Puljen til kultur i hele landet

Formålet med Puljen til kultur i hele landet er at skabe øget kulturpolitisk samarbejde, koordinering og arbejdsdeling om markante kulturinitiativer. Puljen bliver udelukkende fordelt gennem kulturaftaler med kommuner og bliver udmøntet i overensstemmelse med et bredt kulturbegreb.

Hvilke typer projekter kan modtage støtte fra puljen?

Kun projekter med udviklingskarakter kan opnå støtte fra puljen. Puljen støtter ikke ordinær drift. Projekter skal opfylde en eller flere af disse overordnede kulturpolitiske sigtelinjer for at kunne modtage støtte:

  • Fremme kunstneriske og kulturelle initiativer af høj faglig kvalitet
  • Synliggøre fælles referencerammer i kulturen og kulturarven
  • Fremme kunstneriske og kulturelle initiativer, der øger borgernes nysgerrighed og lyst til at opsøge mere viden
  • Styrke læring og dannelse via kulturtilbud på kulturinstitutioner
  • Fremme kunstneriske og kulturelle initiativer, der er bredt inkluderende, og som giver borgerne ejerskab til det samfund, de lever i
  • Kulturelle nyskabelser, dvs. unikke initiativer, der ikke tidligere er afprøvet. Der kan f.eks. være tale om afprøvning af initiativer, der kan have eksemplarisk værdi for resten af landet, eller initiativer der på anden vis repræsenterer kunstneriske, kulturelle eller organisatoriske landevindinger
  • Tværgående samarbejder mellem flere parter, f.eks. forskellige dele af kulturlivet, kulturinstitutioner, erhvervsliv og kommuner
  • Projekter der fremmer tilgængeligheden af kulturtilbud af høj kvalitet, som er sjældent forekommende i det pågældende område
  • Internationalt orienterede kulturelle samarbejdsprojekter, fortrinsvis med en længere tidshorisont, hvor projektet eksempelvis er indledningen på et samarbejde på tværs af landegrænser.

Statslig støtte og lokal medfinansiering

For at sikre lokal opbakning og engagement skal minimum 50% af finansieringen komme fra lokalt hold, dvs. fra lokale myndigheder, institutioner, foreninger, privatpersoner eller lignende. Statens samlede støtte kan ikke overstige 50% af den samlede finansiering. Alle statslige midler tæller med i opgørelsen, herunder tilskud fra andre ministerier, styrelser, institutioner mv.

Midler, som kulturregionen har opnået via private fonde, bliver i denne sammenhæng betragtet som lokale midler. Der bliver desuden lagt vægt på, at der er tale om direkte økonomisk medfinansiering og ikke blot om de involveredes arbejdskraft eller almindeligt driftstilskud. 

EU-midler kan indgå som supplerende midler – en form for overbygning – til det samlede statslige og regionale tilskud til indsatsområder i kulturaftaler. Hvordan en kulturregion ansøger om eventuelle EU-midler, er som udgangspunkt staten uvedkommende, og eventuelle EU-midler behøver ikke indgå i selve kulturaftalen.

Puljen støtter kun projekter i tilknytning til en kulturaftale.

Opdateret 08. maj 2023