Teatercentrum

Formål mv.

Teatercentrum er en selvejende institution, der modtager driftstilskud fra staten. Den statslige driftsbevilling ydes med henblik på, at Teatercentrum formidler scenekunst for børn og unge bl.a. ved at arrangere en årlig festival og udgive et katalog over forestillinger rettet mod målgruppen.

Afrapportering

Budget og årsrapport indsendes i henhold til driftstilskudsbekendtgørelsen.

Budget 

Budget indsendes til den tilsynsførende myndighed (Slots- og Kulturstyrelsen) som én samlet pdf-fil med dokumenterne i følgende rækkefølge:

  • (A) Budgetindledning, som opsummerer institutionens forventede økonomi og målopfyldelse i relation til gældende rammeaftale, opregner de vigtigste forventede begivenheder i budgetåret samt udtrykker institutionens forventninger til budgetåret set i forhold til tidligere år og perspektiver for årene fremover. Indledningen påtegnes med erklæring om, hvem der for institutionen har godkendt budgettet (for selvejende institutioner mv. er det bestyrelsen og den daglige leder, for kommunale institutioner typisk den daglige leder) samt dato for godkendelsen.
  • (B) Driftsbudget i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel. Der skal være sammenligningskolonner for hvert af de to år før budgetåret. År 1 før budgetåret oplyses med budgettal, år 2 før budgetåret oplyses med regnskabstal.
  • (C) Driftsbudgetnoter efter behov.

Årsrapport

Årsrapport indsendes til den tilsynsførende myndighed (Slots- og Kulturstyrelsen) som én samlet pdf-fil med dokumenterne i følgende rækkefølge:

  • (A) Revideret årsregnskab og ledelsesberetning, underskrevet af institutionens ledelse (for selvejende institutioner mv. er det bestyrelsen og den daglige leder, for kommunale institutioner typisk den daglige leder) og med revisors påtegning. Resultatopgørelsen skal være i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel og indeholde fyldestgørende noter.
  • (B) Revisionsprotokollat underskrevet af revisor samt institutionens ledelse (for selvejende institutioner mv. er det bestyrelsen og den daglige leder, for kommunale institutioner typisk den daglige leder).

Rapportering af målopfyldelse i forhold til rammeaftalen sker gennem ledelsesberetningen.
Vejledning til udarbejdelse af ledelsesberetning kan findes her:

Afrapportering for projekttilskud i reviderede årsregnskaber

Driftsstøttede institutioner mv. på Kulturministeriets/Statens Kunstfonds område modtager i mange tilfælde tillige særskilte projekttilskud fra projektstøtteudvalgene under Statens Kunstfond. I denne vejledning beskrives, hvordan man som tilskudsmodtager på fyldestgørende vis kan aflægge regnskab og afrapportere på målopfyldelsen for et eller flere projekttilskud i institutionens/foreningens ordinære årsregnskab/årsrapport. Hent excel-skabelonen her.

Frister

Medmindre andet er aftalt, gælder de frister, som er fastsat i driftstilskudsbekendtgørelsen.

Lovgivning

Driftstilskudsloven og bekendtgørelsen

Driftstilskud til selvejende institutioner, foreninger og kommunale institutioner er reguleret af nedenstående lov og tilhørende bekendtgørelse. 

Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet:
Lov nr. 1531 af 21/12/2010

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet:
Bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12/2010

Scenekunst

Bekendtgørelse af lov om scenekunst:
Lovbekendtgørelse nr. 246 af 18/03/2020

Finansloven

Det samlede årlige budget for Statens Kunstråds Projektstøtteudvalg for Scenekunst kan findes under Finanslovens § 21.21.01.

Opdateret 29. august 2022