Baggrundsmateriale til udbud om udtalelse til brug for Radio- og tv-nævnets vurdering af DR og de regionale TV2-virksomheders nye tjenester

Baggrund

Når DR vil påbegynde en væsentlig ny tjeneste, som de ikke allerede er forpligtet til at tilbyde i deres public service-kontrakt eller vil foretage væsentlige ændringer af eksisterende tjenester, skal tjenesten først godkendes af Radio- og tv-nævnet.

Godkendelsen vil ske på grundlag af en såkaldt værditest, hvor den nye tjenestes indvirkning på andre tjenester på markedet skal vurderes.

Der kan også blive gennemført værditest af nye tjenester fra de regionale TV 2-virksomheder, hvis Nævnet vurderer, at det er relevant.

Vurderingen af den nye tjenestes indvirkning på andre tjenester på markedet skal blandt andet baseres på en udtalelse (markedstest) fra et uafhængigt konsulentfirma. Det er denne udtalelse, der har været bragt i udbud jf. nedenstående.

Læs mere om værditest her.

Udbud

Radio– og tv-nævnet udbyder hermed opgaven om udtalelse om den potentielle indvirkning på andre tjenester på markedet af DR's og de regionale TV 2-virksom-heders væsentlige nye tjenester og ændring af eksisterende tjenester, jf. bekendtgørelse om godkendelse af DR's og de regionale TV 2-virsomheders nye tjenester.

Udbudsformen er begrænset udbud.

Interesserede firmaer kan ansøge om prækvalifikation på grundlag af vilkårene i udbudsbekendtgørelsen, som du kan finde neden for.

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional dr vaerditest udbud udbudsbekendtgoerelse_-_offentliggjort_i_eu-tidende.pdf _blank i nyt vindue>Udbudsbekendtgørelse vedr. udtalelse til brug for Radio- og tv-nævnets vurdering af DR og de regionale TV2-virksomheders nye tjenester

Ansøgningsfristen for prækvalifikationen var onsdag den 10. august 2011 kl. 12.00.

Den fulde tidsplan kan findes her.

Ansøgningen skal sendes/afleveres i papirform på adressen:

Styrelsen for Bibliotek og Medier
H. C. Andersens Boulevard 2
1553 København V

Ansøgningen mærkes ”Markedstest” og bør indeholde tre eksemplarer af ansøgningen samt et elektronisk eksemplar på USB, CD-rom eller lignende.

Ansøgningen skal vedlægges en habilitetserklæring og en tro og love erklæring som du finder ved at følge linket neden for.

Udbudsbekendtgørelse, baggrundsmateriale og lovgrundlag

Du kan læse mere om opgaven i baggrundsmaterialet til udbuddet.

Det samlede materiale til udbuddet - udbudsbekendtgørelse, baggrundsmateriale og lovgrundlag kan findes i listen neden for.

Spørgsmål og svar

Det var muligt at stille skriftlige spørgsmål i perioden fra 5. juli 2011 til 27. juli 2011 kl. 12.00.

Ansøgere/interesserede firmaer er selv forpligtet til under prækvalifi-kationsfasen og indtil ansøgningsfristens udløb at holde sig ajour med informationer herunder svar på spørgsmål og supplerende oplysninger på denne udbudsside (inklusive undersider).

Spørgsmål og svar kan findes her.

Spørgsmål skal sendes til: rtv@bibliotekogmedier.dk med teksten ”Markedstest” i emnefeltet.

Det er muligt at tilmelde sig RSS på spørgsmål og svar-siden, således at man automatisk opdateres, når der offentliggøres nye spørgsmål og svar på siden.

Udbudsbekendtgørelse og baggrundsmateriale for udbuddet

Du kan finde udbudsbekendtgørelsen og baggrundsmaterialet for udbuddet i listen neden for.

Flere af linkene neden for leder til nye sider enten eksterne (Retsinformation) eller andre sider på www.bibliotekogmedier.dk.

Ansøgere/interesserede firmaer er selv forpligtet til under prækvalifikationsfasen og indtil ansøgningsfristens udløb at holde sig ajour med informationer herunder svar på spørgsmål og supplerende oplysninger på denne udbudsside (inklusive undersider).

 

Lov nr. 1360 af 8. december 2010 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

 

§ 1, stk. 9 om indsættelsen af ny § 44 b radio- og fjernsynsloven

<link fileadmin/user_upload/dokumenter/medier/radio_og_tv/landsdaekkende_regional/DR/Vaerditest/Udbud/endelige_retningslinier_for_markedsvurdering_1__1_.pdf _blank - "Åbner i nyt vindue">Vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om værditest: Generelle retningslinjer for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet</link>

Bekendtgørelse nr. 199 af 9. marts 2011 om forretningsorden for Radio- og tv-nævnet

 

§ 4, stk. 2, at det er Radio- og tv-nævnets opgave at godkende væsentlige nye tjenester og væsentlige ændringer af eksisterende tjenester fra DR og TV 2-regionerne

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional dr vaerditest udbud udbudsbekendtgoerelse_-_offentliggjort_i_eu-tidende.pdf _blank i nyt>Udbudsbekendtgørelse vedr. udtalelse til brug for Radio- og tv-nævnets vurdering af DR og de regionale TV2-virksomheders nye tjenester

Opdateret 15. marts 2023