Kulturbidraget

Hvis man er en medietjenesteudbyder, der udbyder on demand audiovisuelt indhold og er etableret i Danmark eller etableret i anden EU-medlemsstat, men er målrettet publikum i Danmark, skal man betale et årligt bidrag på 2 pct. af sin bidragspligtige omsætning i Danmark til fremme af dansk kultur. 

I forbindelse med ikrafttrædelsen af kulturbidragsloven skal de omfattede medietjenesteudbydere lade sig registrere ved Slots- og Kulturstyrelsen og årligt indberette deres bidragspligtige omsætning til styrelsen.

Hvad er formålet med ordningen?

Lov om visse medietjenesteudbyderes bidrag til fremme af dansk kultur (kulturbidragsloven) har til formål at styrke produktionen af danske serier, dokumentarprogrammer og film. Det skal dermed understøtte udbuddet af dansk indhold ved at indføre en pligt for, at visse medietjenesteudbydere skal bidrage økonomisk til fremme af dansk audiovisuelt indhold gennem de statslige støtteordninger, public service-puljen og filmstøtteordningerne.

Med kulturbidragsloven udmøntes en del af medieaftalen af 14. juni 2023 indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Ved at styrke produktionen af dansk indhold med streamingtjenesternes engagement i dansk indholdsproduktion, får danskerne også fremover mulighed for at møde originale danske film, serier og dokumentarer af høj kvalitet.

Kulturbidragsordningen forpligter omfattede medietjenesteudbydere til at bidrage til dansk indholdsproduktion, samtidig med, at de tjenesteudbydere, der investerer i dansk indhold, tilgodeses.

Loven er trådt i kraft pr. 1. juli 2024.

Hvem skal registreres?

En medietjenesteudbyder skal registrere sig hos Slots- og Kulturstyrelsen senest 2 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden eller datoen for medietjenesteudbyderens etablering. Hvis man er en allerede etableret tjeneste skal man derfor lade sig registrere senest d. 31. august 2024.

Hvem er omfattet?

En medietjenesteudbyder skal registrere sig hos Slots- og Kulturstyrelsen, hvis denne udbyder on demand audiovisuelt indhold, er etableret i Danmark eller en anden EU-medlemsstat, har en årlig omsætning på over 15 mio. kr., eller hvis udbyderens publikum udgør mere end 1 pct. af det samlede antal brugere på det danske marked.

Opgørelsen af de 1 pct. beror på data fra Kantar Medias Life Univers 2023. Af dataen fremgår det, at det samlede antal brugere af tjenesterne udgør 1,9 mio. husstande, og udbydere med under 1 pct. heraf, dvs. 19.000 brugere, vil dermed kunne undtages ordningen. Fsva. den enkeltes tjenestes opgørelse af egne brugere henvises til lovens bemærkninger (s. 20f).

Både SVOD-abonnementstjenester og TVOD-transaktionstjenester er omfattet af kulturbidragsordningen.

Hvem er ikke omfattet?

Kulturbidragsloven gælder ikke medietjenester, der udbydes som led i udøvelse af public service-virksomhed.

Loven gælder heller ikke medietjenesteudbydere, der alene udbyder medietjenester til biblioteks- eller undervisningsformål.

Hvordan registrerer man sig som medietjeneste?

Man registrerer sig hos Slots- og Kulturstyrelsen via et registreringsskema.

Link til registreringsskema

Indberetning af bidragspligtig omsætning

Hvor meget skal man betale i bidrag?

De medietjenesteudbydere, der er omfattet af kulturbidragsloven skal betale et fast årligt bidrag på 2 pct. af deres bidragspligtige omsætning i Danmark.

Medietjenesteudbydere, der investerer 5 pct. eller mere af deres bidragspligtige omsætning i Danmark i dansk indhold, opfylder gennem investeringen den samlede kulturbidragspligt og vil ikke skulle betale yderligere bidrag.

Medietjenesteudbydere, der investerer under 5 pct. af deres årlige bidragspligtige omsætning i Danmark i dansk indhold, vil – i tillæg til det faste bidrag – skulle betale et årligt bidrag på 3 pct., og disse tjenester vil derfor i alt skulle betale et kulturbidrag på 5 pct. af deres årlige bidragspligtige omsætning i Danmark.

Medietjenesteudbyderne kan vælge at fordele deres investeringer over en tre-årig periode, så de årlige 5 pct. bliver et gennemsnit over perioden. Ønsker man at sprede investeringen ud over en tre-rig periode bedes man kontakte medi@remove-this.slks.dk.

Indberetning til Slots- og Kulturstyrelsen

Medietjenesteudbydere skal senest 3 måneder efter udløbet af kalenderåret indberette udbyderens bidragspligtige omsætning i Danmark for det seneste kalenderår til Slots- og Kulturstyrelsen. Den bidragspligtige omsætning skal indberettes som ét samlet beløb for det seneste kalenderår. 

Der skal derfor første gang indberettes bidragspligtig omsætning til styrelsen senest d. 31 marts 2025. Indberetningsskemaet vil være tilgængeligt primo 2025.

Slots- og Kulturstyrelsen beregner på baggrund af den indberettede bidragspligtige omsætning medietjenesteudbyderens årlige bidrag på 2 pct. til fremme af dansk kultur og opkræver dette hos medietjenesteudbyderen.

Undtaget fra den bidragspligtige omsætning

Ikke alle indtægter er omfattet som del af den bidragspligtige omsætning:

 1. Indtægter fra sports- eller nyhedsprogrammer
  Disse er ikke programkategorier, som kulturbidragsordningen sigter efter at fremme.

 2. Indtægter fra lineær programvirksomhed (flow TV)
  Disse bidrager allerede i passende omfang til udsendelse og produktion af dansk indhold.

 3. Indtægter fra videredistribution af andre medietjenesteudbyderes on demand-audiovisuelle medietjenester.
  Der skal ikke svares kulturbidrag to gange af samme indhold.

Klage over afgørelser

Afgørelser truffet af Slots- og Kulturstyrelsen i medfør af bekendtgørelsen kan indbringes for Radio- og tv-nævnet.

Klagen skal være Radio- og tv-nævnet i hænde senest 4 uger efter styrelsens afgørelse er meddelt medietjenesteudbyderen. Radio- og tv-nævnet kan tillægge en klage indbragt for nævnet opsættende virkning.

Spørgsmål og svar vedr. administration af kulturbidragsordningen

D. 22. april 2024 afholdte Slots- og Kulturstyrelsen et informationsmøde på engelsk vedr. bekendtgørelse om administration af ordning om visse medietjenesteudbyderes bidrag til fremme af dansk kultur. 

I forbindelse hermed besvarede styrelsen vejledende på en række spørgsmål, som kan læses nedenfor. 

Q&A: Information meeting on April 22, 2024 regarding administration of the Cultural Contribution Act

1. Do the providers need to comply with the 5% investment in new Danish content in 2024?

Yes, the law states so.  

2. How will the agency (SLKS) find the services that have an audience that reach above 1%?

The analysis office in the Ministry of Culture’s department annually produces reports in this area, and these will serve as the basis for identifying the services. The audience amount is set at 19.000 users.

However, this is ongoing work. Additionally, SLKS will reach out to the providers to clarify if they need to register, which will be done through an open dialogue between the streaming service provider and SLKS.

3. Can you share a list on which services currently reach above the 1%-limit?

No, not at the moment.

4. Is the legislation that was proposed in April 2024 identical to the law that was adopted some months ago or are there any changes?

There have been some minor changes – based on the commission's feedback. The biggest change is adjustments in relation to the investment requirements. An investment is considered to be in new Danish content when 75% of the production material for European-produced films, series, or documentaries is in Danish, and additionally meets at least one of the following criteria:

 • More than 50% of the production budget is spent in Denmark.
 • More than 50% of the production's filming takes place in Denmark
5. From when will the registration platform for the presentation of the Cultural Contribution Act be available?

The platform will be ready from 1st of July 2024

6. As of 2025 for 2024, what kind of documents will be required in order to prove an exemption on revenue thresholds?

We are still looking into this with the Danish tax authorities.

7. What about the registration of the investment in 2024?

Investments after the revenue will be included, but it is all a political issue and will be finally determined after the hearing.

8. Is there anything outside of the e-mail provided needed for the application of the 3-year period spread for investments?

No, just write to medi@remove-this.slks.dk.

9. Are investments in cancelled film projects included in the 5% threshold?

Unrealized projects can be included, which is a desire to be compliant.

10. Will the SLKS provide guidelines on how to allocate earnings related to activity/programs not subject to cultural contribution (e.g. earnings related to sport programs on streaming services)?

Yes, SLKS will provide guidelines on how to allocate the earnings.

11. At what point in time will an investment in new Danish content be considered made within the meaning of the law (at point of investment decision, production start or other)?

When the money has been spend/used.

Opdateret 01. juli 2024

Registreringsskema

Du finder skema til registrering her
Registreringsskema