Udbud om udtalelse til brug for Radio- og tv-nævnets vurdering af DR og de regionale TV2-virksomheders nye tjenester

Baggrund

Når DR vil påbegynde en væsentlig ny tjeneste, som de ikke allerede er forpligtet til at tilbyde i deres public service-kontrakt eller vil foretage væsentlige ændringer af eksisterende tjenester, skal tjenesten først godkendes af Radio- og tv-nævnet.

Godkendelsen vil ske på grundlag af en såkaldt værditest, hvor den nye tjenestes indvirkning på andre tjenester på markedet skal vurderes.

Der kan også blive gennemført værditest af nye tjenester fra de regionale TV 2-virksomheder, hvis Nævnet vurderer, at det er relevant.

Vurderingen af den nye tjenestes indvirkning på andre tjenester på markedet skal blandt andet baseres på en udtalelse (markedstest) fra et uafhængigt konsulentfirma. Det er denne udtalelse, der har været bragt i udbud jf. nedenstående.

Du kan se, hvilke konsulentfirmaer, der er indgået rammeaftaler med i januar 2012, nederst på siden her.

Du kan læse mere om værditest her.

Udbud

Radio– og tv-nævnet har haft opgaven om udtalelse om den potentielle indvirkning på andre tjenester på markedet af DR's og de regionale TV 2-virksomheders væsentlige nye tjenester og ændring af eksisterende tjenester  udbud, jf. bekendtgørelse om godkendelse af DR's og de regionale TV 2-virksomheders nye tjenester.

Udbudsformen har været begrænset udbud.

Interesserede firmaer kunne ansøge om prækvalifikation på grundlag af vilkårene i udbudsbekendtgørelsen, som du kan finde neden for.

De modtagne ansøgninger

Der var ved ansøgningsfristens udløb modtaget 6 ansøgninger om prækvalifikation til udbuddet.

Efter en nærmere vurdering fandt Radio- og tv-nævnet, at alle 6 ansøgninger var konditionsmæssige, dvs. opfyldte betingelserne i udbudsmaterialet, hvorfor Radio- og tv-nævnet besluttede at prækvalificere de 6 firmaer, som var:

Advice AS
Rambøll Management Consulting A/S
Capacent Management Consulting A/S
TNS Gallup A/S
Oliver & Ohlbaum Associates Ltd.
Copenhagen Economics A/S

Radio- og tv-nævnet har sendte efterfølgende opfordringsskrivelser ud til disse 6 firmaer og afventede herefter tilbud fra tilbudsgiverne.

Læs mere om udbuddet og find udbudsmaterialet her

Indgåelse af rammeaftaler

Radio- og tv-nævnet besluttede på sit møde den 22. december 2011, hvilke af de konsulentfirmaer, der har deltaget i udbuddet om udtalelser til brug for Nævnets vurdering af DR og de regionale TV 2-virksomheders nye tjenester, der skulle indgås rammeaftaler med.

Det fremgår af udbudsbekendtgørelsen II, 1.4.), at der skulle indgås rammeaftale med fire konsulentfirmaer.

Radio- og tv-nævnet modtog i alt 5 tilbud, men det ene af tilbuddene var ikke konditionsmæssigt (dvs. levede ikke op til kravene i udbudsbetingelserne) og udgik derfor.

Der skulle således ikke ske en udvælgelse, og Radio- og tv-nævnet har som følge heraf ikke foretaget en egentlig kvalitetsbedømmelse af de modtagne tilbud.

De 4 konsulentfirmaer, der er indgået rammeaftale med, er:

Rambøll Management Consulting A/S
KPMG
TNS Gallup A/S
Oliver & Ohlbaum Associates Ltd.

Capacent Management Consulting A/S blev prækvalificeret som tilbudsgiver, men firmaet er i forløbet blevet fusioneret med KPMG, som herefter er indgået i udbuddet i egenskab af tilbudsgiver.

Der er under denne fusion nærmere blevet redegjort for, at KPMG råder over de samme kompetencer og egenskaber, som Capacent Management Consulting A/S var i besiddelse af.

Opdateret 15. marts 2023

VÆR OPMÆRKSOM PÅ:

Ansøgere/interesserede firmaer er selv forpligtet til under prækvalifikationsfasen og indtil ansøgningsfristens udløb at holde sig ajour med informationer herunder svar på spørgsmål og supplerende oplysninger på denne udbudsside (inklusive undersider)