Stikprøve

- afrapportering for tilskud på 100.000 kr. eller derunder.

Hvis dit tilskud er blevet udtaget til stikprøve, vil du få besked i Tilskudsportalen, efter du har indsendt din erklæring.

Stikprøven indebærer, at du skal afrapportere med et regnskab og en beretning. Regnskabet og beretningen skal redegøre for projektets forløb og indfrielsen af de krav, der er fastsat i bevillingsbrevet. Du modtage en kvittering på sagen ved indsendelse.

Hav det budget, som du indsendte med ansøgningen klar. Hvis du senere har fået godkendt et justeret budget, skal du have det klar.

Se om der stilles særlige krav til afrapportering i bevillingsbrevet. Det skal indgå i regnskabet eller i beretningen, hvordan disse krav er opfyldt.

Regnskabet skal udarbejdes i en skabelon, som vedhæftes når du udfylder blanketten i Tilskudsportalen. 

Hent skabelon til regnskab (Excel)

BEMÆRK, at der ikke må indsendes Numbers.

Regnskabet skal indeholde følgende:

 • Indtægter og udgifter
 • Sammentællinger af både indtægter og udgifter og et samlet resultat
 • Budgetposter fra ansøgningen skal være sammenlignelige med regnskabsposter

Beretning:

Der skal indsendes en beretning i samme excel-ark som regnskabet. Beretningen findes på separat faneblad. I beretningen skal der redegøres for følgende:

 • Hvordan projektet er udført i overensstemmelse med det formål tilskuddet er bevilget til
 • Afrapportering på eventuelle særlige mål, der er opsat i bevillingsbrevet
 • Afvigelser fra senest godkendte budget

Regnskab og beretning indsendes i din sag i Tilskudsportalen. Du skal vedhæfte filen med regnskab og beretning. Du modtage en kvittering på sagen ved indsendelse.

Når du har indsendt din afrapportering via Tilskudsportalen vil Kulturministeriet / Slots- og Kulturstyrelsen efterfølgende gennemgå det indsendte, og du vil høre fra os senest otte uger efter indsendelsen.

Kulturministeriet / Slots- og Kulturstyrelsens gennemgang af dit regnskab vil efterprøve om:

 • Regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler
 • Tilskudsbetingelserne i bevillingsbrevet er opfyldte
 • Tilskuddet er anvendt efter formålet
 • Tilskudsmodtager har ”taget skyldige økonomiske hensyn” dvs. ageret økonomisk fornuftigt
 • De oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt Kulturministeriet/Slots- og Kulturstyrelsen om opfyldelsen af projektets eller aktivitetens formål og mål, er dokumenterede.

Gem dine kvitteringer

Kulturministeriet/Slots- og Kulturstyrelsen kan bede om yderligere dokumentation for projektets økonomi, i fem år fra udgangen af det år, hvor projektet er afsluttet. Du skal derfor gemme alt regnskabsmateriale, dvs. bilag og kvitteringer i den periode.

Reglerne for regnskab for projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet er blevet forenklet med bekendtrørelse om afrapportering for projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet. Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan du skal aflægge regnskab.

Læs bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014

Opdateret 21. september 2022

Gå til Tilskudsportalen

- hvis du har oprettet en ansøgning eller har du en tilskudssag i Tilskudsportalen, som du vil tilgå.
Login