Nye regler for fortidsminder 2022

Den 1. juni 2022 trådte nye regler i kraft for hvad du som må ejer må gøre ved et fortidsminde uden først at have søgt om dispensation. Derudover er det i loven nu gjort tydeligt, hvad man som ejer kan forvente at få dispensation til. Ændringerne sikrer en bedre balance mellem beskyttelse, formidling og tilgængelighed

Mulighed for dispensation

Det overordnede princip er fortsat, at der ikke må foretages ændringer i beskyttede fortidsminder, men også at der fortsat skal være mulighed for dispensation.

I loven er indsat et nyt afsnit, som beskriver en række forhold, der kan tillægges positiv vægt, når styrelsen skal vurdere, om der er tale om et særligt tilfælde, som kan begrunde en dispensation. Det kan eksempelvist være hvis de ændringer der ansøges om:

  1. er foranlediget af anden lovgivning
  2. muliggør nutidig, etableret anvendelse
  3. sikrer og styrker fortidsmindets bevaring
  4. sikrer og styrker formidling og tilgængelighed af fortidsmindet
  5. er forskningsbetinget
  6. fortidsmindet danner ramme om midlertidige aktiviteter.

Ændringer af underordnet betydning

Med loven er desuden indført en bestemmelse om, at ændringer af underordnet betydning, som f.eks. sæsonvis opsætning af løse havemøbler samt udskiftning af blomster og stauder i private haver, ikke kræver dispensation.

Den automatiske beskyttelse efter 100 år er fjernet for fortidsminder, der er opført i år 1865 eller senere. Det betyder for eksempel, at bunkere og anlæg fra 2. verdenskrig ikke automatisk bliver fredet efter 100 år. I stedet skal de fremover beskyttes ved konkret meddelelse efter en konkret faglig vurdering. Fortidsminder omtalt i lovbilagets kapitel 1, som er opført mellem år 1865 og 1922, er dog fortsat automatisk beskyttede, indtil der er foretaget en konkret faglig vurdering af fortidsmindets kulturhistoriske værdi.

Oprettelse af kulturarvsafdeling i Miljø- og Fødevareklagenævnet

Endelig indebærer loven, at der oprettes en kulturarvsafdeling i Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvor der tilknyttes to sagkyndige med faglig indsigt.

Opdateret 15. september 2022