Tilskud til ikkekommerciel lokal-radio

Ikkekommerciel lokalradio er betegnelsen for lokalradiostationer i Danmark, som modtager et driftstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen. Radio- og tv-nævnet udsteder programtilladelser til radiostationerne i forbindelse med udbud.

Hvert år, skal alle ikkekommercielle lokal-radio-stationer, der har programtilladelse, ansøge om driftstilskud samt afrapportere for det tidligere års drifttilskud. 

Ansøgning om drifttilskud

Der er ansøgningsfrist for drifttislkud én gang om året.. Bemærk, fristen var den 2. oktober 2023, kl. 14.00.

Afrapportering for driftstilskud

Hvert år skal tilladelseshaverne af programtillaldelse indsende en afrapportering for det tildelte driftstilskud. 

Læs mere om afrapportering for driftstilskud

Tilladelse til forsøgsvirksomhed

Det er muligt at ansøge om tilladelse til forsøgsvirksomhed for både tv og radio i Danmark.

Læs mere om tilladelse til forsøgsvirksomhed her.

Programtilladelse og frekvenstilladelse

Programtilladelse

Du skal have en programtilladelse før du sende lokalradio på fm-båndet. Tildeling af programtilladelser sker på baggrund af en udbudsrunde, hvor de ledige frekvenser sendes i udbud af Radio- og tv-nævnet.

Det skyldes, at der kun er et begrænset antal frekvenser til rådighed at sende radio på.

Frekvenstilladelse

Ud over selve programtilladelsen skal du have en frekvenstilladelse til at sende. Ansøgning om dette skal sendes til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

Du kan altså ikke nøjes med enten en programtilladelse eller en frekvenstilladelse. Du skal have begge tilladelser, før du kan begynde at sende.

Internetradio

Internetradio er ikke reguleret i radio- og fjernsynsloven og kræver ikke programtilladelse fra Radio- og tv-nævnet eller en registrering.

Der ydes ikke tilskud til internetradio.

Øvrige regler

Øvrig eventuelt gældende dansk lovgivning som straffeloven m.v. skal selvfølgelig overholdes.

Internetradioer, som sender musik, er desuden i mange tilfælde forpligtet til at betale afgifter til KODA og Gramex.

 • KODA

  Er en forkortelse for komponistrettigheder i Danmark. KODA repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder for komponister, sangskrivere og musikforlag, når musik spilles offentligt i Danmark, Grønland og på Færøerne. Hvis du vil bruge musik offentligt, herunder på internettet, skal der indgås en aftale med KODA.
 • Gramex

  Repræsenterer sangere, musikere og pladeselskaber og varetager deres interesser. Når der er inkluderet musik i programfladen på en internetradio, som derefter streames til brugerne, skal der indgås en aftale med Gramex.

Ved tvivl om betaling af afgifter til Koda eller Gramex, kan vejledninger hertil findes hos organisationerne selv.

Tillaldelser og tilskud

Programtilladelser og sendetid skal i følge radio- og fjernsynslovens kapitel 8 som hovedregel tildeles efter udbud af de ledige sendemuligheder, herunder af ledige frekvenser. Find radio- og fjernsynsloven her.

Se liste over tilskudsmodtagere her.

Ændring af tilladelse

En ikkekommerciel lokalradio kan anmode Radio- og tv-nævnet om at få ændret sin programtilladelse.

Der kan fx være tale om en anmodning om nedjustering af det lokale indhold per uge eller en ændring af fordelingen af sendeminutter på de forskellige programkategorier. Radio- og tv-nævnet vil som hovedregel alene godkende ændringer, som ikke ændrer ved oplysninger, som var væsentlige for tildelingen af programtilladelsen.

Hvornår?

Anmodning skal ske inden ændringen finder sted.
Anmodningen skal sendes til Radio-og tv-nævnet via rtv@slks.dk i god tid og gerne mindst 3 måneder, inden ændringen skal træde i kraft.

Regler for sendesamvirker

Foreninger med tilladelse i det samme sendenet skal indgå i et sendesamvirke.

Reglerne for sendesamvirker fremgår af § 15 i bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed. Find bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed på Kulturministeriets hjemmeside.

Pligt til forhandling samt adgang til sendemulighederne

Stationerne skal forhandle sig til rette med hinanden. Dette indebærer, at eventuelt nye parter skal gives mulighed for at blive integreret i den eksisterende sendevirksomhed på frekvensen.

Såfremt der opstår konflikter med tilknytning til radio- og fjernsynslovgivningen om de økonomiske vilkår mv. for sendesamvirket, kan Radio- og tv-nævnet inddrages.

Såfremt nævnet kræver en tilbagebetaling

Det er Radio- og tv-nævnet, der yder tilskud og kan kræve tilskud tilbagebetalt, såfremt vilkårene for programtilladelse og tilskud ikke overholdes. Tilskuddet ydes årligt efter en ansøgningsrunde blandt tilladelseshaverne.

Tilskudsmodtager skal, med mindre der foreligger ganske særlige omstændigheder, som har været forelagt Radio- og tv-nævnet, altid tilbagebetale et tilskud helt eller delvist hvis:

 • Tilskuddet overstiger de faktiske driftsudgifter i tilskudsåret
 • Der ikke indsendes erklæring om anvendelse af driftstilskud
 • Fristen for indsendelse af dokumentation ikke overholdes
 • Tilskuddet eller dele heraf ikke er anvendt i overensstemmelse med betingelserne for tilskuddet
 • Stationen har haft reklameindtægter eller har bragt skjult reklame
 • Hvis en radiostation i tilskudsåret har sendt færre tilskudsberettigede timer end der er givet tilskud til, skal det for meget udbetalte tilskud ligeledes tilbagebetales.

Repræsentativitetsprincip

Såfremt nævnet har konstateret grove overtrædelser af program- og tilskudsvilkår i de uger, som der er ført tilsyn med, kan tilsynet udvides til at omfatte i alt fire uger fordelt henover det pågældende kalenderår. Alle overtrædelser i disse fire uger bliver betragtet som repræsentative for stationens programvirksomhed og danner grundlag for nævnets skønsmæssige opgørelse af tilbagebetalingskravet.

PI-koder

Her kan det gældende register over PI-koder, som tilladelseshaverne har ret til at anvende, findes.

Med tilladelse til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed følger ret til at anvende såkaldte RDS PI-koder, som tildeles af Radio- og tv-nævnet.

PI står for Program Identification, og radiostationer, der benytter RDS, får således en unik kode som kun bruges af den. PI-koden giver stationerne mulighed for at vise radiokanalens navn på modtageren.

Vejledning

Radio- og tv-nævnet har udarbejdet vejledningsvideoer og quickguides som led i en styrket informationsindsats målrettet de ikkekommercielle lokalradio- og tv-stationer.

Se vejledningsmaterialet her

Opdateret 02. oktober 2023