Kulturaktivitetsmidler til danske repræsentationer og kulturinstitutter

Kulturministeriet og Udenrigsministeriet støtter internationalt kultursamarbejde igennem puljen "Kulturaktivitetsmidler til danske repræsentationer og kulturinstitutter". Puljen har til formål, at støtte konkrete kulturaktiviteter i udlandet mellem danske og udenlandske aktører.

Kunstområde :

Frist

 • 09.02.2024, kl. 14:00

Hvem kan søge?

Puljen retter sig mod et bredt felt af aktører, der arbejder med internationalt kultursamarbejde inden for Kulturministeriets område.

Danske aktører kan ansøge i samarbejde med en stedlig dansk repræsentation og/eller lokal afdeling for Det Danske Kulturinstitut. Det er danske repræsentationer og lokale afdelinger af kulturinstitutter, der kan indsende ansøgning.

En ansøgning kan indeholde flere selvstændige projekter f.eks. flere mindre samarbejdsprojekter med lokale aktører.

Er du berettiget til at søge?

Formelle kriterier:

 • Ansøgningssummen skal være på minimum 30.000 kr.
 • Puljen støtter ikke projekter der udelukkende finder sted i Danmark.
 • Puljen støtter ikke projekter hvis primære faglige indhold er sport eller mad.
 • Projekter må ikke være igangsat før ansøgningsfristen.

En ansøgning er støtteberettiget hvis de opfylder betingelserne:

 • Et projekt skal være baseret på konkrete samarbejder mellem danske og udenlandske aktører – fx kunstnere, organisationer og/eller institutioner.
 • Den danske kunstneriske eller kulturelle aktør skal have en professionel tilknytning til den danske kunst-/kulturscene.
 • Aktørkredsen i projektet skal at have egne ressourcer i projektet. Dansk Kulturinstitut forventes i den forbindelse at lægge egne midler i ansøgte projekter.
 • Ansøger skal have afsøgt støttemuligheder ved andre relevante fonde herunder Statens Kunstfond (Funding programmes (kunst.dk))

Vi prioriterer at yde støtte til:

 • Rejse og ophold – Statens satser
 • Lokal transport
 • Målrettet kommunikation bundet op på projektaktiviteter
 • Dokumentation og PR
 • Visa, forsikring el.lign.
 • Faglige netværksarrangementer i forbindelse med projektet

Hvad er formålet med ordningen?

Puljens formål er at sikre og understøtte dansk kunst og kulturs samarbejde med udlandet.

Puljen er forankret i samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet og Udenrigsministeriet om Danmarks internationale kultursamarbejde, som har følgende formål:

 • Danmarks kultureksport til udlandet
 • Den interkulturelle dialog mellem danske og udenlandske aktører
 • Markedsføringen af Danmark som land
 • Fornyelsen af dansk kunst og kultur gennem internationalt samarbejde

Sådan vurderes din ansøgning

Puljen arbejder ud fra følgende principper for projekter under Danmarks internationale kultursamarbejde:

 • Aktiviteter skal være af høj faglig kvalitet i enhver henseende.
 • Aktiviteter skal være forankret i samarbejder mellem danske og internationale partnere, der bygger på gensidighed og lokal interesse.
 • Aktiviteter skal sikre stærke netværk og partnerskaber, der rækker ud over den enkeltstående aktivitet og gerne med et langsigtet perspektiv.
 • Aktiviteter skal sikre synliggørelse igennem målrettet kommunikation.

Ansøgninger vurderes ud fra puljens kriterier, samt at det eller de ansøgte projekter afspejler formålene og principperne for Danmarks internationale kultursamarbejde. 

Slots- og Kulturstyrelsen indhenter udtalelser fra bl.a. styrelsens kunstfaglige enheder samt faglige organisationer. Disse udtalelser vil indgå i den samlede vurdering af alle ansøgninger.

Der vil blive taget hensyn til rimelig fordeling af midlerne blandt de ansøgningsberettigede.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal ansøge via Tilskudsportalen iht. tekstanmærkning nr. 134 i § 7 i Finansloven for 2024. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Hvis du dog er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning skal du skrive til post@slks.dk.

Hvis du ansøger på vegne af en dansk repræsentation i udlandet eller DKI’s udenlandske afdelinger, skal du benytte et udenlandsk login. Hvis du ikke har et login, kan du bestille det her.

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger klar, før du går i gang.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

 • Projektbeskrivelse og budget (vi beder jer anvende styrelsens projekt- og budgetskabeloner, der kan hentes nedenfor)

Eventuelt yderligere materiale vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen. Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil ikke blive behandlet.Ved ansøgning af flere selvstændige projekter i samme ansøgning skal ansøger kun udfylde et samlet dokument med projektbeskrivelser og et samlet budgetskema med faneblad per projekt.

Skabelon for projektbeskrivelse og budget

Vi beder ansøgere om at anvende projekt- og budgetskabelonen, der kan hentes via nedstående link. Skabelonen for projektbeskrivelse og budget giver et overblik over projektet og dets økonomiske dimensioner, samt egen-/lokal-/andenfinansiering. Samtidig giver det ansøgeren et indtryk af, hvilke oplysninger vi efterspørger.

Det er et krav, at ansøgningens budget skal indeholde det enkelte projekts hovedudgifter samt finansieringsplan. Finansieringsplanen skal indeholde et overblik over lokale og danske partneres økonomi og ressourcer i projektet, evt. sponsorater eller fondsbevillinger, samt evt. egen medfinansiering. Det skal i budgettet tydeligt fremgå hvilke budgetposter, der søges støtte til. Alle budgetposter skal angives i danske kroner.

Hent projektskabelon her

Hent budgetskabelon her

Hent guide til udfyldning af budgetskabelon her

Økonomi

Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet ansøgerens hoved-CVR-nummer.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.

Tilskud udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.

Hvornår får du svar?

Ansøgninger til puljen "Kulturaktivitetsmidler til danske repræsentationer og kulturinstitutter" vil blive behandlet to gange årligt.

Der er følgende frister i 2024:

 • 9. februar
 • 23. august

For ansøgninger under 150.000 kr. er behandlingstiden op til 4 uger.

For ansøgninger på over 150.000 kr. er behandlingstiden op til 8 uger. 

Projekter må ikke være påbegyndt, før ansøgningen er modtaget af Slots- og Kulturstyrelsen.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Udenrigsministeriet og Kulturministeriet, der vurderer ansøgninger på over kr. 150.000. Ved ansøgninger på op til kr. 150.000 bliver vurderingen foretaget af Slots- og Kulturstyrelsen. Slots- og Kulturstyrelsen indhenter udtalelser fra de kunstfaglige centre. Disse udtalelser vil indgå i den samlede vurdering af alle ansøgninger.

Opdateret 31. marts 2023