Teaterrefusion - Kommuner og kommunale institutioner

Refusion – børneteater og opsøgende scenekunst 

Refusion til kommuner, kommunale institutioner og kommunale indkøbere for kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst.

Den daglige drift af refusionsordningen

Refusionsordningen administreres fra 1.1.2022 af den selvejende institution Scenit, der rådgiver og vejleder om refusionsordningen og varetager den daglige drift af refusionsordningen. Ansøgning om refusion mv. sker via hjemmesiden www.teaterrefusion.dk.

Kontaktoplysninger

Scenit
Vestergade 27, stuen th.
1456 København K

Telefon: 35 24 01 07
E-mail: teaterrefusion@scenit.dk 

Refusionens størrelse og hjemmelsgrundlag

Kommuner, herunder kommunale institutioner og kommunale indkøbere, kan få refunderet 50 procent af afholdte udgifter ved køb af professionelle forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst, der er godkendt til refusion. Refusionen udbetales som straksrefusion inden for 30 dage fra at kommunen har indsendt ansøgning til Scenit med de fornødne bilag (fx fakturakopi). Dette følger af bekendtgørelse nr. 213 af 28. februar 2024 om statsrefusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst (herefter kaldt ”Refusionsbekendtgørelsen”).

Bekendtgørelse nr. 213/2024 om statsrefusion af kommuners udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst

Hvad er ”børneteater” og hvad er ”opsøgende scenekunst”

”Børneteater” er efter Refusionsbekendtgørelsen teater, som er produceret for børn under 16 år.

Ved ”opsøgende scenekunst” forstås scenekunstforestillinger, der opføres på steder som skoler, børneinstitutioner, biblioteker, arbejdspladser, kirker, forsamlingshuse og lignende, hvor publikum normalt kommer af andre grunde end for at se teater og scenekunst. Som teaterform kan ”opsøgende scenekunst” henvende sig både til børn og voksne. Gadeteaterforestillinger kan ligeledes anses som opsøgende scenekunst.

Hvilke kommunale udgifter kan udløse refusion?

Der ydes refusion af kommunale udgifter til køb af refusionsgodkendte hele forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst, når disse købes af kommunale institutioner eller den kommunale forvaltning. Det samme gælder hvis forestillingerne købes af organisationer, foreninger og ikke-kommunale institutioner, såfremt købet helt eller delvist er finansieret af et øremærket tilskud fra kommunen.

Refusionen ydes af kommunens nettoudgifter til køb af hele refusionsgodkendte forestillinger. Herved forstås de kommunale udgifter efter fradrag af moms samt fradrag af eventuelle indtægter fra billetsalg mv. En eventuel delvis egenbetaling fra en ikke-kommunal institution, forening eller organisation derfor ikke kan indgå i refusionsgrundlaget. Alle relaterede indtægter mv. som kommunen har i forbindelse med afviklingen af forestillingen skal således fratrækkes i refusionsopgørelsen.

Hvilke kommunale udgifter kan ikke udløse refusion?

 • Kommunale udgifter til køb af forestillinger, der ikke er godkendt til refusion under Refusionsordningen.
 • Udgifter til køb af enkeltbilletter til refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst.
 • Udgifter og tilskud til køb af hele forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst, hvor der i forvejen er bevilget et statsligt formidlingstilskud til forestillingen i henhold til § 24 i lov om scenekunst (Formidlingsordningen). Se nærmere herom i et særskilt afsnit nedenfor.
 • Kommunens, herunder kommunale institutioners, egne afledte udgifter i forbindelse med køb af refusionsgodkendte forestillinger. Der ydes derfor ikke refusion af følgende afledte kommunale udgifter:
   
  • Kommunens egne udgifter til administration
  • Salsleje og opstilling (i kommunalt ejede bygninger)
  • Lønudgifter til kommunens personale
  • Udgifter til transport af publikum, mv. jf. nedenfor
  • Kommunale udgifter som kommunen har afholdt før et igangværende kalenderår.

Særligt om køb af forestillinger, som i forvejen er tildelt statsligt formidlingstilskud i henhold til § 24 i lov om scenekunst (”Formidlingsordningen”)

Kommunen kan ikke opnå refusion for sine udgifter til køb af hele refusionsgodkendte forestillinger, hvis kommunen (fx via det lokale kommunale kulturhus) i forvejen har fået tildelt et statsligt formidlingstilskud efter § 24 i lov om scenekunst til samme forestilling. Det samme gælder, hvis kommunen yder et tilskud til en forening (fx den lokale teaterforening) til køb af en eller flere forestillinger, og foreningen i forvejen modtager statsligt formidlingstilskud til den/de pågældende forestilling/forestillinger.

Hvilke forestillinger kan udløse refusion?

Der kan kun søges refusion af udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst. Dette omfatter forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst, der er produceret af teatre, som modtager økonomisk støtte i henhold til lov om scenekunst. Endvidere omfatter det forestillinger, der er godkendt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst under Refusionsordningen for børneteater og opsøgende scenekunst.

Oplysninger om hvorvidt en konkret forestilling er godkendt til refusion findes på den landsdækkende scenekunstportal https://produktion.scenen.dk/. Her finder man også forestillingens journalnummer i Slots- og Kulturstyrelsen, der autogenereres og valideres, når kommunen indsender ansøgning om refusion til Scenit via www.teaterrefusion.dk. Forestillinger, der ikke er godkendt til refusion, vil blive afvist af Scenit som led i den automatiske valideringsproces der indgår i ansøgningsforløbet. Oplysninger om refusionsgodkendte børneteaterforestillinger findes også i  Den Røde Brochure som ligger på Teatercentrums hjemmeside www.drb.teatercentrum.dk.

Ansøgning om refusion (straksrefusion)

Kommuner, herunder kommunale institutioner og kommunale indkøbere skal søge straksrefusion for afholdte udgifter til køb af refusionsgodkendte teaterforestillinger senest 30 dage efter forestillingerne har været opført, for at få udbetalt straksrefusion. Slots- og Kulturstyrelsen kan dog dispensere fra fristen på 30 dage i forbindelse med skolernes sommerferie. Ansøgning om straksrefusion sker via den digitale platform www.teaterrefusion.dk, der drives af Scenit. For køb af forestillinger som opføres i december måned, gælder dog, at kommunen skal søges straksrefusionen senest den 4. januar det efterfølgende år.

Kommunen, herunder den kommunale institution eller kommunale indkøber, kan, hvor det er relevant, vælge at ansøge om straksrefusion for flere købte forestillinger samtidigt, dog senest 30 dage efter den første forestillingsopførelse, som der søges refusion for. Ved samtidig ansøgning skal de enkelte indkøbte forestillinger og oplysningerne om dem kunne identificeres. Hver produktion indberettes derfor individuelt.

I forbindelse med ansøgningen skal kommunen vedhæfte en kopi af fakturaen for den eller de forestillinger, der søges refusion for.

Tilsvarende skal kommuner når de har bevilget tilskud til organisationer, foreninger og ikke-kommunale institutioner m.v. til dækning af udgifter ved disses køb af refusionsgodkendte hele forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst, ansøge om refusion senest 30 dage efter at tilskuddet er udbetalt, dog senest den 4. januar i det efterfølgende kalenderår, for at få udbetalt straksrefusion. Udbetales tilskuddet i rater, skal ansøgning om refusion indsendes senest 30 dage efter, at den enkelte tilskudsrate er udbetalt. Ansøgning om refusion sker via den digitale platform www.teaterrefusion.dk, der drives af Scenit.

I forbindelse med ansøgningen skal kommunen – når der søges straksrefusion for et udbetalt kommunalt tilskud som beskrevet ovenfor - vedhæfte dokumentation for udbetalingen, fx i form af kopi af tilsagnsbrev, samarbejdsaftale eller lignende.

Ifm. ansøgninger til Scenit skal de kommunale udgifter til køb af forestillinger, hhv. tilskud til køb af forestillinger, indberettes eksklusiv moms.

Kommunen skal i forbindelse med ansøgningen om straksrefusion indberette oplysninger om publikumstal til den enkelte forestilling, fordelt på følgende aldersgrupper:

 • Børn (0-15 år)
 • Unge (16-24 år)
 • Voksne (+25 år)

Indberetningen af publikumstal bør som udgangspunkt basere sig på at publikum til forestillingen er blevet optalt, men kan i visse tilfælde også basere sig på et skøn, fx ifm. gadeteaterforestillinger.

Oplysningerne om publikumstal anvendes udelukkende til statistiske formål, bl.a. til Danmarks Statistiks årlige scenekunststatistik.

Scenit udarbejder en selvstændig brugervejledning til kommunerne, herunder kommunale institutioner og kommunale indkøbere om ansøgningsproceduren. Scenit kan kontaktes telefonisk på hverdage i tidsrummet kl. 10-15 (ændringer kan forekomme).

Udbetaling af refusion

Scenit udbetaler straksrefusion til kommunen på baggrund af den af kommunen indsendte ansøgning.

Refusionen udbetales til kommunens NemKonto inden for 30 dage, såfremt kriterierne for udbetaling af refusionen er opfyldt.

Klagevejledning

Scenits afgørelser om tildeling af eller afslag på tildeling af refusion på udgiften til køb af en eller flere forestillinger kan påklages af kommunen til Slots- og Kulturstyrelsen senest 30 dage efter at Scenit har meddelt kommunen afgørelsen. Slots- og Kulturstyrelsen offentliggør en klagevejledning på sin hjemmeside: https://slks.dk/tilskud/teaterrefusion-kommuner

Hvis der er usikkerhed om hvorvidt en konkret ansøgning fra en kommune kan udløse refusion, videresender Scenit den pågældende ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen, som inden for 30 dage efter modtagelsen i Slots- og Kulturstyrelsen træffer afgørelse om der kan udbetales refusion på den eller de ansøgte udgifter til forestillingskøb eller om der skal meddeles afslag på tildeling af refusion.

Kommunen kan påklage Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse til Kulturministeriet. Slots- og Kulturstyrelsen offentliggør en klagevejledning på sin hjemmeside https://slks.dk/tilskud/teaterrefusion-kommuner

Hvis I har spørgsmål

Kontakt den selvejende institution Scenit hvis I har spørgsmål. I finder kontaktoplysninger i det indledende afsnit ovenfor.

2. januar 2023

Kontakt Slots- og Kulturstyrelsen

Slots- og Kulturstyrelsen
Center for Kunst og Biblioteker
Hammerichsgade 14
1611 København V

Telefon: 33 95 42 00
E-mail: musc@slks.dk 

Opdateret 30. april 2024