Drift og økonomi

Hvert år yder staten drifts- og udviklingstilskud til statsanerkendte museer efter museumsloven.

Driftstilskud til statsanerkendte museer

I henhold til museumsloven kan kulturministeren efter indstilling fra Slots- og Kulturstyrelsen statsanerkende et museum med henblik på, at museet kan indgå med et ansvarsområde i det landsdækkende museumsarbejde. Såfremt et museum har opnået statsanerkendelse, ydes et årligt statsligt tilskud til museets drift efter Museumsloven §13a.

Det statslige driftstilskud bliver fastsat på grundlag af den bevilling, der er afsat på finansloven til formålet. Det statslige driftstilskud forudsætter, at museet modtager ikke-statslige driftstilskud (kommunale tilskud, tilskud fra EU, fonde, foreninger og private m.v.). Museets ikke-statslige driftstilskud skal udgøre mindst det samme som det minimumsbeløb, der årligt fastsættes på finansloven.

Statsanerkendte museer, der modtager driftstilskud, skal indberette budget- og regnskabstal til Slots- og Kulturstyrelsen.

Se fordelingen af statslige driftstilskud til statsanerkendte museer for 2022 

Se fordelingen af statslige driftstilskud til statsanerkendte museer for 2021

Se fordelingen af statslige driftstilskud til statsanerkendte museer for 2020

Se fordelingen af statslige driftstilskud til statsanerkendte museer for 2019 

Se fordelingen af statslige driftstilskud til statsanerkendte museer for 2018

Se fordelingen af statslige driftstilskud til statsanerkendte museer for 2017

Se fordelingen af statslige driftstilskud til statsanerkendte museer for 2016

Se fordelingen af statslige driftstilskud til statsanerkendte museer for 2015

Se fordelingen af statslige driftstilskud til statsanerkendte museer for 2014

Se fordelingen af statslige driftstilskud til statsanerkendte museer for 2013

Kulturaftaler (kulturel rammebevilling)

En række museer er omfattet af såkaldte kulturaftaler med kommuner. Som en del af kulturaftalerne kan statslige tilskud til kulturelle aktiviteter overføres som rammebevilling til kommunerne. Det er derefter op til kommunerne selv at fordele bevillingen på institutionerne. For 2019 er museerne i Kulturregion Århus omfattet af en kulturaftale.

Læs nærmere om kulturaftaler her.

Statslige museer

Driftsbevillinger til de statslige museer fastsættes på Finansloven for hvert enkelt museum. Det er kulturministeriet der forvalter statstilskud til de statslige museer.

Udviklingstilskud til statslige og statsanerkendte museer

Foruden de årlige driftstilskud, yder Kulturministeren tilskud til statslige og statsanerkendte museer til udvikling af museumsområdet i henhold til §17b i museumsloven. Udviklingstilskud kan søges gennem forskellige puljer, som varierer fra år til år.

Læs mere om udviklingstilskud til museerne og find aktuelle puljer her.

Opdateret 24. april 2023

Læs vejledning

Institutioner der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, skal udarbejde vedtægter for deres virksomhed og indberette budget- og regnskabstal.