Retningslinjer for konserveringsfaglige udtalelser ved kvalitetsvurderinger

Som et led i Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger af de statsanerkendte museer beder styrelsen om at få tilsendt en ekstern, skriftlig konserveringsfaglig udtalelse om bevaringsforholdene for samlingen i museets udstillinger og magasiner.

Styrelsen forventer som udgangspunkt, at udtalelsen afgives af det bevaringscenter/den konservator, museet løbende samarbejder med om varetagelsen af sine bevaringsopgaver. Udtalelsen er et bevaringsfagligt blik på museets bevaringsforhold, og udgør et væsentligt bidrag til styrelsens kvalitetsvurderinger.

De følgende retningslinjer oplyser om styrelsens forventninger til udtalelsernes indhold, baseret på krav i museumsloven, og tjener dermed som afgrænsning af opgaven i forhold til styrelsens behov.

Krav i museumsloven

Styrelsens forventninger til de konserveringsfaglige udtalelser tager afsæt i museumslovens bestemmelser om museets bevaring:

 • museet skal have en rimelig faglig og bygningsmæssig standard.
 • museet skal have forsvarlige magasinforhold og sikringsforhold.
 • museets bevaring er forbundet med museets øvrige hovedopgaver.
 • museet skal sikre kultur- og naturarv for fremtidens anvendelse.

Bestemmelserne er konkretiseret i Slots- og Kulturstyrelsens ”Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer”, som hvad angår bevaring, bl.a. anbefaler:

 • at museet har en nedskrevet bevaringsplan for den samlede bevaringsindsats (den præventive og udbedrende bevaringsindsats), herunder en prioriteret værdiredningsplan.
 • at museet har opsyn og forsvarlige installationer, som sikrer mod tyveri, brand, hærværk og klimaskader.
 • at museet inddrager konserveringsfaglig ekspertise i bevarings-arbejdet herunder til regelmæssig opsyn med samlingerne, det udbedrende bevaringsarbejde og i udarbejdelsen af bevaringsplaner.

Konserveringsfaglige udtalelser

Styrelsen forventer, at de konserveringsfaglige udtalelser forholder sig til: 

 • de bygningsmæssige rammer og deres egnethed som klimaskærm om samlingerne. 
 • lokalernes fysiske egnethed for opbevaring af museets samlinger, herunder adgangsforhold, pladsforhold samt mulighed for rengøring og ryddelighed. 
 • lokalernes klimatiske forhold og deres egnethed for bevaring af samlingerne, herunder resultat af indsamlede data om temperatur, luftfugtighed og lys.
 • forhold vedrørende skadedyr, herunder om samlingerne er hensigtsmæssigt beskyttet mod angreb af insekter og mikroorganismer.
 • forhold vedrørende skadelige biocider og anden forurening af samlingerne.   
 • sikringsforhold, herunder oplyser om sikring af samlingerne mod brand, tyveri, hærværk og vandskade. 
 • hvorvidt museet inddrager konserveringsfaglig ekspertise i bevaringsarbejdet, herunder til regelmæssig opsyn med samlingerne, det udbedrende bevaringsarbejde og i udarbejdelsen af bevaringsplaner.
 • eventuelle alvorlige skader, der skyldes nuværende utilstrækkelige bevaringsforhold.
 • en kort, sammenfattende vurdering af de aktuelle opbevaringsforhold.

Udtalelserne skal belyse bevaringsforholdene for samlingen i udstillinger og magasiner som et øjebliksbillede. Hvad angår klimaforhold og skadedyr bør udtalelserne dog være baseret på målinger gennem en relevant periode, hvis de foreligger. 

Styrelsen forventer ikke i denne sammenhæng anbefalinger for museets fremadrettede bevaringsarbejde.

Museet kan dog som rekvirent beslutte, at den konserveringsfaglige udtalelse skal inddrage flere forhold af betydning for bevaringsarbejdet. Herunder anbefalinger for bevaringsarbejdet fremadrettet.      

Eventuelle spørgsmål til disse retningslinjer kan rettes til Slots- og Kultur-styrelsen, Museumsenheden, e-mail: mfo@remove-this.slks.dk

Styrelsen har modtaget rådgivning til disse retningslinjer fra Center for bevaring af Kulturarv, Kunstkonserveringen, Fonden Bevaring Sjælland og fra de rådgivende museumsudvalg for kunst,- kultur- og naturhistorie.     

Opdateret 11. juli 2024