Pulje C

Organisationer, bevægelser, institutioner, virksomheder og privatpersoner kan søge tilskud i Pulje C til lokale, regionale eller landsdækkende oplysningsaktiviteter, der fremmer debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU).

Der er sædvanligvis to årlige ansøgningsrunder i Pulje C. Herunder kan du læse mere om puljens formål og om muligheden for at søge projekttilskud i den kommende ansøgningsrunde.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med ordningen er at fremme debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Alle aktiviteter, der gennemføres med tilskuddet, skal opfylde formålet.

Nævnet ønsker, at både de EU-positive og EU-kritiske stemmer kommer til orde, og at enhver del af EU-samarbejdet kan blive drøftet fordomsfrit.

Det anbefales, at I gennemlæser vejledningen, inden I indsender en ansøgning om tilskud fra Pulje C. Vejledningen beskriver bl.a. betingelserne for tilskud, hvilke kriterier nævnet træffer sine afgørelsen ud fra, samt hvordan nævnet fortolker disse. 

Næste ansøgningsrunde

Næste mulighed for at søge tilskud i Pulje C er i 2. runde 2024, der åbner den 9. februar 2024 og lukker den 8. marts 2024 klokken 14.00 med henblik på projekter i perioden 1. juli 2024 til 31. december 2024.

Årshjul

Når I modtager tilskud fra Pulje C, er der særlige frister, som skal overholdes:

  1. Ansøgningsperiode
  2. Afrapportering og regnskabsaflæggelse

Hvordan søger man tilskud?

Du skal ansøge via Tilskudsportalen iht. tekstanmærkning nr. 187, stk. 5 i § 21 i Finansloven for 2024. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.
Hvis du dog er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning skal du skrive til post@slks.dk.

Der gøres opmærksom på, at det ikke er muligt at overdrage tilskud.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.
Bemærk at Tilskudsportalen kræver, at du logger på med MitID Erhverv knyttet til den virksomhed, institution, forening eller lignende, som du søger på vegne af. Søger du som privatperson skal du logge på med dit eget MitID. Hvis du har brugt dit eget MitID er du selv ansvarlig for projektet og får tilskuddet udbetalt. Ejerskab og udbetaling kan ikke efterfølgende overføres til din organisation/virksomhed.
Tilskudsmodtager skal have en NemKonto, da staten ikke kan udbetale på anden måde.
Oplysningerne i ansøgningsskemaet afgives under strafansvar, og ansøger skal straks meddele Slots- og Kulturstyrelsen eventuelle ændringer.

 

1.1 Redigering og indsendelse af ansøgning


Du har mulighed for at påbegynde din ansøgning og vende tilbage til den på et senere tidspunkt. Dog skal du være opmærksom på at indsende din ansøgning inden ansøgningsfristens udløb.
Når du har indsendt din ansøgning, har du mulighed for at redigere i den frem til ansøgningsfristen. Det vil altid være den senest indsendte version af ansøgningen, som er den gældende.

Hvis du ikke har fået trykket på ”Indsend ansøgning” inden ansøgningsfristen kl 14.00 vil din ansøgning ikke blive taget i betragtning.

 

Hvad kan man søge tilskud til?

Tilskud ydes til projekter. Projekterne skal gennemføre aktiviteter, der fremmer oplysning og debat i Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati.
Projekterne skal bestå af enkeltstående lokale, regionale eller landsdækkende aktiviteter.
Der kan i særlige tilfælde ydes tilskud til videreudvikling af aktiviteter, der vurderes at have særlig høj oplysningseffekt.
Det er en betingelse, at aktiviteterne er offentligt tilgængelige, annonceres bredt i målgruppen og er gratis.
Projekter kan søges inden for 5 kategorier:
• Arrangementer f.eks. debatmøder, konferencer, events (type C1)
• Radio- og tv-programmer (type C2)
• Programmer, artikler o.l. til internettet (type C3)
• Udarbejdelse af oplysnings- og undervisningsmateriale (type C4)

• Andet, f.eks. kampagner, rollespil eller projekter med flere typer af elementer (type C5).
Projekterne skal gennemføres i perioden 1. juli 2024 til 31. december 2024.

 

Hvad lægges der vægt på ved afgørelsen?

Europa-Nævnet træffer afgørelse om afslag eller tilsagn på baggrund af en konkret vurdering af hvorvidt betingelserne for tilskud er opfyldt, hvorvidt den aktivitet, der er beskrevet i ansøgningen lever op til puljens formål om at fremme debat og oplysning om det europæiske fællesskab (EU).
(Læs mere om EU-vinkel nedenfor).
Nævnet skal derudover i sin prioritering mellem ansøgerne lægge vægt på, om aktiviteten
• I indhold og form henvender sig til brede eller nye målgrupper i Danmark,
• Har stor gennemslagskraft og spredning i målgruppen eller offentligheden,
• Er væsentligt egenfinansieret eller væsentligt finansieret fra anden side (væsentligt betyder med mindst 50 %).

Disse prioriteringskriterier er ikke betingelser for tilskud, men kriterier som nævnet er forpligtet til at lægge vægt på ved tildelingen af tilskud. Nævnets praksis er dog ikke at yde tilskud, med mindre der er en vis medfinansiering over 25 %. Læs mere om økonomi og budget i afsnit 6.8.
Nævnet lægger desuden vægt på:
• At debat og oplysning om det europæiske fællesskab kommer ud i alle geografiske dele af landet.
• At der er en god demografisk spredning på målgrupper samlet set i puljen i forhold til køn, erhverv, uddannelse og især alder.
• Nye skæve formidlingsformer for at nå grupper, der ellers ikke deltager i EU-debatter.
• Formidling, som kan skabe engagement og tilgængeliggøre viden, herunder forklare og synliggøre hvad EU betyder for borgeren, og hvilke implikationer det europæiske samarbejde konkret har for samfundet.
• Relevante samarbejdspartnere, der generelt giver en bedre spredning og spredning i flere forskellige grupper.
Er ansøger tilskudsmodtager i Pulje A eller B, vil ansøgningen blive nedprioriteret, med mindre der er tale om ekstraordinær god kvalitet.
Nævnet støtter ikke kampagner for bestemte partier eller kandidater. Sørg derfor for at balancere oplægsholdere eller deltagere i programmer, så programmet ikke fremstår som talerør for en bestemt person eller et parti.
Nævnet ønsker, at både de EU-positive og EU-kritiske stemmer kommer til orde, og at enhver del af EU-samarbejdet kan blive drøftet fordomsfrit.

 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • Oplysninger om ansøger herunder CV
  • Geografiske oplysninger
  • Aktivitetsmål for projektet
  • EU vinkel
  • Målgruppe
  • Er projektet offentligt tilgængelig og gratis
  • Økonomien og budget for projektet

Tilsagn om tilskud

Nævnet kan give tilsagn om tilskud til hele eller en del af det ansøgte beløb. Som oftest giver nævnet tilskud til en del af det ansøgte beløb, så det er vigtigt at holde sig for øje, om man har mulighed for at gennemføre projektet, hvis man ikke får tilsagn om det fulde ansøgte beløb. Nævnet kan desuden vælge at yde tilskud til en specifik udgiftspost i budgettet, som f.eks. annoncering.
Med mindre andet fremgår af tilsagnsbrevet, skal aktiviteten gennemføres som beskrevet i ansøgningen – også selvom bevillingen er mindre end ansøgt.

Regnskaber og rapporter

Projektet skal være afsluttet senest den i ansøgningen anførte dato. Med afsluttet menes eksempelvis, at et arrangement er afholdt, en bog udgivet eller et tv-program sendt mindst en gang. Der kan ikke påløbe udgifter i projektet efter afslutningsdatoen.
Udarbejdelse af regnskab og rapport vil som regel ligge efter projektets afslutningsdato og skal være indsendt senest 30 dage efter projektafslutning.
Vær opmærksom på, at der skal aflægges regnskab for hele projektet og ikke kun det af Europa-Nævnet støttede beløb. Alle udgifter, der har været afholdt i forbindelse med gennemførelse af projektet, skal indgå i regnskabet og kunne dokumenteres.
Tilskudsmodtager skal være i besiddelse af dokumentation for de aktiviteter, der er beskrevet i rapporten og de udgifter, der medtages i regnskabet. Dokumentationen skal opbevares i 5 år.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet i Pulje C bliver udbetalt efter projektets afslutning.
Hvis udgifterne til aktiviteten er lavere end det bevilgede beløb, udbetales kun et tilskud svarende til de reelle afholdte udgifter for aktiviteten.
Vær særlig opmærksom på, at tilskud fra nævnet først udbetales, når aktiviteten er gennemført, og rapport og regnskab for projektet er godkendt af nævnets sekretariat. Der dispenseres ikke herfor uanset årsag.

 

 

Opdateret 04. marts 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen