Bygningsfredningsloven § 7a

Her kan du få svar på de mest stillede spørgsmål om ombygning af bygninger, der er omfattet af bygningsfredningslovens § 7 a.

Hvad kendetegner en bygning, som er omfattet af § 7a?

Fredede bygninger, som er omfattet af bygningsfredningslovens § 7a, har primært fredningsværdier i det ydre og i hovedstrukturen og begrænsede fredningsværdier i det indre.

Fordi de vigtigste fredningsværdier for bygningerne, som er omfattet af § 7a, knytter sig til bygningernes ydre og deres hovedstruktur, er det tilladt at udføre en række indvendige ombygninger i disse bygninger uden tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Bygningernes ydre og deres hovedstruktur er vigtigt at værne om. Ofte indgår de i et kulturmiljø eller som en del af en helhed med andre bygninger. Derfor skal man stadig ansøge om tilladelse til at ændre bygningens ydre, så styrelsen kan være med til at sikre, at der kun sker ændringer, som understøtter bygningens særlige fortælling. Man skal også fortsat søge om tilladelse til at ændre på bygningens hovedstruktur, fordi bygningens "skelet" fortæller om bygningens oprindelige indretning og derfor har væsentlig kulturhistorisk værdi.

Du kan læse mere om, hvilke arbejder, der kræver tilladelse i vores FAQ herunder. Du kan også læse vejledningen til § 7a 

Hvilke bygninger er omfattet af § 7a?

Slots- og Kulturstyrelsen har på baggrund af den landsdækkende fredningsgennemgang udpeget et antal fredede bygninger til at blive omfattet af § 7a.

Her kan du finde lister over de bygninger, som Slots- og Kulturstyrelsen har udpeget til at være omfattet af bygningsfredningslovens § 7 a.

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Hovedstaden

Retsvirkninger

I fredede bygninger, som er omfattet af § 7a, er det tilladt at udføre visse typer ombygninger i bygningens indre uden tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, men det er ikke er tilladt at udføre ændringer på bygningens ydre eller hovedstruktur uden tilladelse.

Det er dit ansvar som ejer at sikre dig, at du ikke udfører ulovlige arbejder på den fredede bygning. Hvis Slots- og Kulturstyrelsen opdager, at der er udført ulovlige arbejder, kan styrelsen kræve forholdet lovliggjort.

FAQ om Bygningsfredningslovens § 7a

Bemærk den gælder kun for bygninger som er fredet efter Bygningsfredningslovens §7A.

Generelt

Er min bygning omfattet af § 7 a?

Alle ejere af en fredet bygning, som er udpeget til at være omfattet af § 7 a får direkte besked i e-boks. Hvis du ikke har fået direkte besked i e-boks, er din fredede bygning ikke udpeget til at være omfattet af § 7 a. Det betyder, at du skal ansøge om tilladelse som hidtil.

Hvor kan jeg se, om en bygning er omfattet af § 7 a?

Du kan se, om en fredet bygning er omfattet af § 7 a i databasen Fredede og Bevaringsværdige Bygninger, FBB, og det er også tinglyst på ejendommen. Komplette oversigter over, hvilke bygninger der er omfattet af § 7 a, kan du finde her.

Hvad er formålet med § 7 a?

Formålet med § 7 a er at sikre, at Slots- og Kulturstyrelsen kun forvalter de fredningsværdier, der er til stede i bygningen. Derfor stiller vi ikke krav om at passe på dele af bygningen, som ikke har fredningsværdier. Det gør det både nemmere og mere meningsfyldt for ejerne at værne om de værdier, der er årsagen til, at bygningen er fredet. Samtidig gør det forvaltningen af de fredede bygninger hos Slots- og Kulturstyrelsen lettere og hurtigere.

Er § 7 a det samme som de tidligere B-fredninger?

Nej, en bygning omfattet af § 7 a er ikke det samme som en tidligere B-fredning. De to fredningsklasser A og B blev afskaffet i 1980. Indtil da var de fleste bygninger fredet i klasse B. I de B-fredede bygninger måtte ejeren lave indvendige ombygninger på baggrund af en anmeldelse til fredningsmyndighederne. I dag er det kun et mindre antal fredede bygninger, der er omfattet af § 7 a. I disse bygninger kan du som ejer lave ombygninger, der ikke berører bygningens ydre og bygningens hovedstruktur uden at underrette eller søge om tilladelse ved Slots- og Kulturstyrelsen.

Kan jeg søge om at få min bygning omfattet af § 7 a?

Nej, du kan ikke søge om at få din bygning omfattet af § 7 a. Det er alene Slots- og Kulturstyrelsen, der beslutter, hvilke fredede bygninger, der skal omfattes af bestemmelsen.

Kan bygninger blive fredet under § 7 a?

Nej, § 7 a gælder kun for bygninger, som i forvejen er fredede. Bygninger, som fredet i fremtiden, kan ikke blive omfattet af bestemmelsen.

Hvorfor kan jeg ikke få støtte til ombygninger på samme vis som resten af de fredede bygninger?

Slots- og Kulturstyrelsen må ifølge bygningsfredningsloven kun give støtte til de bygningsarbejder på fredede bygninger, som kræver tilladelse. Styrelsen kan derfor ikke støtte indvendige bygningsarbejder, som må udføres uden tilladelse.

Er min bygning i større risiko for at bliver affredet, når den er omfattet af § 7 a?

Nej, Slots- og Kulturstyrelsen har vurderet, at mængden af fredningsværdier i det ydre og i hovedstrukturen er stor nok til, at bygningen skal blive ved med at være fredet.

Kan Slots- og Kulturstyrelsen pludselig ændre sin beslutning, så min bygning ikke længere er omfattet af § 7 a?

Nej, styrelsens beslutning står ved magt. Som ejer kan du dog selv søge om, at bygningen ikke længere skal være omfattet af § 7 a. I så fald vil styrelsen tage sagen op igen. En ændring af beslutningen vil dog kræve, at du laver ombygninger, som genopretter bygningens fredningsværdier. Du bør forinden kontakte os for at få vejledning.

Hvad er bærende fredningsværdier?

De bærende fredningsværdier er kort fortalt de vigtigste kvaliteter ved bygningen. Fredningsværdier kan være arkitektoniske eller kulturhistoriske. Det er på grund af disse værdier, at bygningen er fredet. Det er kun bygningselementer, der kan ses eller opleves fysisk i bygningen, der har fredningsværdi. Det er f.eks. ikke i sig selv en fredningsværdi, at en historisk person har boet i bygningen.

Jeg har svært ved at forstå beskrivelser af, hvad jeg må udføre uden tilladelse.

På tegningen her kan du se navnene på de forskellige bygningsdele, som et hus kan bestå af. Det er de samme navne, vi bruger i beskrivelserne af, hvilke bygningsarbejder man kan udføre uden tilladelse, og hvilke man skal søge Slots- og Kulturstyrelsen om tilladelse til.

Vi opfordrer desuden til, at du kontakter en rådgiver, hvis du ikke selv kan vurdere, om de ønskede bygningsarbejder vedrører bygningens hovedstruktur og ydre. Ved tvivl kan du også kontakte Slots- og Kulturstyrelsen.

Facader og tag

Må jeg ændre farven på min bygning?

Nej, du skal forsat søge om tilladelse til alle udvendige bygningsarbejder på fredede bygninger, som er omfattet af § 7 a.

Kan jeg søge tilskud til udvendige bygningsarbejder?

Ja, du kan søge om økonomisk tilskud til de bygningsarbejder som kræver en forudgående tilladelse. Slots- og Kulturstyrelsen har mulighed for at yde tilskud til de bygningsarbejder som opretholder eller styrker fredningsværdierne. Der ydes som udgangspunkt ikke tilskud til almindelig vedligeholdelse, modernisering eller bygningsarbejder, som ikke understøtter fredningsværdierne.

Må jeg opsætte skilte på bygningens facader?

Der gælder de samme de samme regler for skiltning på fredede bygninger, som er omfattet af § 7 a, som der gælder for landets øvrige fredede bygninger. Hvis skiltning er reguleret i en lokalplan, må du opsætte skilte på baggrund af en underretning. Er skiltning ikke reguleret i en lokalplan, skal du forsat søge om tilladelse.

Vægge og etageadskillelser

Må jeg opsætte en ny skillevæg?

Ja, du må gerne opsætte nye skillevægge, så længe de ikke berører vinduerne.

Må jeg lave en større døråbning i den langsgående midterskillevæg?

Nej, du må ikke ændre på åbninger i midterskillevæggen og andre bærende vægge, men du må gerne udskifte døren til en ny af samme størrelse.

Må jeg lave en større døråbning i en ikke-bærende skillevæg?

Ja, det må du gerne, og du må også nedtage hele væggen, så længe væggen ikke fører ud til et trapperum. Vær dog opmærksom på, at ikke-bærende skillevægge ofte har en stabiliserende effekt.

Må jeg lave en ny forbindelse mellem to etager?

Nej, du må ikke gennembryde etagedækket uden at søge om tilladelse.

Må jeg føre loft til kip?

Nej, du må ikke fjerne et etagedæk og føre loft til kip uden at søge om tilladelse.

Må jeg sænke gulvniveauet i min kælder?

Nej, du må ikke ændre på det eksisterende gulvniveau i en kælder eller udgrave til en ny kælder uden at søge om tilladelse.

Hvad er forskellen på bjælkelag og etagedæk?

Et bjælkelag er en del af bygningens bærende konstruktion. Begrebet etagedæk omfatter hele dækkonstruktionen som gulvplanker, indskudslag, loftbeklædning inklusiv bjælkelag. Et etagedæk kan også omfatte en dækkonstruktion af betonelementer mm.

Døre og vinduer

Må jeg blænde et vindue?

Nej, du må hverken blænde, ændre på eller restaurere vinduer uden først at søge om tilladelse. Dette gælder også glas og alle beslag.

Må jeg udskifte en dør?

Ja, du må udskifte indvendige døre, hvis de ikke vender ud mod et trapperum.

Må jeg fjerne gericther omkring mine døråbninger?

Ja, så længe det ikke drejer sig om døråbninger i et trapperum.

Må jeg opsætte, fjerne eller udskifte forsatsvinduer?

Ja, det må du gerne, så længe det ikke drejer sig om forsatsvinduer i et trapperum. Du må heller ikke ændre på de eksisterende vinduers glas eller beslag.

Overflader og inventar

Må jeg fjerne tapet?

Ja, så længe der ikke er tale om et trapperum af nogen art, må du gerne dampe tapetet af. Du må også opsætte nyt tapet eller anden vægbeklædning.

Må jeg fjerne mit nedhængte loft?

Ja, du må både fjerne og opsætte nedhængte lofter.

Må jeg lægge nyt gulv?

Ja, du må fjerne, udskifte og tilføje gulvbelægninger, så længe der ikke er tale om et trapperum. Du må dog ikke ændre på etageadskillelsen, som også omfatter evt. indskudsler mellem bræddelagene.

Må jeg fjerne gericther omkring mine døråbninger?

Ja, så længe det ikke drejer sig om døråbninger i et trapperum.

Må jeg fjerne eller ændre paneler?

Ja, du må fjerne væg- og fodpaneler så længe, der ikke er tale om et trapperum, men du må ikke fjerne eller ændre på lysningspaneler i vindueshullet.

Køkken og bad

Må jeg gøre mit køkken større?

Ja, du må gerne udvide dit køkken, hvis det kan udføres uden at nedbryde bærende skillevægge.

Må jeg udskifte mit køkkeninventar?

Ja, du må gerne udskifte dit køkkeninventar, men du må ikke gennembryde etagedæk, ydervægge og tagflader for at lave afkast til f.eks. ventilation uden først at søge om tilladelse.

Må jeg lave et nyt badeværelse i et rum, hvor der ikke tidligere har været badeværelse?

Ja, du må gerne etablere nye vådrum og opsætte badeværelsessanitet, så længe der ikke gribes ind i trapperum. Vær opmærksom på, at du skal søge om tilladelse til at gennembryde etagedæk, ydervægge og tagflader.

Trapper

Hvad må jeg ændre i et trapperum?

Du må ikke lave nogen bygningsarbejder i trapperum uden først at søge om tilladelse.

Må jeg etablere en ny trappe?

Nej, du må ikke etablere en ny trappe uden at søge om tilladelse.

Skorstene og ildsteder

Må jeg fjerne mit køkkenildsted?

Nej, du må ikke fjerne eller ændre på køkkenildstedet eller andre ildsteder.

Må jeg fjerne skorstenen, hvis jeg lader skorstenspiben være?

Nej, du må ikke ændre på skorstenen fra fundament til skorstenspibe.

Brandsikring og efterisolering

Må jeg efterisolere mine ydervægge?

Ja, du må efterisolere ydervægge på den indvendige side af væggen, så længe det ikke drejer sig om et trapperum. Vær dog særligt opmærksom på fugtproblematikker, som kan medføre skimmelsvamp og nedbryde bygningen.

Må jeg udføre hulmursisolering?

Nej, du må ikke udføre hulmursisolering uden først at søge om tilladelse.

Må jeg udføre udvendig efterisolering?

Nej, du må ikke udføre udvendig isolering af bygningen uden først at søge om tilladelse.

Må jeg opsætte en dørpumpe?

Ja, du må gerne opsætte dørpumper på de indvendige døre, hvis dørpumpen ikke er placeret i et trapperum.

Opdateret 10. november 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen