Kulturaftaler med kommuner

En kulturaftale er en frivillig aftale, som kulturministeren kan indgå med en kommune eller en gruppe af ligeværdige og samarbejdende kommuner. Kommunerne i aftalen udgør en kulturregion.

12 kulturregioner med kommuner 2021-2024

I 2020 blev der indgået 12 nye kulturaftaler for perioden 2021-2024.
Læs mere om kulturaftalerne med de 12 kulturregioner 

Fokus på kunst- og kulturlivet i kulturregionen

Kulturaftalernes formål er at sætte fokus på kunst- og kulturlivet i kulturregionerne og højne kvaliteten af såvel etablerede som nye kulturtilbud og –institutioner. Desuden skal aftalerne medvirke til at fastholde og udbygge den kulturpolitiske dialog og værdidebat på tværs af kommunegrænser, kulturaktører og med Kulturministeriet og armslængdeorganerne. Regionerne kan indgå i aftalerne inden for de kompetencer, der er tillagt regionerne på kulturområdet.

Baggrund for kulturaftaler

Alle borgere i hele landet skal have adgang til gode og varierede kulturtilbud af høj kvalitet. Det kræver en koordineret indsats på tværs af de politiske niveauer i stat og kommuner. 

En kulturregion er en platform for et koordineret samarbejde mellem stat og kommuner. Med afsæt i tværkommunalt samarbejde sætter kulturregionen fokus på udvikling af kunst- og kulturlivet. Det sker gennem fælles initiativer, ved at synliggøre en fælles kulturel referenceramme, samt at styrke læring og danne nye kulturtilbud i samarbejde med relevante partnere, herunder kulturinstitutioner. De bærende elementer i kulturregionerne er dialog, samarbejde og mod til at træde nye stier. Tilsammen udgør kulturregionerne et netværk, der dækker hele landet.

 

Opdateret 08. maj 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen