Radio- og tv-nævnet

Radio- og tv-nævnet, der består af elleve medlemmer, er nedsat af kulturministeren. 

Tilsammen dækker medlemmerne juridiske kompetencer (herunder særlig strafferetlig indsigt), økonomisk/administrative kompetencer, medieforskningskompetencer samt praktisk mediefaglige kompetencer.

Syv af medlemmerne er udpeget af ministeren og repræsenterer juridisk, økonomisk/administrativ, erhvervsmæssig og mediemæssig/kulturel sagkundskab. Danske Medier og Dansk Journalistforbund indstiller hver to kandidater til kulturministeren med praktiske mediefaglige kompetencer. Det niende medlem er udpeget af Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer. 

I visse særlige sager bliver Radio- og tv-nævnet udvidet med to medlemmer, hvoraf ét medlem er udpeget af Den Danske Dommerforening, og ét medlem med særlig strafferetlig indsigt er udpeget af kulturministeren.

Disse to medlemmer deltager alene ved behandlingen af sager, hvor der vil kunne træffes afgørelse efter regler, der forbyder tilskyndelse til had på grund af race, køn, religion, nationalitet og fremme af terrorisme.

Ved behandlingen af sager herom indtræder det medlem, der er udpeget af Den Danske Dommerforening som formand, mens den af ministeren udpegede formand fungerer som næstformand.

Radio- og tv-nævnets opgaver

  • Radio- og tv-nævnet afgiver udtalelser om radio- og tv-foretagenders opfyldelse af deres public service-kontrakter og tilladelser (DR, TV 2|Danmark, de otte regionale TV 2-stationer, Radio4 og 24syv). Nævnet træffer desuden afgørelse om public service-værditest fra DR.
  • Radio- og tv-nævnet udsteder ligeledes, efter udbud, tilladelse til distribution af danske og udenlandske lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede, digitale tv-sendenet og fører tilsyn med virksomheden.
  • Radio- og tv-nævnet udsteder, efter udbud, tilladelse til landsdækkende og lokal radiovirksomhed og til ikkekommerciel tv-virksomhed ved hjælp af jordbaserede sendemuligheder og fører tilsyn med programvirksomheden.
  • Radio- og tv-nævnet registrerer foretagender, som udøver programvirksomhed ved hjælp af satellit, fællesantenneanlæg, jordbaserede digitale tv-sendemuligheder (bortset fra ikkekommerciel tv-virksomhed i MUX 1), kortbølgesendemuligheder eller øvrige elektroniske kommunikationsnet. Nævnet fører tilsyn med programvirksomheden.
  • Radio- og tv-nævnet bevilger driftstilskud til ikkekommercielle, lokale radiostationer og til ikkekommercielle tv-stationer i MUX 1.
  • Radio- og tv-nævnet træffer afgørelse om identifikation, placering og omfang af reklamer samt i sager om sponsorering og produktplacering m.v.
  • Radio- og tv-nævnet rådgiver kulturministeren i radio- og tv-spørgsmål.
Opdateret 05. oktober 2022

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen