Lovgrundlag og klagevejledning

Biblioteksafgiftsloven ligger til grund for udbetaling af bibliotekspenge. Loven blev revideret i 2017, så den fra 2018 også omfatter e-bøger og netlydbøger.

Klagevejledning

Vil du klage over fordelingen af biblioteksafgift, skal du sende en klage til Slots- og Kulturstyrelsen. Vi skal modtage klagen senest 8 uger efter bibliotekspengene for bøger er fordelt. Årets udbetaling af bibliotekspenge er 24. maj 2023 og klagefristen er 19. juli 2023.

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser kan indbringes for Biblioteksafgiftsnævnet, der er nedsat af kulturministeren og har den endelige administrative afgørelse. Din klage til Biblioteksafgiftsnævnet skal være i hænde senest den førstkommende hverdag 8 uger efter, at Slots- og Kulturstyrelsen har truffet endelig afgørelse.

Biblioteksafgiftsnævnet

Nævnet består af fire medlemmer. Kulturministeren udpeger formanden, som skal have administrativ og juridisk sagkundskab, og et medlem, som skal have biblioteksfaglig sagkundskab. To medlemmer udpeges efter indstilling fra henholdsvis Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere som repræsentanter for de berettigede.

Nævnet beskikkes for fire år ad gangen. 

For perioden 1. januar 2020 - 31. december 2023 består nævnet af:

  • Hanne Kirk Deichmann, formand med administrativ og juridisk sagkundskab
  • Professor Morten Rosenmeier (suppleant for formanden)
  • Charlotte C. Pedersen, medlem med biblioteksfaglig sagkundskab
  • Morten Visby, repræsentant for Dansk Forfatterforening
  • Peter Adolphsen, repræsentant for Danske Skønlitterære Forfattere 
  • Jeppe Bjørn (Biblioteksfaglig suppleant)
  • Kaare Øster (DF's suppleant)
  • Kristian Bang Foss (DSF's suppleant)
Opdateret 16. maj 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen