Vadehavet

Den danske del af Vadehavet blev optaget på verdensarvslisten i 2014. Den tyske og hollandske del af Vadehavet blev optaget i 2009. De tre dele udgør til sammen det største tidevandsområde i verden og strækker sig over hele 500 km fra Blåvandshuk i Danmark gennem Tyskland til Den Helder i Holland.

Vadehavet er verdens største sammenhængende tidevandsområde, der med sit dynamiske og ubrudte landskab danner grundlag for en overvældende rigdom og mangfoldighed af liv. Derfor blev den tyske og hollandske del af Vadehavet udpeget af UNESCO som Verdensarv i 2009 og i 2014 udvidet med den danske del. 

Om Vadehavet

Vadehavet består af øer, tidevandskanaler, løb, sand- og mudderflader, marskenge, klitter og kyst, som konstant ændrer form og nogle gange endda placering. To gange om dagen forandres området markant af tidevandet, når det skiftevist går fra at være tørlagte mudderflader ved lavvande til krusende hav ved højvande.

Den globale biologiske mangfoldighed er afhængig af Vadehavet, som giver næring til mere end 10.000 plante- og dyrearter. Produktionen af biomasse er den højeste i verden og betyder, at fisk, sæler og fugle har rig adgang til føde. Området er derfor altafgørende for 10-12 millioner trækfugle, der mellemlander i området på vej til deres overvintringsområder eller til de områder, hvor de befinder sig om sommeren.

Vadehavet har alle de dele (arter, levesteder og processer), der udgør et naturligt og dynamisk økosystem, og området er stort nok til at sikre, at disse egenskaber kan bevares og beskyttes.

Godt beskyttet på tværs af grænser

Beskyttelsen og forvaltningen af verdensarven er effektivt sikret. Vadehavets meget høje beskyttelsesstatus er et resultat af mere end 30 års fælles naturbeskyttelsesindsats i Holland, Tyskland og Danmark, hvor Vadehavet er erklæret for nationalpark og naturreservat. Ved at arbejde sammen sikrer de tre lande en integreret forvaltning af området - de sikrer beskyttelsen af et grænseløst, sammenhængende og uadskilleligt økosystem, og de anerkender deres fælles ansvar over for det globale samfund ved at sikre, at nutidige såvel som fremtidige generationer kan nyde godt af Vadehavet.

Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet blev indviet den 16. oktober 2010, som den tredje nationalpark i Danmark. Nationalpark Vadehavet er internationalt kendt som et enestående marsk-, geest- og tidevandsområde med værdier i verdensklasse. Nationalpark betyder at både natur og kultur er noget særligt. I Vadehavsområdet går natur og kultur hånd i hånd - og det er en stor del af områdets identitet. Nationalparken benyttes, beskyttes og udvikles i et bæredygtigt samspil mellem natur og mennesker.

Opdateret 17. januar 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen