Priser for udlejning

Slots- og Kulturstyrelsen har en prispolitik for arrangementer ved statens slotte og i slotshaverne. Læs mere her på siden og i FAQ’en nederst.

Et af Slots- og Kulturstyrelsens helt grundlæggende formål er at bevare, udvikle og vedligeholde statens kongelige slotte og haver og sørge for, at offentligheden har adgang til dem.

Det betyder, at Slots- og Kulturstyrelsen er ansvarlig for at sikre, at statens kongelige slotte og haverne bliver bevaret bedst muligt, så også kommende generationer har muligheder for at opleve dem. Samtidig er det styrelsens opgave at sikre, at alle gæster på slottene og i haverne får en god oplevelse, når de er på besøg.

Millioner af besøgende

Slottene og haverne besøges hvert år af flere millioner gæster, der bruger anlæggene til alt lige fra gåture til museumsbesøg.

I de senere år har der samtidig været en stigende interesse for at benytte især haverne til både små og store begivenheder og egentlige arrangementer. Derfor er det også blevet en vigtig opgave for styrelsen at koordinere aktiviteterne, så der er en god balance mellem benyttelse og beskyttelse, og samtidig får styrelsen mulighed for at sikre, at alle, der besøger slottene og haverne, får en god oplevelse. 

Arealleje og gennemsigtighed

Slots- og Kulturstyrelsen skal give tilladelse til arrangementer med mange deltagere og udstyr, så det kan sikres, at arrangementerne ikke falder sammen med andre publikumsaktiviteter eller større vedligeholdelsestiltag, som styrelsen er i gang med. Det fremgår af Finansministeriets Budgetvejledning at Slots- og Kulturstyrelsen skal sikre, at styrelsen får dækket de administrative omkostninger til udstedelse af tilladelser, og at al udlejning skal ske til markedssvarende priser. 

Det betyder, at Slots- og Kulturstyrelsen som statslig forvaltningsmyndighed ikke må underbyde markedet eller udføre konkurrenceforvridende aktiviteter. Slots- og Kulturstyrelsens priser for udlejning følger derfor niveauet på markedet. Prissætningen er sket efter rådgivning fra mæglerfirmaet Colliers International Group Inc (tidl. Sadolin&Albæk).  

Slots- og Kulturstyrelsen skal også agere inden for principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i forvaltningen. Derfor har styrelsen heller ikke mulighed for at skelne mellem arrangementernes formål, som kan være eksempelvis kommercielle, ikke-kommercielle eller godgørende, og styrelsen har heller ikke mulighed for at tilbyde særligt gunstige vilkår til bestemte befolkningsgrupper eller særlige arrangører. Det fremgår af det grundlæggende forvaltningsretlige princip om ligebehandling i den offentlige forvaltning.  

Læs Finansministeriets Budgetvejledning her 

Tilladelser til ikke-udstyrskrævende arrangementer

Slots- og Kulturstyrelsen opkræver betaling for administrative omkostninger til udstedelse af tilladelser til ikke-udstyrskrævende arrangementer som eksempelvis vielser, gåture og motionshold, hvis der er mere end 30/60 deltagere og til arrangementer med begrænsede mængder udstyr som for eksempel et par stole eller et bord.

Tilladelser til udstyrskrævende arrangementer

Slots- og Kulturstyrelsen opkræver en arealleje, der består af administrationsomkostninger + en markedssvarende areallejepris, når der udstedes tilladelser til udstyrskrævende arrangementer. Det kan være arrangementer med for eksempel scener, boder, telte, toiletvogne og hegn.

Læs mere om at afholde arrangement i Slots- og Kulturstyrelsens slotshaver 

Spørgsmål om arrangementer og udlejning 

Hvis du har spørgsmål om Slots- og Kulturstyrelsens udlejning af arealer til arrangementer, kan du bruge kontaktboksen til højre. 

Der er også udarbejdet en FAQ med de mest hyppige spørgsmål, hvor du måske kan finde svar på dit spørgsmål.

For borgere

Hvorfor skal man betale for at holde et arrangement i en offentlig have, som man vel betaler til over skatten?
Slots- og Kulturstyrelsen har en bevilling på finansloven til den daglige drift og vedligehold af slotshaver og slotsanlæg. De bevilligede midler rækker dog ikke til at opveje det øgede slid, der opstår som følge af arrangementer. Derfor opkræver styrelsen arealleje, så det kan sikres, at de historiske anlæg fremstår smukke og velvedligeholdte.

Det er også styrelsens opgave at sikre, at de aktiviteter, der sker på stedet, bliver koordineret med hinanden, så alle - både arrangementsdeltagerne og de øvrige brugere - får den bedst mulige oplevelse i haven eller slotsanlægget.

Slots- og Kulturstyrelsen skal derfor kontaktes forud for arrangementer med mere end 30/60 deltagere – afhængig af havens størrelse - og opkræver i den forbindelse betaling for de administrative omkostninger til udstedelse af tilladelsen.


Hvorfor skal man - som privatperson - betale det samme som en virksomhed?
Reglerne for statslig erhvervsvirksomhed betyder, at Slots- og Kulturstyrelsen skal have dækket de administrative udgifter til udstedelse af en tilladelse, uanset om der skal gives tilladelse til en privatperson eller til et stort firma.

Det skyldes, at det administrative arbejde, der lægges i at udarbejde en tilladelse til brugen af slotshaver og slotsanlæg, er præcis det samme, hvad enten man er privatperson eller en virksomhed. Det er de samme procedurer, der går i gang, det er det samme antal partnere, medarbejdere og vagter, der skal underrettes. 


Gør I det ikke svært for små virksomheder, organisationer og borgere, der får svært ved at betale de forhøjede priser?
Slots- og Kulturstyrelsen er naturligvis klar over, at priserne kan medføre, at der er færre, der vil afholde arrangementer i slotshaverne og haverne. Men husk, at hvis man holder sig under 60 deltagere og ikke har det store udstyr med i form af borde, stole, scener og andre store ting, så kan man fortsat afholde sit arrangement helt gratis og uden at søge om en tilladelse.

Derfor kan man altså stadig få taget sit bryllupsfoto i Kongens Have, invitere på picnic i Søndermarken, dyrke yoga sammen med vennerne i Frederiksberg Have og meget andet uden at skulle betale for det.


Hvad så hvis vi er flere end 60 deltagere? 
Det vil koste 2500 kroner, hvis I er eksempelvis 65 eller 70 deltagere, der vil på gåtur i haven eller løbe en tur på stierne.

Grænsen for indhentning af tilladelse går ved 60 deltagere i de store slotshaver og slotsanlæg, mens grænsen går ved 30 deltagere i de mindre slotshaver og slotsanlæg.

Hvis man er flere deltagere, end grænsen tillader, så skal Slots- og Kulturstyrelsen have det at vide, så medarbejderne kan koordinere jeres arrangement med de øvrige aktiviteter, der måske er planlagt i haven. På den måde undgår man, at alle får så god en oplevelse i haven eller haveanlægget som muligt. 

Når man søger om og får en tilladelse, skal man betale for styrelsens administrative omkostninger til udarbejdelse af tilladelsen. De administrative omkostninger bliver beregnet ud fra det tidsforbrug, der indgår i udarbejdelsen af en tilladelse.


Hvorfor er det lige præcis 30 deltagere i visse anlæg og 60 i andre, der er grænsen for en tilladelse?
Det er Slots- og Kulturstyrelsens oplevelse, at der er behov for koordinering af aktiviteter i haverne, når deltagerantallet overstiger 30/60 personer.  Det skyldes, at en gruppe på mere end 30/60 personer har volumen nok til at påvirke oplevelsen af anlægget for de øvrige brugere, og derfor er der behov for en koordinering af aktiviteterne.

En gruppestørrelsen på 30/60 personer betyder samtidig, at den daglige såvel som den mere spontane brug af haverne ikke bliver begrænset. Man vil derfor også fortsat kunne holde picnic med familien, få taget bryllupsbilleder eller fejre med vennerne, at man har fået nyt job, uden at man skal søge om tilladelse fra styrelsen.

Det fremgår af Finansministeriets Budgetvejledning, som omhandler de politisk vedtagne regler for statslig erhvervsvirksomhed, at der skal opkræves betaling for arealleje på slotte og i haver.

For virksomheder

Hvorfor giver I ikke rabatter til kulturarrangementer?
Som statslig forvaltningsmyndighed har Slots- og Kulturstyrelsen pligt til at behandle alle borgere, organisationer, virksomheder og foreninger lige. Styrelsen har derfor ikke lovhjemmel til at tilbyde bestemte brugere særligt gunstige vilkår i forbindelse med afvikling af arrangementer.


Hvorfor skal velgørenhedsorganisationer, der ikke tjener noget på arrangementet, betale?
Slots- og Kulturstyrelsen må som statslig forvaltningsmyndighed ikke skelne mellem typen af brugere eller arrangementer, da det vil være forskelsbehandling. De retningslinjer for god forvaltningsskik, som styrelsen er forpligtet til at følge, betyder, at alle brugere - kommercielle som ikke-kommercielle - skal behandles ens.


Eventbranchen arbejder med korte tidsfrister og stramme budgetter, så kan der ikke vises dem fleksibilitet i forhold til tidsfrister, ansøgningsprocesser og priser, og er der mulighed for forhandling?
Slots- og Kulturstyrelsen skal som offentlig forvaltningsmyndighed arbejde ud fra et ligebehandlingsprincip, hvilket betyder, at alle arrangører skal have ens behandling og vilkår. Styrelsen har derfor ikke mulighed for at give rabatter eller ændre på ansøgningsprocessen.

Slots- og Kulturstyrelsen kan heller ikke gøre undtagelser i forhold til andre lovgivninger (for eksempel museumsloven), der passer på slotsanlæggene og slotshaverne og som sætter særlige vilkår til arrangementsvirksomheden.


Gør I det ikke svært for små virksomheder, organisationer og borgere, der får svært ved at betale de forhøjede priser?
Slots- og Kulturstyrelsen er naturligvis klar over, at priserne kan medføre, at der er færre, der vil afholde arrangementer i slotshaverne og haverne. Men husk, at hvis man holder sig under 60 deltagere og ikke har det store udstyr med i form af borde, stole, scener og andre store ting, så kan man fortsat afholde sit arrangement helt gratis og uden at søge om en tilladelse.

Derfor kan man altså stadig få taget sit bryllupsfoto i Kongens Have, invitere på picnic i Søndermarken, dyrke yoga sammen med vennerne i Frederiksberg Have og meget andet uden at skulle betale for det.


Hvad så hvis vi er flere end 60 deltagere? 
Det vil koste 2500 kroner, hvis I er eksempelvis 65 eller 70 deltagere, der vil på gåtur i haven eller løbe en tur på stierne.

Grænsen for indhentning af tilladelse går ved 60 deltagere i de store slotshaver og slotsanlæg, mens grænsen går ved 30 deltagere i de mindre slotshaver og slotsanlæg.

Hvis man er flere deltagere, end grænsen tillader, så skal Slots- og Kulturstyrelsen have det at vide, så medarbejderne kan koordinere jeres arrangement med de øvrige aktiviteter, der måske er planlagt i haven. På den måde undgår man, at alle får så god en oplevelse i haven eller haveanlægget som muligt. 

Når man søger om og får en tilladelse, skal man betale for styrelsens administrative omkostninger til udarbejdelse af tilladelsen. De administrative omkostninger bliver beregnet ud fra det tidsforbrug, der indgår i udarbejdelsen af en tilladelse.


Hvorfor er det lige præcis 30 deltagere i visse anlæg og 60 i andre, der er grænsen for en tilladelse?
Det er Slots- og Kulturstyrelsens oplevelse, at der er behov for koordinering af aktiviteter i haverne, når deltagerantallet overstiger 30/60 personer.  Det skyldes, at en gruppe på mere end 30/60 personer har volumen nok til at påvirke oplevelsen af anlægget for de øvrige brugere, og derfor er der behov for en koordinering af aktiviteterne.

En gruppestørrelsen på 30/60 personer betyder samtidig, at den daglige såvel som den mere spontane brug af haverne ikke bliver begrænset. Man vil derfor også fortsat kunne holde picnic med familien, få taget bryllupsbilleder eller fejre med vennerne, at man har fået nyt job, uden at man skal søge om tilladelse fra styrelsen.

Spørgsmål om priser

Hvorfor ændres priserne nu?
Slots- og Kulturstyrelsen har gennem flere år arbejdet på en revision af udlejningsvirksomheden for at sikre, at den sker i overensstemmelse med reglerne for statslig erhvervsvirksomhed.

I forbindelse med revisionen er der udarbejdet en ekstern markedslejevurdering af arealerne, der viste, at styrelsens udlejningspriser ikke var markedssvarende, og derfor har styrelsen gennemført en stigning i areallejepriserne. 


Hvorfor skal priserne være markedssvarende?
Det er et krav ifølge Finansministeriets Budgetvejledning og styrelsens finanslovshjemmel.


Hvornår blev priserne ændret?
Slots- og Kulturstyrelsens prispolitik blev indført i 2018.


Hvorfor er priserne blevet højere end tidligere?
Priserne er fastsat ud fra en markedslejevurdering, som Slots- og Kulturstyrelsen har fået foretaget hos en ekstern mægler. Retningslinjerne i Finansministeriets Budgetvejledning betyder, at styrelsens priser skal være markedssvarende og ikke må underbyde eller overbyde markedet. Styrelsens priser har tidligere ligget under markedsniveau. Det er nu blevet reguleret.


Hvad dækker administrationsomkostninger over?
Administrationsomkostningerne dækker over de arbejdstimer, der lægges i at udarbejde en tilladelse. Det omfatter blandt andet dialog med blandt andet arrangøren, slotsgartnere og servicevagter. Derudover skal der udarbejdes beskrivelser, skriftlige vilkår og aftaler for det konkrete arrangement.

Lovgivning

Hvilket lovgrundlag baserer Slots- og Kulturstyrelsen sin forvaltning på, når den lejer arealer ud i slotshaver og slotsanlæg?
En lang række af Slots- og Kulturstyrelsens slotshaver og slotsanlæg er fredede fortidsminder. Det vil sige, at de er beskyttet i forhold til museumsloven. Det gælder for eksempel Rosenborg Slot, Kronborg Slot, Koldinghus, Spøttrup Borg og Sønderborg Slot.

Fortidsmindefredningerne reguleres af bestemmelserne i museumsloven, mens den beskyttelseslinje, der er i en radius af 100 meter omkring et fortidsminde, reguleres af naturbeskyttelsesloven. En stor del af slotshaverne er desuden omfattet af en arealfredning, der reguleres af naturbeskyttelsesloven.

Reglerne for statens erhvervsvirksomhed, herunder fastsættelse af priser for leje af slotshaver og slotsanlæg, fremgår af Finansministeriets Budgetvejledning. Det fremgår blandt andet af budgetvejledningen, at Slots- og Kulturstyrelsen skal have dækket de administrative omkostninger, der er i forbindelse med udarbejdelse af tilladelser, og at styrelsens udlejningspriser skal være markedssvarende. 

Læs mere om museumsloven (Kap. 8 a, § 29 e)

Læs mere om naturbeskyttelsesloven (Kap. 2, § 18)

Læs mere om Finansministeriets Budgetvejledning (Stk. 2.3.3 og 2.3.3)

Opdateret 16. maj 2024

Kontakt

Har du spørgsmål til Slots- og Kulturstyrelsens pris- og arrangementspolitik? Send os en besked.

Pris- og arrangementspolitik

Hvis du som arrangør vil vide mere om priser for de forskellige typer af arrangementer, så læs vores Pris- og Arrangementspolitik her, eller skriv til slotshave@slks.dk 

- eller ring på 33 95 42 00