema består af en kort vejledning i brugen (side 1) samt efterfølgende sider til stamoplysninger (2), budget (3), regnskab (4), regnskabsredegørelse (5), statusrapport (6) og eventuelle delbudgetter (7).

Der er udarbejdet skemaer til større forundersøgelser, større forundersøgelser udført som overvågning og egentlige arkæologiske undersøgelser. Hvert skema består af en kort vejledning i brugen (side 1) samt efterfølgende sider til stamoplysninger (2), budget (3), regnskab (4), regnskabsredegørelse (5), statusrapport (6) og eventuelle delbudgetter (7).

I skemaerne genereres mange poster automatisk, især i budget til større forundersøgelser. Museerne skal som udgangspunkt gøre brug af denne funktion, men det er muligt at afvige på baggrund af konkret faglig argumentation.

Som udgangspunkt udfyldes kun de af skemaernes felter, der er markeret med lys grå baggrund. I de øvrige felter beregnes automatisk summen af de indtastede beløb. Flere af skemaernes poster er låst mod utilsigtet redigering. Der skal i den faglige argumentation gøres opmærksom på, hvis der er foretaget ændringer i låste felter i skemaerne.

Skema til større forundersøgelse

Stamoplysninger

Her indtastes stedoplysninger, oplysninger om undersøgelsens areal, dækningsgrad og daglig fremdrift samt oplysninger om bygherre, bygherres eventuelle repræsentant og bygherres samlede økonomiske ramme for sit projekt.

Med udgangspunkt i oplysningerne om undersøgelsens areal, dækningsgrad og fremdrift genereres automatisk et udkast til budget på næste side i skemaet.

Oplysninger om bygherres samlede økonomiske ramme for projektet er udelukkende relevant i forhold til styrelsens tilskudsvurdering. Er der tale om flere delprojekter af et samlet projekt, er det summen for hele projektet der skal oplyses. Bygherre skal altid spørges. Hvis bygherre ikke kan, eller ikke ønsker at oplyse omkostningerne skal dette oplyses.

Budget

I. Feltarbejde

Ved feltarbejde forstås det egentlige udgravningsarbejde, herunder tegning, beskrivelse og opmåling. Ligeledes kan der anvendes timer til fundhåndtering så som forsvarlig nedpakning af fund til transport, udtagning og håndtering af prøver, soldning, kursorisk gennemgang af prøver og lignende.

Rensning, nummerering og bearbejdning af genstandsfund budgetlægges under II. Dokumentation og tilgængeliggørelse.

I. 1. Felttimer

Når der angives areal, dækningsgrad og fremdrift i stamoplysningerne genreres automatisk et udkast til felttimer for daglig udgravningsleder, akademisk medarbejder og ansvarlig udgravningsleder. Udgangspunktet for beregningen er, at der ved forundersøgelser er kontinuerlig bemanding i den periode, muldafrømningen foregår.

Timetal til ansvarlig udgravningsleder er beregnet til ti procent af daglig udgravningsleders, dog med mulighed for, at sætte tallet op til fem timer ved større forundersøgelser af kortere varighed. Museet kan ændre forindtastede løn- og andre satser, hvis museet benytter andre satser.

Er der særlige omstændigheder, som kræver afvigelser fra det automatisk genererede budget, skal der redegøres for dette i den faglige argumentation.

I. 2. Eksterne specialister

Anvendes til budgettering af eksterne specialist-/konsulentydelser eller landmåler, som kan være nødvendige for undersøgelsens gennemførelse.

II. Dokumentation og tilgængeliggørelse

Udgifter til arkæologisk beretning og kulturhistorisk rapport samt indføring og magasinering af genstande genereres automatisk som en procentdel (20 procent) af felttimesummen.

Det er fortsat muligt at estimere et konkret beløb til arkæologisk beretning og kulturhistorisk rapport samt indføring og magasinering. Hvis dette sker, skal der vedlægges faglig argumentation og et konkret estimat af beløb til dokumentation og tilgængeliggørelse.

III. Personale- og transportudgifter

Alle personale og transportudgifter, som ikke direkte vedrører felttimesummen, er samlet under denne hovedpost. Lønudgifter til transport mellem mødested og arbejdssted, felttillæg med mere, som ikke direkte vedrører feltarbejdet, kan angives her.

Under posten til kørsel i museets bil/privatbil beregnes automatisk det antal dage, som er relevant for undersøgelsen. Der indtastes derfor kun oplysninger om hvor mange kilometer, der køres pr. feltdag. Uforudsete kørselsudgifter afholdes under post V. Uforudsete udgifter.

Diæter og timepenge afregnes som udgangspunkt efter statens takster. Det kan fraviges, hvis museet er underlagt andre, eksempelvis kommunale, regler. Det udbetalte beløb må dog ikke overstige statens takster. Timepenge kan erstattes af et felttillæg.

IV. Øvrige udgifter

På baggrund af det automatisk genererede antal maskintimer til afrømning, udfyldes en række af de efterfølgende poster ligeledes automatisk.

Det er som nævnt den estimerede tid til afrømning af søgegrøfter, som definerer niveauet for felttimer. Benyttes den automatiske funktion ikke, skal det stadig angives hvilken andel af maskintimerne, der forventes anvendt henholdsvis til afrømning og tildækning.

Udgifter til skurvogn beregnes ud fra samme princip som maskintimer, blot rundet op for hver påbegyndt arbejdsdag.

Værdien af udgifter til maskine, skurvogn og andet udstyr skal fremgå af budgettet uanset om udstyret stilles til rådighed af bygherre. Posterne til disse udgifter kan derefter kun anvendes, hvis bygherre alligevel ikke stiller udstyret til rådighed.

Hvis bygherre stiller udstyr til rådighed, kan der ikke omposteres fra denne post.

Udstyr som sold, telte og pumper anføres i budgettet som særligt udstyr. Til dette formål er der oprettet disponible felter under IV. 3. Materialer og særligt udstyr.

Udgifter til standardudstyr, som altid benyttes ved undersøgelser (skovle, hjelme og kameraer med videre), afholdes via administrationsbidraget.

V. Uforudsete udgifter

Den uvished, der uomtvisteligt karakteriserer undersøgelser af fortidsminder, hvis udstrækning, karakter og bevaringsgrad der ikke på forhånd er det totale kendskab til, medfører, at det er forbundet med usikkerhed at tilrettelægge et budget for arkæologiske undersøgelser.

Derfor må der nødvendigvis indarbejdes rum til uforudsete udgifter ved budgetlægningen. Rum til uforudsete udgifter indarbejdes dog ikke i budgettets enkelte poster, men anføres alene under budgetposten til uforudsete udgifter.

Denne post genereres automatisk som 10 procent af budgettets øvrige poster. Procentsatsen kan ændres med særlig godkendelse fra styrelsen.

Posten til uforudsete udgifter kan dække udgifter til uforudset timeforbrug, maskiner med videre, som det ikke har været muligt at forudse inden undersøgelsens start, men som er en nødvendig del af undersøgelsen.

Posten kan også anvendes til almindelige foranstaltninger, som skal sikre fortidsminder og personale hvis undersøgelsen gennemføres i perioder med uhensigtsmæssigt vejrlig.

Endelig kan posten anvendes til konservering og naturvidenskabelige undersøgelser i det omfang, det er nødvendigt at udføre naturvidenskabelige undersøgelser eller stabiliserende konservering af fund gjort i forundersøgelsesfasen.

Der kan kun anvendes midler fra V. Uforudsete udgifter efter forudgående godkendelse fra styrelsen.

VI. Udgifter til vinterforanstaltninger

Se nærmere i afsnittet om vinterforanstaltninger i forbindelse med egentlige arkæologiske undersøgelser.

Regnskab

Stednavn, museets j.nr. samt styrelsens j.nr. overføres automatisk fra budgettet til regnskabet.

Øverst i regnskabet angives det endelige forundersøgte eller undersøgte areal. Ved forundersøgelser angives det samlede areal af søgegrøfter og udvidelser. Disse oplysninger kan nemt hentes fra de digitale opmålingsfiler.

Med udgangspunkt i disse oplysninger udregnes blandt andet den endelige dækningsgrad for forundersøgelsen.

Øvrige regnskabsposter svarer til budgettets.

I bunden af regnskabet opgøres, i hvilket omfang et eventuelt tilskud til bygherres dækning af udgifter til undersøgelsen skal udbetales til museet. Når felterne godkendt maksimal bygherreudgift inkl. moms og maksimalt tilskud udfyldes, beregnes automatisk hvor stor andel af tilskuddet, der skal udbetales samt museets egenandel, hvis regnskabet overskrider summen af bygherres maksimale udgift og styrelsens tilskud.

Fordi Slots- og Kulturstyrelsen er fordringshaver, skal museerne afregne med private bygherre, når museerne har et udestående på maksimum kr. 250.000 ekskl. moms og én gang månedligt uanset beløbstørrelse for offentlige bygherrer.

I forbindelse med store undersøgelser, hvor den angivne grænse vil give anledning til flere afregninger på en måned, foreslår styrelsen at bygherre enten a) skal stille garanti for betalingen eller b) at der foretages løbende a conto-afregning med en månedlig opgørelse af differencen på a conto-beløbene og de faktiske udgifter. Nederst i regnskabet anføres til styrelsens orientering dato for fremsendelse af delfakturaer til bygherre samt beløb.

Regnskabsredegørelse

Her beregnes afvigelsen mellem budget og regnskab. Hvis afvigelsen overstiger det af styrelsen definerede niveau, vil det fremgå af teksten i højre kolonne.

Hvis de faktuelle udgifter til undersøgelsen er på et for styrelsen acceptabelt niveau, ses teksten ”Ok” i højre kolonne.

Hvis udgifterne i det endelige regnskab er højere end budgetteret eller er væsentligt lavere end det godkendte beløb, kræves en nærmere regnskabsredegørelse. Denne kan afgives i feltet nederst på arket eller i et vedhæftet dokument. For indeværende kræver styrelsen en afvigelsesforklaring hvis der er anvendt mindre end 80 procent af det godkendte budget eksklusiv udgifter til vinterforanstaltninger.

Styrelsen kan til enhver tid kræve uddybende redegørelser for museets forbrug på bygherrebetalte undersøgelser.

Statusrapport og omposteringer

Statusrapport til styrelsen følger fremdriften i feltarbejdet frem for feltarbejdets økonomi. Det fremgår af statusrapporten i hvilket omfang denne skal fremsendes til styrelsen

Hvis museet undervejs i undersøgelse vurderer, at det arkæologiske potentiale for undersøgelsen ændrer sig væsentligt, fremsendes en statusrapport til styrelsen. Rapporten skal indeholde en redegørelse for, hvordan det arkæologiske potentiale har ændret sig og i hvilket omfang det ændrede potentiale bør medføre ændringer eller omposteringer i undersøgelsens budget.

Hvis der er tale om, at det arkæologiske potentiale forringes i væsentlig grad, skal der tages stilling til i hvilket omfang undersøgelsen bør fortsætte.

Hvis der er tale om, at det arkæologiske potentiale er væsentligt forøget eller ændret, skal der tages stilling til, om og i så fald hvordan den ændrede undersøgelse kan gennemføres inden for rammerne af det oprindeligt godkendte budget.

Er det ikke realistisk at gennemføre undersøgelsen inden for rammerne af det oprindeligt godkendte budget, skal museets forslag til ny prioritering fremgå af statusrapporten. Styrelsen kan i den forbindelse vurdere, om det er nødvendigt at yde en bevilling til gennemførelse af undersøgelsen.

Ønskes der anvendelse af midler fra posten V. Uforudsete udgifter, kan dette også udelukkende ske efter indsendelse af statusrapport med konkret faglig argumentation og derefter godkendelse af styrelsen.

Museet kan foretage omposteringer imellem budgettets øvrige poster uden forudgående godkendelse eller fremsendelse af statusrapport.

Delbudget

Der fremsendes som udgangspunkt ét budget til godkendelse pr. sag.

I sager med flere delarealer, eller hvor forskellige delarealer skal undersøges med forskellig metode, og dette er af betydning for budgettet, benyttes delbudgetter. Eventuelle delbudgetter fremsendes som bilag til hovedbudgettet.

Skema til større forundersøgelse udført som overvågning

Skemaet er udarbejdet efter samme mønster som skema til større forundersøgelse, men med nogle væsentlige forskelle, som er beskrevet i det følgende.

Stamoplysninger

Her angives varigheden af overvågningen, arbejdsdagens gennemsnitlige længde, samt bemandingen på undersøgelsen. Med det udgangspunkt generes automatisk et udkast til budget.

Undersøgelsens omfang angives i kvadrat- eller kubikmeter afhængig af, om der er tale om overvågning i åbent land eller på arealer med tykke kulturlag, typisk bylag. 

Budget

IV. Øvrige udgifter

Det er i udgangspunktet ikke muligt at anføre udgifter til maskine på en større forundersøgelse udført som overvågning. Hvis bygherre efter godkendelse af budgettet beslutter, at forundersøgelsen alligevel ikke skal gennemføres som overvågning men som større forundersøgelse forud for bygherres jordarbejde, er der tale om ændrede forudsætning.

På den baggrund skal museet fremsende nyt budget til afgørelse i styrelsen.

Skema til egentlig arkæologisk undersøgelse

Skemaet er udarbejdet efter samme mønster som skema til større forundersøgelse, men med nogle væsentlige forskelle, som er beskrevet i det følgende.

Stamoplysninger

Vedrørende areal angives følgende: forundersøgelsens samlede areal, summen af arealer indstillet til egentlig arkæologisk undersøgelse, summen af arealer hvorpå der er konstateret fortidsminder, som efter foreløbig registrering i forundersøgelsesfasen ikke indstilles til egentlig arkæologisk undersøgelse, summen af arealer, hvor der er indgået aftale med bygherre om in situ bevaring.

Budget

I. Feltarbejde

Angives efter konkret vurdering af behov.

II. Dokumentation og tilgængeliggørelse

Udgifter til arkæologisk beretning og kulturhistorisk rapport samt indføring og magasinering genereres automatisk i skemaet som et beløb svarende til 40 procent af felttimesummen.

II. 2. Konservering og naturvidenskab

Udgifter til konservering og naturvidenskab kan angives i fire disponible uspecificerede felter. Udgifter til konservering og naturvidenskab anføres som et estimat af det konkrete behov for konservering og naturvidenskab, der er redegjort for i den faglige argumentation.

Uforudsete udgifter til konservering og naturvidenskab kan afholdes under budgetpost V. Uforudsete udgifter.

IV. Øvrige udgifter

I IV 3 er der flere uspecificerede felter hvor materialer og særligt udstyr kan budgetlægges.

VI. Udgifter til vinterforanstaltninger

Hvis arbejdet ønskes gennemført i perioden 1. november til 31. marts, kan der påregnes udgifter til vinterforanstaltninger. Vinterforanstaltninger er de foranstaltninger som er nødvendige for, at arbejdet kan gennemføres under hensyntagen til fortidsminder og arbejdsmiljø.

For denne type foranstaltninger er det muligt at estimere et forbrug. I estimatet tages der udgangspunkt i karakteren og sårbarheden af de konkrete fortidsminder der skal undersøges, og de foranstaltninger som er påkrævet for, at kunne gennemføre arbejdet i vinterperioden.

Vinterforanstaltninger kan for eksempel være vintermåtter og anden frostsikring, gang- og køreplader, kunstig belysning, fast strøm til skurvogn, pumper og dræn til afvanding af felt, afskærmning og arbejdstelte samt timer til op- og nedtagning af samme.

Der kan ligeledes afsættes midler til ekstra maskine- og mandskabstimer til afrensning af udgravningsflade og udgravning af frosthårde anlæg. Ovenstående kan anføres budgettet ud fra et estimat af, hvad der rimeligvis kan forventes at være nødvendigt for at gennemføre den konkrete undersøgelse i vinterperioden og under normale danske vinterforhold.

Hvis det kan dokumenteres, at bygherre oprindeligt har meddelt, at arbejdet ønskes gennemført uden for vinterperioden (1. november til 31. marts), og bygherre efterfølgende meddeler, at arbejdet ønskes udført i vinterperioden, er der tale om ændrede forudsætninger for undersøgelsen. Det betyder, at museet skal fremsende nyt budget til styrelsen, hvor der er påført udgifter til vinterforanstaltninger.

Det er ikke muligt, at ompostere mellem post VI. Udgifter til vinterforanstaltninger, og budgettets øvrige poster.

Aktivering af post VI. Udgifter til vinterforanstaltninger kan ske efter orientering via mail til styrelsen med begrundelse for aktivering. Hvis midler til vinterforanstaltninger ønskes anvendt til en anden type vinterforanstaltninger end oprindeligt godkendt, fremsender museet en redegørelse herfor til supplerende godkendelse i styrelsen.

Statusrapport

Konservering og naturvidenskab

Hvis det godkendte budget omfatter et konkret og uddybet estimat over de forventede udgifterne til konservering og naturvidenskab, og det endelige behov svarer til dette, kan disse udgifter afholdes uden yderligere godkendelse.

Hvis posten ønskes anvendt til et andet formål, som ikke er omfattet af den oprindelige faglige argumentation, skal den ændrede anvendelse af posten godkendes af styrelsen.

Ved anmodning om ændret anvendelse af posten II. 2. Konservering og naturvidenskab fremsendes statusrapport til styrelsen. Statusrapporten eller en vedhæftning til denne, skal indeholde en opdateret faglig argumentation for væsentligheden af den ønskede konservering og naturvidenskab samt specificering af de forventede udgifter.

Denne procedure følges ligeledes, hvis der skal omposteres til posten II. 2. Konservering og naturvidenskab fra budgettets øvrige poster.

Store egentlige undersøgelser

Ved egentlige arkæologiske undersøgelser med et budget på over en millioner kroner skal statusrapport også indsendes løbende til styrelsen. Det fremgår af drop down-menuen i Statusrapporten med hvilke intervaller, der skal indsendes statusrapport.

Fremsendelse af skema til styrelsen

Når udkast til budget samt eventuelle delbudgetter er udarbejdet, fremsendes hele det pågældende budget- og regnskabsskema som xlxs-fil sammen med den faglige argumentation i X-forms via Fund & Fortidsminder til styrelsen.

Når regnskab samt regnskabsredegørelse er udfyldt og museets regnskabsansvarlige har kontrolleret, at alle angivne udgifter er i overensstemmelse med det faktuelle forbrug fremsendes hele det pågældende budget- og regnskabsskema som xlxs-fil via Fund og Fortidsminder til styrelsen. Ved samme lejlighed uploades den færdige beretning også via Fund og Fortidsminder.

Hvis der ansøges om godkendelse af endeligt regnskab med efterfølgende beretningsskrivning skal der ved fremsendelse af regnskab vedlægges dokumentation for, at bygherre har anmodet om denne løsning.

Bygherres udsættelse af undersøgelse

Museet og bygherre indgår såkaldte underliggende aftaler om undersøgelsens gennemførelse. Museet er selv ansvarlig for, at fornødne underlæggende aftaler er indgået inden arbejdet påbegyndes.

Museet kan i et følgebrev til bygherre indarbejde et forbehold for den situation, at museet har hyret arkæologer, hvorefter bygherre udsætter eller helt annullerer en arkæologisk undersøgelse. Museets forbehold kan formuleres således:

"Bygherre er ansvarlig for omkostninger, som påføres museet som følge af, at bygherren ikke ønsker den arkæologiske undersøgelse gennemført på det (skriftligt) aftalte tidspunkt. Det samme gælder for omkostninger forårsaget af bygherres gentagne udsættelser af eller afbrydelser af undersøgelsen efter, at denne er påbegyndt".

Museet er forpligtiget til i videst mulig omfang at forsøge at mindske tabet, for eksempel ved lade de pågældende arkæologer varetage andre opgaver for museet.

Bankgaranti

Styrelsen kan i særlige tilfælde beslutte, at bygherre skal stille en bankgaranti eller anden form for sikkerhedsstillelse forud for, at en arkæologisk undersøgelse påbegyndes. Beløbet, der kan kræves sikkerhed for, kan maksimalt udgøre et beløb svarende til bygherres maksimale udgift til undersøgelsen.

Det er kun styrelsen der kan beslutte, at der skal stilles bankgaranti eller anden form for sikkerhedsstillelse. Hvis museet vurderer, at der bør stilles bankgaranti eller anden form for sikkerhedsstillelse, skal museet samtidig med indsendelse af udkast til budget indstille, at styrelsen beslutter, at bygherre skal stille bankgaranti eller anden form for sikkerhedsstillelse. Styrelsen vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om museets indstilling kan imødekommes.

Lovgivning på området

Bestemmelser om styrelsens afgørelser om større forundersøgelser og egentlige arkæologiske undersøgelser, herunder godkendelse af budgetter samt regnskaber følger af §§ 26 og 27 i museumsloven, jf. bek. nr. 358 af 8. april 2014, § 20 og 21 i bekendtgørelse nr. 333 af 25. februar 2021 om museer mv. samt § 10, nr. 20, 21, 27 og 28, i bekendtgørelse nr. 1442 af 12. december 2010 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kulturarvsstyrelsen (delegationsbekendtgørelsen).

Af bemærkningerne til museumslovens § 27, stk. 4. fremgår, at budgettet omfatter udgifter til undersøgelsen, inklusive beretning, eventuelle naturvidenskabelige undersøgelser og nødvendig konservering samt administrative omkostninger, der er forbundet med den konkrete undersøgelse.

Opdateret 30. september 2022