Kultur med de små børn

Her kan du læse mere om, hvordan børn i dagtilbud får mulighed for at møde og engagere sig i kunst og kultur.

PULJE: EN TIDLIG KULTURSTART 2019-2022

Tidlig kulturstart har understøttet, at flere små børn får kvalitetsfyldte møder med kunst og kultur i deres dagtilbud. Initiativet bestod af en pulje på 5,5 millioner kr. og et projektstøtteforløb for de deltagende projekter samt et nationalt spor for videndeling udmøntet som regionale halvdagsmøder og praksisnære værktøjer, tilrettelagt i samarbejde med 'Skoletjenesten – videncenter for eksterne læringsmiljøer'.

Læs mere om projekterne og find værktøjer her.
 

Baggrund

I 2016 kortlagde Kulturministeriet børns møde med kunst og kultur i dagtilbud. Denne kortlægning viste bl.a. betydelige kommunale og lokale forskelle for små børns møde med kunst og kultur, og tilsvarende forskelle mellem hvilke kunstarter og kulturformer små børn oplevede og deltog i. Kortlægningen viste også, at det pædagogiske personale ofte savner kompetencerne til at formidle og igangsætte aktiviteter med kunst og kultur i centrum. 

Med dette som bagtæppe blev Puljen til en tidlig kulturstart etableret. Tidlig kulturstart har understøttet, at disse udfordrende betingelser bliver adresseret ved, at der skabes en platform for videre udvikling af gode betingelser for alle små børns møde med kunst og kultur gennem fokus på strategiarbejde og varige partnerskaber.

Strategiarbejdet indebærer blandt andet, at de støttede projekter har udviklet et praksisnært værktøj baseret på egne læringspointer og opmærksomhedspunkter, som alle dagtilbud og kulturaktører har mulighed for at anvende og omsætte til gavn for små børns møde med kunst og kultur – uanset mødets organisering og kulturfaglige omdrejningspunkt. 

STØTTEDE PROJEKTER:

En tidlig kulturstart blev uddelt i 2019 og støtter otte projekter. Puljen bliver ikke slået op igen. 

Kulturbørn 0-6 år

Helsingør Kommune udvikler i en indsats for tidlig kulturstart med fokus på børns lige muligheder for at opleve og erfare gennem kunst og kultur, hvor leg, bevægelse, aktiv deltagelse og at medskabe er i fokus. Projektet eksperimenterer med at bringe kunstnerisk praksis ud i dagtilbud, og nye tiltag ind i kulturinstitutioner. Projektet består af fem årlige projekter inden for kulturarv og forskellige kunstarter, der omfatter alle børn. I alt 26 dagtilbud og 9 lokale kulturinstitutioner deltager.

Kunstarter i fokus: Kulturarv, arkitektur, billedkunst, scenekunst, musik, film, animation, natur, teknik, håndværk, historiefortælling og litteratur.

Projektet modtager et tilskud på 565.000 kr. 

Teatermøder i børnehøjde 

Holstebro Kommune gentænker måden, hvorpå børn møder kunst og kunstnere. Fokus er på mødet mellem kunstner og barn og barnets efterfølgende bearbejdning af oplevelsen. Flere kunstarter og kulturinstitutioner er involveret, og inspiration og sparring sker gennem blandt andet minikonferencer, hvor professionshøjskolen VIA (pædagoguddannelsen) også er partner. Projektets partnere er Børnekulturgruppen, Odin Teatret, Via University College, Black Box Theatre, Operaen i Midten og 12 kulturinstitutioner.

Kunstarter i fokus: Teater.

Projektet modtager et tilskud på 551.000 kr.

En børnekulturel dannelsesrejse

"Slaraffen - en børnekulturel dannelsesrejse" har til formål at udvikle kulturforløb for børn i Sorø Kommunes daginstitutioner, hvor børnene bliver tilskuere til kulturelle oplevelser og med en kunstner i hånden tages med på en rejse, hvor de på en legende måde arbejder med forskellige kunstarter og udtryk. Dannelsesrejsen planlægges af pædagoger, kulturinstitutioner og kunstnere i fællesskab.
Projektets partnere tæller Sorø musiske Skole, Sorø bibliotek, Sorø Kunstmuseum, Museum Vestsjælland, 14 daginstitutioner i Sorø Kommune og Professionshøjskolen Absalon.

Kunstarter i fokus: Kunsthistorie, kulturhistorie, teater, musik og litteratur.

Projektet modtager et tilskud på 896.400 kr.

KulturSpor i daginstitutioner

KulturSpor giver børn mulighed for at skabe, udøve og opleve kunst og kultur i hverdagen. Kulturtilbuddet vil i projektperioden blive givet til alle børn i de fem børnehuse og vil veksle mellem Musik & Bevægelse, Billedkunst & Håndværk og Fortælling & Teater. KulturSpor er et lærende partnerskab, hvor der afprøves metoder, og hvor pædagoger og kunstnere har et ligeværdigt samarbejde omkring et årshjul. Læringen inddrages i den pædagogiske praksis i hverdagen mellem KulturSporene. Projektpartnere herfor er Kulturskolen Viborg, fem integrerede daginstitutioner/børnehuse (Børn & Unge, dagtilbud, Viborg Kommune), Viborg Bibliotekerne og Kulturelt LæringsCenter.

Kunstarter i fokus: Musik, bevægelse, billedkunst, håndværk, fortælling og teater.

Projektet modtager et tilskud på 622.000 kr.

Impuls og fordybelse 

Et projekt med kvalificering og kompetenceudvikling for pædagoger og kulturaktører. I en form for aktionslæring skabes et tidligt kulturmøde med nytænkning, kreativitet og kvalitet i de kunst- og kulturtilbud, som børn møder i dagtilbud. Projektet giver indtryk og udtryk i sammenhæng med den styrkede pædagogiske læreplan. Kvalificeringsprocessen for alle involverede vil koble teori, metoder og praksis med prøvehandlinger, der evalueres og reflekteres i et lærende fællesskab. Partnerne i dette projekt er Sønderborg Kommune/VidensBy Sønderborg og otte dagtilbud, Tønder Kommune/Tønder Kulturskole og fire dagtilbud, fire dagtilbud i Haderslev Kommune og Aabenraa Kommune, Museum Sønderjylland, Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig og UC SYD.

Kunstarter i fokus: Billedkunst, musik, film, teater og dans.

Projektet modtager et tilskud på 1.021.000 kr.

Klar, parat, kultur fra start

Lolland Kommunes og Guldborgsund Kommunes dagtilbud samarbejder med førende regionale kulturaktører om kulturmøder for de 0-6-årige med udgangspunkt i et ’før-under-efter’-perspektiv. I projektperioden bliver der produceret: En ny teaterforestilling for 20 dagtilbud; seks kulturhistoriske forløb om begrebet tid; et nyt kunstforløb på Fuglsang Museum; forløb om klassisk musik for 12 dagtilbud. Dertil udvikles og implementeres ’før og efter’-materialer og der afholdes kompetenceudviklende workshops og andre aktiviteter. Partnerne for dette projekt er Kulturtjenesten, Museum Lolland-Falster, Fuglsang Kunstmuseum, Teatret Masken, Ensemble Storstrøm, Guldborgsund Musikskole, dagtilbudsforvaltningerne i Lolland og Guldborgsund Kommune og GENKLANGE.

Kunstarter i fokus: Teater, kulturhistorie, billedkunst og klassisk musik.

Projektet modtager et tilskud på 834.800 kr.

Nye Kulturspor

Projektet skal udvikle nye kunst- og kulturspor for og med børn i Fredericia. Målgruppen er børn i daginstitutioner samt i dagplejen. Der etableres syv partnerskaber, som hver består af pædagoger fra et dagtilbud, en ekstern partner og en kunstner, som på forskellig vis vil bringe kunst og kultur i spil sammen med børnene. Der vil også blive udviklet på forældresamarbejdet i partnerskaberne. Kapacitetsopbygning med Det kreative team er et centralt element i projektet.
Projektpartnere for Fredericia Kommune er Den Kreative Skole, Fredericia Teater, Fredericia Bibliotek, Museerne i Fredericia, Naturskolen Trelde Næs, Tøjhuset, Fredericia Live (paraplyorganisation for lokale musikforeninger), Madsby Legepark, Fredericia Affald og Genbrug, 1-2 dagtilbud fra hver af de fem distriktsinstitutioner: Ullerup Bæk, Fjordbakke, Kirstinebjerg, Erritsø, Frederiksodde, Center for Pædagogisk Viden og Udvikling (Børn og Unge/Fredericia kommune).

Kunstarter i fokus: Stomp, billedkunst, musik, dans/bevægelse, drama og fortællekunst.

Projektet modtager et tilskud på Tilsagn: 504.900 kr.

Projektet er afsluttet før tid, og derfor findes der ikke et værktøj herfra.
 

Kunst-Gødning

I Nordjylland vil man gerne sikre børns møde med kunst og kultur. Børnene ses som små væksthuse med spirende ideer og evner, der skal vandes og gødes. Kunst-Gødning vil med børnene i centrum etablere gode vækstbetingelser for de 100 sprog børnene er født med. Projektet vil gennem grundig forventningsafstemning, fordybende forløb, miniuddannelse for pædagoger og en regional konference gøre vejen kortere mellem daginstitutioner og kunstnere. Projektpartnere hertil er 18 daginstitutioner fra Vesthimmerlands Kommune, Jammerbugt Kommune og Mariagerfjord Kommune. Kulturskolen Vesthimmerland, Jammerbugt Kulturskole, Mariagerfjord Kulturskole. Lektor Hanne Kusk fra Pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen UCN i Thisted, Lektor Tatiana Chemi fra Institut for læring og filosofi på Aalborg Universitet og BMMK ved den nordjyske Kulturaftale KulturKANten 2017-2020.

Kunstarter i fokus: Scenekunst, billedkunst, litteratur, musik og dans.

Projektet modtager et tilskud på 529.400 kr.

Pulje: 'Nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner' (2016-18)

Inspiration: Værktøjer til dagtilbud og kulturaktører

Er I en børnehave, vuggestue eller dagpleje der alene eller sammen med en kulturinstitution vil give jeres børn flere oplevelser med kunst og kultur? Så kan I finde værktøjer og gode råd fra dagtilbud og kulturaktører, der har gjort sig erfaringer med at udvikle kulturindsatser til de små børn. Erfaringerne kommer fra støttede initiativer, herunder projekter fra puljen 'Nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner' (2016-18) samt fra tilknyttet følgeforskning. 

ERFARINGER FRA BØRN OG KULTURAKTØRER:

Gennem forskningsrapporter og korte interviews med involverede medarbejdere og ledere fra kulturinstitutioner kan I orientere jer i gode råd og erfaringer til udvikling af kulturindsatser for de mindste. 

Interviews med deltagere fra kulturaktører 

Puljen 'Nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner' støttede 15 projekter i perioden 2014-18. Puljen understøttede, at dagtilbud og kulturinstitutioner indgik samarbejder og partnerskaber, så små børn i hele landet i højere grad mødte kunst og kultur i deres hverdag. Kunst- og kulturpartnerskaberne blev realiseret forskelligt.

Deltagere fra biblioteker, museer, musikskoler, BUPL, den kommunale forvaltning og kunstnere deler ud af erfaringer med succeser og udfordringer med at udvikle og forankre partnerskaber for de mindstes møde med kunst og kultur.
Se filmene her.

HVORDAN SER BØRNENES PROJEKTER UD?

Dans, stopmotion-film og klangen af instrumenter. Se eksempler på, hvordan børnene fortæller sig selv gennem kultur, kulturarv og kunst. 

Stopmotion-film

Børn fra Kulturbørnehaven Fjordvang og Børnehaven Fjordvang i Kerteminde har gennem forløb med Kulturskolen Kulturskibet i 2016-18 fortalt og udviklet deres historier til stopmotion-formatet. Se den korte film her. 

Dans

Børnene i to børnehuse fra Roskilde Kommune fik i 2017 danse-workshops i egne omgivelser i børnehaven. De så også Aaben Dans-forestillingen TRE BEN og kom til teatret og skabte deres egen forestilling med danseformidleren, som familierne kom og så. Se børnenes danseforestilling på Aaben Dans' hjemmeside her.

Visuel kunst

Børn fra Børnehuset Klods Hans i Brabrand har gennem samarbejde med Børnekulturhuset,  Aarhus Kommune og ARoS Aarhus Kunstmuseum deltaget i forløbet 'På Spor af kunst og ord' i 2016-17. Gennem forløbet har børnene  blandt andet arbejdet med tegning og formgivning med inspiration fra Ron Muecks skulptur Boy. Projektet har bl.a. haft til formål at støtte børnenes sproglige udvikling gennem deres æstetiske læreproces. Se to film fra forløbet her

Opdateret 23. maj 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

"Det blev en sommerfugl!"

Inspiration til dagtilbudsbørns møde med kunst, kultur og kulturarv. Find rapporten her.