Pulje C

Organisationer, bevægelser, institutioner, virksomheder og privatpersoner kan søge tilskud i Pulje C til lokale, regionale eller landsdækkende oplysningsaktiviteter, der fremmer debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU).

Der er sædvanligvis to årlige ansøgningsrunder i Pulje C. Herunder kan du læse mere om puljens formål og om muligheden for at søge projekttilskud i den kommende ansøgningsrunde.

Lovlige organisationer, visse offentlige institutioner, juridiske personer (hermed også virksomheder) og privatpersoner kan søge tilskud fra Pulje C.

Partier og bevægelser valgt ind i Folketinget eller Europa-Parlamentet – eller deres ungdomsorganisationer kan ikke søge om tilskud fra Pulje C.

 

Der kan søges tilskud til enkeltstående lokale, regionale eller landsdækkende projekter eller aktiviteter.

Projekterne skal gennemføre aktiviteter, der fremmer oplysning og debat i Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati.

Der kan i særlige tilfælde ydes tilskud til videreudvikling af aktiviteter, der vurderes at have særlig høj oplysningseffekt.

Det er en betingelse, at aktiviteterne er offentligt tilgængelige, annonceres bredt i målgruppen og er gratis.

Projekter kan søges inden for 5 kategorier:

 • Arrangementer f.eks. debatmøder, konferencer, events (type C1)
 • Radio- og tv-programmer (type C2)
 • Programmer, artikler o.l. til internettet (type C3)
 • Udarbejdelse af oplysnings- og undervisningsmateriale (type C4)
 • Andet, f.eks. kampagner, rollespil eller projekter med flere typer af elementer (type C5).

Der gives tilskud til omkostninger til revision af projektregnskabet, når tilskuddet er over 100.000 kr.

Projekterne skal gennemføres i perioden 1. juli til 31. december 2024.

Projektet skal være afsluttet senest den i ansøgningen anførte dato. Med afsluttet menes eksempelvis, at et arrangement er afholdt, en bog udgivet eller et tv-program sendt mindst en gang. Der kan ikke påløbe udgifter i projektet efter afslutningsdatoen. Udarbejdelse af regnskab og rapport vil som regel ligge efter projektets afslutningsdato og skal være indsendt senest 30 dage efter projektafslutning.

Hvad kan der ikke søges tilskud til?

Der bevilges ikke tilskud til aktiviteter eller dele af aktiviteter, der er gennemført ved tilskudsperiodens start 1. juli 2024 eller til udgifter, der er afholdt før denne dato.

Europa-Nævnet giver ikke tilskud til:

 • Driftsudgifter, herunder overheadomkostninger
 • studie- og researchrejser
 • honorarer til og transport for medlemmer af Folketinget eller medlemmer af Europa-Parlamentet – heller ikke selvom de er oplægsholdere på møder eller konferencer
 • køb af produktionsudstyr, IT-udstyr og inventar

Der gives ikke tilskud til brug af egne lokaler og eget udstyr, sendetilladelser eller annoncering i eget medie o.l., men kapacitetsomkostningerne kan indgå i egenfinansieringen i form af overhead, se ovenfor.

Der gives ikke tilskud til indkøb af udstyr til et projekt (eksempelvis kamera, mikrofoner og lign.), dog kan der gives tilskud til leje af udstyr.

Europa-Nævnets puljer skal søges gennem Slots- og Kulturstyrelsens Tilskudsportal.

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bidrag og oplysninger med, inden du sender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

Bemærk at Tilskudsportalen kræver, at du logger på med MitID eller medarbejdersignatur knyttet til den forening eller den organisation, som du søger på vegne af.

Hvis du har brugt dit eget MitID er du selv ansvarlig for projektet og får tilskuddet udbetalt. Ejerskab og udbetaling kan ikke efterfølgende overføres til din organisation/virksomhed.

Oplysningerne i ansøgningsskemaet afgives under strafansvar, og ansøger skal straks meddele Slots- og Kulturstyrelsen eventuelle ændringer.

Ansøgningsrunden for Pulje C 1. runde åbner primo oktober 2024 for tilskud i perioden 2025.

Det forventes at svar på ansøgningen vil ske i uge 50-51.

Europa-Nævnet træffer afgørelse om afslag eller tilsagn på baggrund af en konkret vurdering af:

 • hvorvidt betingelserne for tilskud er opfyldt,
 • hvorvidt den aktivitet, der er beskrevet i ansøgningen lever op til puljens formål om at fremme debat og oplysning om det europæiske fællesskab (EU). (Læs mere om EU-vinkel nedenfor).

Nævnet skal derudover i sin prioritering mellem ansøgerne lægge vægt på, om aktiviteten:

 • i indhold og form henvender sig til brede eller nye målgrupper i Danmark,
 • har stor gennemslagskraft og spredning i målgruppen eller offentligheden,
 • er væsentligt egenfinansieret eller væsentligt finansieret fra anden side (væsentligt betyder med mindst 50 %).

Nævnet lægger desuden vægt på:

 • at debat og oplysning om det europæiske fællesskab kommer ud i alle geografiske dele af landet,
 • at der er en god demografisk spredning på målgrupper samlet set i puljen i forhold til køn, erhverv, uddannelse og især alder,
 • nye skæve formidlingsformer for at nå grupper, der ellers ikke deltager i EU-debatter,
 • formidling, som kan skabe engagement og tilgængeliggøre viden, herunder forklare og synliggøre hvad EU betyder for borgeren, og hvilke implikationer det europæiske samarbejde konkret har for samfundet.
 • Relevante samarbejdspartnere, der generelt giver en bedre spredning og spredning i flere forskellige grupper.

Er ansøger tilskudsmodtager i Pulje A eller B, vil ansøgningen blive nedprioriteret, med mindre der er tale om ekstraordinær god kvalitet.

Nævnet støtter ikke kampagner for bestemte partier eller kandidater. Sørg derfor for at balancere oplægsholdere eller deltagere i programmer, så programmet ikke fremstår som talerør for en bestemt person eller et parti.

Nævnet ønsker, at både de EU-positive og EU-kritiske stemmer kommer til orde, og at enhver del af EU-samarbejdet kan blive drøftet fordomsfrit.

 • Oplysninger om ansøger herunder CV
 • Geografiske oplysninger
 • Aktivitetsmål for projektet
 • EU vinkel
 • Målgruppe
 • Er projektet offentligt tilgængelig og gratis
 • Økonomien og budget for projektet

 

Oplysninger om ansøger, herunder CV

Den juridisk ansvarlige for ansøgningen er også juridisk ansvarlig for projektets gennemførelse og regnskabsaflæggelsen. Den juridisk ansvarlige er ansvarlig for oplysningernes rigtighed. Oplysningerne gives under strafansvar.

Hvis du logger ind på tilskudsportalen med dit eget NemID er du den juridisk ansvarlige for projektet. Hvis du anvender digital medarbejdersignatur til login er den virksomhed eller forening/organisation, som medarbejdersignaturen er tilknyttet den juridisk ansvarlige.

Du bedes skrive et form for CV for den organisation du søger for eller dig selv, hvis du skriver en personlig ansøgning. Nævnet vil gerne vide mere om ansøger og ansøgernes relevante kompetencer i forbindelse med den ansøgte aktivitet. Det gælder særligt for ansøgere, der ikke har fået tilskud fra nævnet før. Der er kun 1.000 tegn til rådighed, fordi kun det mest relevante skal med, herunder hvilken type organisation/virksomhed/person, der søger.

Geografiske oplysninger

I ansøgningsskemaet skal du oplyse den ”Primære kommune for projektet. Det er den kommune, hvor den juridisk ansvarlige har hovedadresse.

I næste felt skal du angive, hvor i landet aktiviteten foregår. Det drejer sig om den brugerrettede aktivitet. I en drop down menu kan du vælge mellem folketingsvalgenes storkredse eller ”Hele landet”: Københavns Storkreds, Københavns Omegns Storkreds, Nordsjællands Storkreds, Bornholms Storkreds, Sjællands Storkreds, Fyns Storkreds, Sydjyllands Storkreds, Østjyllands Storkreds, Vestjyllands Storkreds, Nordjyllands Storkreds eller Hele Landet.
”Hele landet” kan f.eks. være en web-aktivitet, der markedsføres bredt eller tv-produktion, der sendes på landsdækkende kanal.

Oplysningen skal bruges til Europa-Nævnets vurdering af ansøgningen i relation til den samlede projektportefølje. Hvis det er mere end ét af de nævnte områder, men mindre end hele landet vælges kategorien Hele Landet.

Aktivitetsmål

Ansøger skal angive konkrete, målbare aktivitetsmål, som skal rapporteres på i forbindelse med regnskab og rapport. Det kan f.eks. være x antal fyraftensmøder med i alt y antal deltagere eller produktion af x antal videoer af y antal minutter, der visen på landsdækkende TV mindst z gange eller x antal visninger af kampagnefilm på YouTube og lignende kvantificerbare, relevante og realistiske må, som angiver hvad samfundet får for pengene.

EU vinkel

Det er en betingelse for tilskud, at aktiviteten omhandler det europæiske fællesskab (EU) og/eller kan fremme borgernes deltagelse i de demokratiske processer forbundet med EU.

Hermed forstås det internationale politiske samarbejde i EU og Europarådet i forbindelse med

 1. de politiske beslutningsprocesser – forhandlingsprocesserne og spillet mellem aktørerne, f.eks. hvilke interesser, holdninger, normer, værdier op-træder i fællesskabet
 2. det politiske system – institutionelle rammer, f.eks. hvad betyder indretningen af det politiske system for processerne og politikken
 3. den førte politik – slutproduktet af de politiske forhandlinger og de insti-tutionelle rammer, f.eks. konkrete handlingsplaner, forordninger og direkti-ver, der har direkte betydning for borgeren og samfundets indretning.

Tilskudsfinansierede aktiviteter skal altså have det fælles europæiske politiske aspekt som hovedfokus og/eller understøtte borgernes eller civilsamfundets aktive deltagelse i EU’s demokratiske proces.

Nævnet støtter ikke aktiviteter, der kun i begrænset omfang har til formål at oplyse eller skabe debat om det europæiske fællesskab (EU) eller udviklingen af deltagelsesdemokrati i forbindelse med EU - eksempelvis at en aktivitet har baggrund i EU-regulering uden at dette fremgår klart af indholdet og er en fremtrædende del af aktiviteten.

Det ligger nævnet på sinde, at der er en sammenhæng mellem de emner, der er aktuelle på europæisk plan, og de emner, der diskuteres i Danmark. Derfor lægges der i bedømmelsen vægt på, at aktiviteten adresserer aktuelle problemstillinger og emner, der er relevante i en EU-kontekst.

Målgruppe

Det fremgår af bekendtgørelsen, at aktiviteten i indhold og form skal henvende sig til en bred eller ny målgruppe i befolkningen. Det betyder, at aktiviteten

 1. enten skal have bred appel i offentligheden eller have adgang til en kommunikationskanal, der har et bredt publikum,
 2. eller f.eks. tale til en målgruppe, der normalt er svært tilgængelig, eller som ikke ofte er i fokus i oplysningstiltag om EU.

Gennemslagskraft og spredning

Med gennemslagskraft menes, at deltagerne i aktiviteten i stort omfang opfanger oplysningernes indhold eller selv bidrager til debatten. Nævnet prioriterer derfor ansøgninger, der er nytænkende f.eks. ved at selve aktiviteten i indhold eller form bryder konventionelle rammer.

Med spredning menes, at der – alt efter aktivitetens karakter – er sandsynlighed for et rimeligt stort ”publikum” eller at den primære målgruppe formodes at sprede debat og oplysning videre til en større gruppe.

Du bedes angive hvordan aktiviteten markedsføres, om der annonceres, og om der allerede er etableret aftaler med medier eller andre, der kan sikre gennemslagskraft og spredning.

Offentligt tilgængelig og gratis

Nævnet støtter ikke aktiviteter der er forbeholdt særligt inviterede eller medlemmer. Aktiviteter skal være tilgængelig for alle inden for målgruppen. Indholdet i aktiviteten skal desuden være målrettet offentligheden, og ikke kun have interesse for medlemmer.

Det skal være gratis at deltage i støttede arrangementer. Der kan tilbydes forplejning til arrangementet mod betaling, som deltagerne skal have mulighed for at fravælge. Ligeledes skal produkter og informationsressourcer tilbydes vederlagsfrit i mindst et halvt år efter tilskudsperiodens afslutning. Der er dog mulighed for at opkræve mindre gebyrer f.eks. for distribution, der dækker forsendelsesomkostningerne.

Det er et krav, at selve aktiviteten er offentligt tilgængelig og gratis.

Nævnet vurderer projektets omkostninger set i forhold til den skønnede spredningseffekt, og det forventes således, at omkostningstunge projekter har særlig høj spredningseffekt og gennemslagskraft i befolkningen.

Budgettet vurderes i forhold til andre projekter af lignende karakter og det beløb, nævnet har til rådighed til fordeling.

Bemærk, at nævnet aldrig finansierer et fuldt projekt, men kun yder et tilskud.

Lønomkostninger skal kunne dokumenteres, herunder timeforbruget. Nævnet vil maksimalt acceptere lønudgifter på et niveau svarende til overenskomstmæssige gennemsnitslønninger for personalegrupper.

Dette gælder også aflønning af ejere af private virksomheder, der ikke udtager løn i virksomheden.

Tilskudsmodtagere vil blive holdt ansvarlige for, at den i ansøgningen opgivne medfinansiering (egenfinansieret eller finansieret fra anden side) overholdes. I forbindelse med godkendelse af regnskabet og udbetaling vil tilskuddet evt. blive nedsat, så den i ansøgningen og tilsagnsbrevet opgivne egenfinansiering opnås.

Værdien af ulønnet arbejdskraft kan på lige fod med lønnet arbejdskraft indgå som egenfinansiering. Hvis værdien af det antal timer en medarbejder – eller en ulønnet person – indgår som egenfinansiering, skal der foretages en timeregistrering, der viser hvor mange timer, der er brugt på projektet og til hvilken timesats. Dette skal anføres i ansøgningen.

Frivilligt arbejde kan maksimalt sættes til 120,- kr. i timen.

Overhead kan indgå som egenfinansiering. Overhead dækker de indirekte omkostninger, der er forbundet med at gennemføre et projekt. Det kaldes også kapacitetsomkostninger. Medregnes overhead i en aktivitets omkostninger opgøres de i forhold til generel ledelse, administration og hjælpefunktioner. Generel ledelse, administration og hjælpefunktioner udgøres af udgifter til ledelse, HR, Økonomifunktioner, it-funktioner samt presse, informations- og hjemmesidefunktioner, som ikke er en væsentlig og integreret del af projektet. Dertil lægges udgifter til husleje/afskrivninger på bygninger, forbrugsafgifter til lokaliteter og kontorhold samt afskrivninger på maskiner, udstyr og inventar. Den således fremkomne sum divideres med samtlige ansatte årsværk og frivillige årsværk i det omfang, de frivillige arbejder i huset. Den således opgjorte overhead pr. arbejdstime i kr. og øre anvendes i forhold til de konkrete arbejdstimer i projektet.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal det kunne oplyses, hvorledes overhead er beregnet. Et årsværk er i denne sammenhæng 1628 timer.

Brug af egne lokaler, studie og eget udstyr, sendetilladelser eller annoncering i eget medie o.l. kompenseres således via overhead, der indgår i egenfinansieringen.

De udgifter, der indgår i overhead kan ikke samtidig optræde andre steder i projektets budget.

Udbetaling

Tilskudsmodtager skal have en NemKonto, da staten ikke kan udbetale på anden måde.

Vær særlig opmærksom på, at tilskud fra nævnet først udbetales, når aktiviteten er gennemført, og rapport og regnskab for projektet er godkendt af nævnets sekretariat. Der dispenseres ikke herfor uanset årsag.

Hvis udgifterne til aktiviteten er lavere end det bevilgede beløb, udbetales kun et tilskud svarende til de reelle afholdte udgifter for aktiviteten.

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter se en kvittering på skærmen. Du modtager ikke en mail.

Når du har indsendt din ansøgning, har du mulighed for at redigere i den frem til ansøgningsfristen. Det vil altid være den senest indsendte version af ansøgningen, som er den gældende.

Hvis du ikke har fået trykket på ”Indsend ansøgning” inden ansøgningsfristen kl 14.00 vil din ansøgning ikke blive taget i betragtning.

Al kommunikation med Europa-Nævnets sekretariat om din ansøgning og tilskudssag vil foregå i portalen.

Det er Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa (Europa-Nævnet), der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om, hvem der skal modtage tilskud.

Du kan læse mere om Europa-Nævnet her.

Kreditering af Europa-Nævnet

I stedet for logo, skal tilskudsmodtagere kreditere med nedenstående sætning, som skal optræde på fremstillede materialer, som f.eks. blade, aviser, bøger, tv- og radioprogrammer, SoMe-aktivitet og hjemmesider :

Finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet. Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagers.”

Delvist tilsagn

Nævnet kan give tilsagn om tilskud til hele eller en del af det ansøgte beløb. Som oftest giver nævnet tilskud til en del af det ansøgte beløb, så det er vigtigt at holde sig for øje, om man har mulighed for at gennemføre projektet, hvis man ikke får tilsagn om det fulde ansøgte beløb. Nævnet kan desuden vælge at yde tilskud til en specifik udgiftspost i budgettet, som f.eks. annoncering.

Med mindre andet fremgår af tilsagnsbrevet, skal aktiviteten gennemføres som beskrevet i ansøgningen – også selvom bevillingen er mindre end ansøgt.

Afrapportering

For tilskud på 100.000 kr. eller derunder, udfyldes et regnskabsskema, som hentes på nævnets hjemmeside. Hvis tilskudsmodtager er en privat person, skal regnskabet underskrives af tilskudsmodtager og bilægges dokumentation for de afholdte udgifter. Hvis tilskudsmodtager er en organisation, institution eller virksomhed, skal regnskabet underskrives af den ansvarlige ledelse og en regnskabskyndig person, men udgiftsbilagene skal kun medsendes, hvis projektet udtages til stikprøvekontrol.

For tilskud over 100.000 kr. skal regnskabet revideres af en statsanerkendt eller registreret revisor. For disse tilskud skal regnskabsskemaet, som hentes på nævnets hjemmeside, ligeledes anvendes.

Vær desuden opmærksom på, at der skal aflægges regnskab for hele projektet og ikke kun det af Europa-Nævnet støttede beløb. Alle udgifter, der har været afholdt i forbindelse med gennemførelse af projektet, skal indgå i regnskabet og kunne dokumenteres.

Regelgrundlaget er senest fastsat i Bekendtgørelse nr. 986 af 27. juni 2023 om tilskud til fremme af debat og oplysning om Europa i Danmark.

Formålet med ordningen er at fremme debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Alle aktiviteter, der gennemføres med tilskuddet, skal opfylde formålet. Se mere under afsnittet 'EU vinkel' under 'Hvad skal din ansøgning indeholde?'.

Opdateret 09. juli 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen