Grib engagementet – Når musik og kunst udfolder børn og unges nysgerrighed og mod

Pulje til kommunale modelforsøg med at få flere børn og unge til at møde kunst og kultur.

* Note: I 2021 vil der være to ansøgningsrunder til puljen: For projekter i 2021 er ansøgningsfristen 25. maj med svar 22. juni 2021. For projekter i 2022 – herunder projekter fra 2021, som ansøger om forlængelse af projektet i 2022 – er ansøgningsfristen 15. november med svar primo januar 2022.

Hvem kan søge?

Kommuner – enten alene eller i samarbejde med andre kommuner. Modelforsøg skal gennemføres af mindst 2 forskellige typer aktører i samarbejde med en musik- og kulturskole. Det kan f.eks. være:

 • En musik- og kulturskole i samarbejde med kommunens daginstitutioner og pædagoguddannelsen på en professionshøjskole
 • En musik- og kulturskole i samarbejde med ungdomsskoler, ungdomsklubber eller selvorganiserende unge og en øvelokaleforening, et museum, et teater eller et spillested
 • En musik- og kulturskole i samarbejde med kommunens folkeskoler og læreruddannelsen på en professionshøjskole
 • En musik- og kulturskole i samarbejde med en professionshøjskole og et konservatorium.
 • En musik- og kulturskole i samarbejde med en dramaskole eller et egnsteater og en scenekunstuddannelse
 • En musik- og kulturskole i samarbejde med en billedkunstskole og en videregående kunstnerisk uddannelse (f.eks. Akademiet)
 • En musik- og kulturskole i samarbejde med foreningslivet (inden for en eller flere kunstarter) og ungdomsklub/folkeskole/dagtilbud/ungdomsuddannelse.

Musik- og kulturskoler omfatter alle typer af skoler, der tilbyder undervisning i kunstneriske aktiviteter til børn og unge i deres fritid, uanset om de modtager statsrefusion i medfør af musikloven.

Den 27. april 2021 blev der gennemført en opstartskonference for idéudveksling og sparring om mulige projekter og samarbejdspartnere. Læs mere om opstartskonferencen her

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med puljen er at udvikle og understøtte langtidsholdbare modeller, der giver flere børn og unge adgang til og lyst til deltagelse i kunstneriske aktiviteter som f.eks. musik, teater, billedkunst m.v. Der skal skabes strukturer, pædagogik, aktiviteter og organisatoriske og tværfaglige samarbejder, der gør det muligt at gribe nysgerrighed og engagement hos børn og unge og give dem relevante tilbud og deltagelsesmuligheder.
Puljen støtter en række modelforsøg igangsat af landets kommuner, som retter sig mod børn og unge i alderen 0-24 år.

- Erfaringer fra modelforsøgene og den efterfølgende faglige evaluering skal danne grundlag for at vurdere, hvordan lovgivning og andre indsatser kan udformes for bedst muligt at understøtte, at flere børn og unge deltager aktivt i kunstneriske aktiviteter.

- Modelforsøgene kan både konsolidere og skalere allerede kendte ordninger og løsninger, samt opdyrke og afprøve nye koncepter.

Hvad kan der søges om?

Der kan søges til modelforsøg under to temaer:

1. Forsøg med udvikling af elevsammensætning, -rekruttering og outreach.
Disse modelforsøg skal have fokus på strategisk udvikling af elevsammensætning og undervisningstilbud. Ambitionen er at skabe relevante og attraktive tilbud, der er målrettet børn og unges forskellige interesser og dermed nå flere og nye målgrupper.  Modelforsøg under temaet skal beskæftige sig med et eller flere af følgende forhold:

 • Nye undervisningsformer og fysiske og pædagogiske læringsrum
 • Et brugerdrevet perspektiv, hvor barnets og den unges mulighed for kunstnerisk deltagelse er udgangspunktet.
 • Kompetenceforløb, som f.eks. opkvalificerer pædagogers og lærere kunstneriske, musiske kompetencer samt kunstneres og kunstunderviseres pædagogisk-didaktiske kompetencer, så disse grupper bliver bedre til at indgå i tværprofessionelle relationer og samarbejder
 • Rekrutteringsstrategier, der kan bidrage til større bredde i elevsammensætningen, f.eks. med hensyn til social baggrund, køn, alder, etnicitet, evt. handikap og geografi.
 • Fleksibel undervisningstilrettelæggelse og fleksible undervisningstilbud.
 • Kunstneriske, musikalske og sociale fællesskaber
 • Et strategisk fokus på outreach fra et børne- og ungeperspektiv

2.  Forsøg med samarbejde på tværs af kommunale institutioner, foreningslivet og undervisningssektoren.
Disse modelforsøg skal have fokus på en professionel, åben faglig og samarbejdende praksis mellem f.eks. dagtilbud, grundskoler, ungdomsuddannelser og musik- og kulturskoler samt samarbejder mellem klubber, ungdomsskoler, produktionsskoler, øvelokaleforeninger, øvrige kunstskoler mv. og musik- og kulturskolerne for at sikre alle børn og unge attraktive deltagelsesmuligheder i musiske og kunstneriske fællesskaber. Modelforsøg under temaet skal beskæftige sig med et eller flere af følgende forhold:

 • Samarbejde om organisering og struktur mellem forskellige fagligheder og institutioner - herunder om økonomi, arbejdsfællesskaber og fælles tid til udvikling og videndeling.
 • Samarbejde om indhold og formidling rettet mod specifikke målgrupper herunder udvikling af nye aktiviteter.
 • Samarbejde om fælles kompetenceudvikling på tværs af kommunens institutioner og evt. andre interesserede relevante parter, f.eks. frivillige organisationer, erhvervsliv mm.
 • Samarbejde bredt på tværs af de kommunale kulturaktører om aktiviteterne i kommunen.

Puljen støtter ikke

 • Almindelige ikke-projektrelaterede drifts- og administrationsomkostninger
 • Diæter
 • Udgifter til indkøb af digitalt udstyr og udvikling af digitale tjenester

Krav til deltagelse i processuel evaluering

Det forventes, at ansøger:

 • med udgangspunkt i en indsatsteori for eget modelforsøg arbejder med processuel evaluering.
 • i projektperioden deltager aktivt i arbejdsgruppe, netværksmøder og konferencer med henblik på videndeling, kvalificering og eventuel justering i overensstemmelse med procesevalueringen af modelforsøgene.
 • efter projektafslutning evaluerer og afrapporterer modelforsøgene i forhold til en fælles skabelon for alle modelforsøg med henblik på at fremlægge, i hvilken udstrækning modelforsøget er lykkedes med at give flere børn og unge adgang til og mulighed for deltagelse i kunstneriske aktiviteter.
 • vælger en repræsentant for modelforsøget, som kan indgå i en arbejdsgruppe, der koordinerer og videndeler mellem de udvalgte modelforsøg.

Læs mere om indsatsteori her

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der afgør puljens fordeling på de indkomne ansøgninger på baggrund af en faglig vurdering foretaget af relevante fagpersoner.

Ansøgninger til puljen skal opfylde følgende krav:

 • Minimum 25 % kommunal medfinansiering - i særlige tilfælde kan der dog dispenseres for andelen af egenfinansiering, hvis der er tale om kommuner og aktører, som af særegne grunde ikke vil kunne bidrage, men hvor projektet anses for væsentligt at gennemføre i forhold til puljens formål. Det kan f.eks. være projekter i udsatte områder, hvor der ikke er økonomi til at løfte opgaven, eller hvor projektet er i samarbejde med frivillige foreninger, som ikke har en egen økonomi. Medarbejdertimer og indretning af lokaler, som er nødvendige for projektets gennemførelse, kan indgå som egenfinansiering.
 • Ansøgninger, der søger om tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen på under 1 mio. kr. vil ikke blive imødekommet.
 • Minimum tre partnere i modelforsøget, hvoraf den ene skal være en musikskole eller musik- og kulturskole.

Der vil blive lagt vægt på følgende kriterier (ikke-prioriteret rækkefølge):

 • Om alle de deltagende parter er involverede i udviklingsfasen.
 • Modelforsøg på tværs af flere kommuner, med flere samarbejdspartnere og med større volumen vil blive prioriteret
 • Modelforsøgets inddragelse og diversitet af kunstarter.
 • Modelforsøgets fokus på inddragelse af nye målgrupper af børn og unge
 • Modelforsøgets fokus på nytænkning, kvalitet og kreativitet.
 • Modelforsøgets fokus på et lærende partnerskaber mellem aktørerne, herunder kompetence- og praksisudvikling
 • Modelforsøgets bud på forankring, skalering og udbredelse af aktiviteterne efter projektperioden
 • Spredningen af de samlede puljemidler på kunstarter, kulturarv og geografi.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgere skal anvende og udfylde alle påkrævede felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske skabeloner.

 • Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse med angivelse af formål og delmål, budget og tidsplan, forankringsplan samt en indsatsteori, der beskriver, hvad det er som antages at virke i indsatsen.
 • Ansøgningen skal indeholde oplysninger om samarbejdspartnere.
 • Ansøgningen skal, uanset om det er kommunen selv, der ansøger, eller en kommunal institution, være underskrevet af en kommune (borgmester og/eller kommunal forvaltningschef), og der skal foreligge samarbejdsaftaler for samtlige samarbejdsparter.
 • Allerede igangværende projekter vil kunne imødekommes for så vidt disse projekter ændres og skaleres, så de opfylder puljens formål, krav og kriterier.

Ansøgninger vurderes med udgangspunkt i nedenstående dokumenter, der skal vedhæftes i PDF-format.

Indledende konference

Tirsdag den 27. april 2021 kl. 13 – 16 afholdes en online opstartskonference om modelforsøgene, hvor man vil kunne hente yderligere inspiration og stille spørgsmål til puljen.

Tilmelding til opstartskonference er lukket.

Økonomi

 • Den samlede pulje til kommunale modelforsøg er på 40 mio. kr., som udmøntes i 2021-2022.
 • For projektansøgninger, som modtager tilsagn, gælder, at det pågældende projekt skal igangsættes senest 3 måneder efter modtagelse af tilsagnet. Hvis projektet ikke er igangsat senest på dette tidspunkt, bortfalder bevillingen.
 • Projektregnskab skal være revideret af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisionsorgan der udfører revision for kommuner eller regioner. Regnskab og beretning skal indsendes elektronisk via www.slks.dk. Udgifter til revision af modelforsøget kan indgå i det samlede projektbudget.
 • Tilskud bliver som hovedregel bagudbetalt og finder sted efter aflagt evaluering, beretning og regnskab senest 3 måneder efter projektets afslutning. Der kan undtagelsesvis og efter anmodning ske forudbetaling af rater.

Hvornår får du svar?

For projekter i 2021 er ansøgningsfristen 25. maj med svar 22. juni 2021.

Lovgrundlag

Puljen udmøntes efter reservationsbevilling på Finansloven 2021 – 21.21.07

Tilskudsmodtagere skal aflægge regnskab i henhold til BEK. nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

 

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)