Genreorganisationer

Genreorganisationerne modtager driftstilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og medvirker til at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

I rammeaftalerne med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik er der fastsat mere specifikke mål og visioner for institutionernes virke. Link til rammeaftaler, undersøgelse af genreorganisationsområdet samt notat fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik om fremtidig opgavevaretagelse og organisering af genreorganisationsområdet findes på denne side. Institutionernes årsrapporter findes på institutionernes egne hjemmesider.

Formål mv.

Genreorganisationernes formål mv. er beskrevet i rammeaftaler med Statens Kunstfond. Der henvises desuden til institutionernes egne hjemmesider.

Budget og årsrapport

Budget og årsrapport udarbejdes og indsendes i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (driftstilskudsbekendtgørelsen). Budget og årsrapport skal desuden opfylde følgende formkrav:

Budget

Institutionen skal senest 2 måneder før regnskabsårets begyndelse indsende et budget til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på godkendelse.

Budgettet skal indsendes som én samlet pdf-fil med følgende indhold:

 • (A) Budgetindledning med oplysninger i denne rækkefølge og i kortfattet form
  • Opsummering af institutionens forventede økonomi og målopfyldelse i henhold til den indgåede rammeaftale.
  • Opregning af de vigtigste forventede begivenheder i budgetåret.
  • Beskrivelse af forventninger til budgetåret set i forhold til tidligere år og perspektiver for årene fremover.
  • Beskrivelse af eventuelle væsentlige afvigelser fra rammeaftalen.
  • Dato for bestyrelsens godkendelse af budgettet.
  • Den daglige leders underskrift med dato.
 • (B) Driftsbudget udarbejdet i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel.

Årsrapport

Institutionen skal senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning indsende et revideret årsregnskab (årsrapport) til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på godkendelse.

Regnskabet skal indsendes som én samlet pdf-fil med følgende indhold:

 • (A) Slots- og Kulturstyrelsens tjekliste for udarbejdelse af årsrapport, udfyldt og underskrevet af den daglige leder.
 • (B) Oplysninger om institutionens organisationsnavn og CVR-nr.
 • (C) Revideret årsregnskab (årsrapport) underskrevet af institutionens ledelse og med revisors påtegning. Resultatopgørelsen skal være i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel og indeholde fyldestgørende noter.
 • (D) Revisionsprotokollat underskrevet af institutionens ledelse og revisor. Det skal fremgå af revisionsprotokollatet, at revisionen er sket i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (driftstilskudsbekendtgørelsen).

Filer til udarbejdelse af budget og årsrapport

Følgende filer skal anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af budget og årsrapport:

Rapportering af målopfyldelse i forhold til rammeaftalen sker i årsrapportens ledelsesberetning.Vejledning til udarbejdelse af ledelsesberetning findes her:

Afrapportering for projekttilskud i reviderede årsregnskaber

Driftsstøttede institutioner mv. på Kulturministeriets/Statens Kunstfonds område modtager i mange tilfælde tillige særskilte projekttilskud. I denne vejledning beskrives, hvordan man som tilskudsmodtager på fyldestgørende vis kan aflægge regnskab og afrapportere på målopfyldelsen for et eller flere projekttilskud i institutionens ordinære årsregnskab/årsrapport.

God ledelse

Kulturministeriets anbefalinger for god ledelse i selvejende kulturinstitutioner retter sig mod bestyrelser og direktioner på de selvejende kulturinstitutioner.

Formålet med anbefalingerne er at styrke de ledelsesmæssige kompetencer, og at ledelsen tager dem i anvendelse med de nødvendige tilpasninger til institutionens forhold.

Rammeaftaler og evaluering

Der er indgået flerårige aftaler med genreorganisationerne. Rammeaftalerne for de forskellige institutioner findes i højre kolonne.

Genreorganisationsområdet blev i 2019 undersøgt af en ekstern arbejdsgruppe. Resultatet af undersøgelsen er fremlagt i en rapport. På baggrund af undersøgelsen har Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik udarbejdet et notat om den fremtidige opgavevaretagelse og organisering af genreorganisationsområdet. Undersøgelsen og notatet findes ligeledes i højre kolonne.

Lovgrundlag

Opdateret 14. februar 2024

Genreorganisationer, der er omfattet af dette regelsæt:

 • Art Music Denmark

 • JazzDanmark
 • ROSA - Dansk Rock Samråd
 • Tempi