Tilskud til formidling på museerne 2012

Herunder ses de tilskud der er uddelt fra formidlingspuljerne 1-4 i 2012. Efterhånden som projekterne afsluttes kan der downloades et skema med et koncentrat af museets erfaringer fra projektet.

Pulje 1: Udvikling af museernes formidling  

ARKEN Museum for Moderne Kunst
”ARKEN over broen”
ARKEN skal være et mere mangfoldigt og inkluderende, kulturelt mødested. Med 'ARKEN over broen' vil vi ansætte lokale unge som medhjælpere og rådgivere med det formål at udvikle museets formidling til nye brugergrupper. Projektet skal, med denne bro til det lokale liv i Ishøj, facilitere gensidig læring og udvikling: Det skal både styrke de lokale unges medejerskab til kulturarv og styrke museets interkulturelle kompetencer til gavn for flere.
400.000 kr.

Danmarks Industrimuseum
”intrface i eu”
Foreningen intrface består af gymnasier og museer og kan beskrives som en netværksorganisation, der til stadighed arbejder for at kvalificere arbejdet mellem museer og skoler. Foreningen er dannet efter tre år med forsøgsmidler, og den er finansieret af brugerne. Foreningen intrface ønsker at afsøge mulighederne for at videndele om partnerskabsmodellen og udviklingen af formidling og undervisning med kolleger i Europa. Gennem Kulturopa i Region Midt har Foreningen intrface holdt de første møder med EU-konsulenten, der finder projektet kvalificeret til at bringe til en ansøgning.
100.000 kr.

Danmarks Industrimuseum
”Intergeneration på museet - unge og bedsteforældregenerationen skaber formidling”
Formålet med projektet er at skabe bro mellem unge og ældre og bruge museet som ramme og indhold. Emnet vil være "familien", med museets Arbejderboliger som udgangspunkt og første mødested for interaktionen mellem unge og ældre. Arbejderboligerne ved vi af erfaring er fascinerende for begge generationer; graden af genkendelighed fra eget liv er meget høj, hvilket gør det nemt at tale om dem.
De unge og de ældre knyttes til hinanden som formidlere: de formidler - for hinanden - om emner som leveforhold før og nu, familiemønstrer før og nu, generationskløften før og nu, arbejdsfordeling i hjem.
100.000 kr.

Den Gamle By
”Historier fra 8220 - Medejerskab til historien med afsæt i nærområders egne fortællinger”
Gennem brugerinddragelse i det store sociale boligområde Gellerupplanen skabes rum og rammer for de lokale fortællinger om stedet og menneskene i fortid, nutid og fremtid. Målet er at skabe værdi i området via nye relationer mellem Gellerupplanen, omverdenen og museet. Beboerne definerer og frembringer de fortællinger, de finder vigtige i fortællingen om det sted de bor. Museets primære rolle vil være faciliterende omkring fremdragelsen og formidlingen af beboernes fælles historie.
400.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport

Fuglsang Kunstmuseum
”COOLTUR - bevæg dig vel!”
COOLTUR - bevæg dig vel! er en tværfaglig, brugerdefineret app, der sammentænker billedkunst og folkesundhed, idet app'en tager brugeren med på fysiske ture ind og ud og rundt i samlingerne på Fuglsang Kunstmuseum, Ribe Kunstmuseum, Faaborg Museum og museernes omkringliggende kulturlandskab, marskland og byrum. App’en henvender sig til yngre brugere og til lejlighedsvise brugere, der via app'en kan uploade og dele fotos, kunstoplevelser, kommentarer, mp3 -mp4 filer og motionsresultater på portalen MinCooltur, twitter, YouTube, facebook, e-mail og Wikipedia.
400.000 kr.

Holbæk Museum
”Mere end nice - fra medproducent til medarbejder”
En brugerdreven udstilling om hvordan det er at være ung i Vangkvartet. Museets medarbejdere og de unge definerer og gennemfører projektet i fællesskab. Som en del af projektet tilbydes de unge, som har været med i arbejdet med udstillingen lønnet arbejde som vært i udstillingen. Projektet er inspireret af tanken om, at brugernes stemme både kan puste nyt liv og skabe ny viden i forhold til museets virke, og en vision om at fremme unges muligheder til et aktivt medborgerskab i sit hverdagsmiljø.
200.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport

Industrimuseet, Horsens
”Din Danmarkshistorie”
Din Danmarkshistorie er en interaktiv, performativ udstilling, som kombinerer autenticitet og hands-on med individuel fortolkning og refleksion over historien. Blandt 100 genstande fra perioden 1965-2000 udvælger deltageren 15 genstande, som efter scanning af QR Codes vises på en touchscreen eller iPad. Herpå gives deltageren et udsagn af konsekvensen af ens valg, som deltageren efterfølgende kan anfægte og/eller træffe nye valg af genstande. Ydermere kan deltageren med de 15 genstande lave sin egen webudstilling, som kan deles via sociale platforme til klasserummet eller hjemmet.
250.000 kr.

J. F. Willumsens Museum 
“Pop-up Willumsen”
Museets fysiske udstillingsrum tilføjes en satellit, et mobilt museum, der skal på turne rundt i Frederikssund Kommune og møde borgerne, der hvor de færdes. På biblioteker, borgercentre, hospitalet, shoppingcenter, kulturhuse, virksomheder m.m. Den mobile enhed er på én gang en dynamisk udstillingsenhed, der formidler museet og dens samling på en sanselig og dialogisk måde, og en platform for kunstnerledet workshops, pop-up museum arrangementer og andre typer af brugerinddragende aktiviteter, der skal skabe dialog mellem museet og borgerne og mellem brugere og ikke-brugere af museet.
300.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport

Kroppedal og Arbejdermuseet
”Forstaden i fortid, nutid og fremtid”
En udstilling om forstadens historie, nutidige status og fremtidige udfordringer. Projektet har to formål: 1) At udvikle en model for satellitudstillinger, hvor en hovedudstilling på et museum kombineres med satellitter i forstaden og skal fungere som fysisk adskilte, men digitalt forbundne rum (videreudvikling af out reach tanken) 2) At nytænke forskningsformidling ved at arbejde kreativt med kulturhistorisk formidling af nyere forskning i forstad, velfærd og bolig.
300.000 kr.

Kvindemuseet i Danmark
”Demokrati, magt og bevægelse”
Med inddragelse af fokus-eksperter og unge fortolkere, retrogreb og moderne medier formidles 'Husets Kvindehistorie' fra rådhus over politistation til Kvindemuseum. Rammen er en fredet bygning. Metodisk bygges på erindring og genfortolkning. Design varetages af billedkunstnere. Udstillingen skal være permanent, men fleksibel og flytbar, og skal være sted for objektive facts og subjektiv fortolkning gennem re-enactment, hvor fortidens kvindehistorier sættes i samspil med kvinders betingelser i dag.
300.000 kr.

Kvindemuseet i Danmark
”Fremtidsdrømme, karriere og kærlighed”
Museet åbnes som et ressourcested for unge med forskellig etnisk baggrund. Køn kontra etnicitet har fået nyt indhold de senere år med uddannelsesboom blandt unge kvinder, som stadig mødes med fordomme om, at de nok er henvist til tvangsægteskaber og forsørgelse, sideløbende med orienteringsforvirring blandt mange unge mænd. Mangfoldigheden blandt unge bliver omdrejningspunkt for samvær, debatmøder, udstilling og anden formidling, hvor de unge selv stiller spørgsmål og finder svar.
350.000 kr.

Københavns Museum
”Kærlighedens genstande og gerninger - 12 offentlige samtaler om kærlighed i det 21. århundrede”
Københavns Museum har i de seneste år gennemført forskellige outreach- og formidlingsprojekter med intention om og udgangspunkt i dialog med brugerne. Disse nye arbejdsmetoder har imidlertid sværere ved at få fodfæste inden for museets - eller museernes - øvrige ansvarsområder. I nærværende projekt er formidlingen - i form af en række offentlige arrangementer i en ny udstilling - drivkraft for og ramme om introduktionen, udviklingen og gennemførelsen af nye bruger-orienterede paradigmer på tværs i museets helhed og enheder.
450.000 kr.

Lemvig Museum
”Jernkysten - digital formidling af strandingshistorie på et ubemandet udstillingssted”
Projektet Jernkysten skal formidle strandingshistorie. Med afsæt i det ubemandede udstillingssted Flyvholm Redningsstation og gennem en kombination af digitale formidlingsformer vil strandingshistorien blive tilgængelig ude på den jyske vestkyst. Centralt er havets umådelige kræfter og de søfolk, fiskere og redningsfolk, som i århundreder har været underlagt de særlige strøm- og vindforhold, som hersker netop her.
300.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport

Middelfart Museum
”Menneskelig lykke”
Menneskelig lykke er et udstillingskoncept, der søger at indkredse vor tids psyke. Danskerne er kåret til verdens lykkeligste folk, men samtidig er brugen af antidepressiv medicin stigende. Vi vil undersøge denne spændvidde ved at udforske, hvordan moderne antidepressiv medicin konkret skabes - fra vision over test og til fremtidsperspektiver - og indkredse lykkebegrebet før og nu. Hvad er, med andre ord, den ideale lykketilstand, hvis man tager den folkelige betegnelse for antidepressiv medicin - lykkepiller - på ordet?
500.000 kr.

Museum Sønderjylland
”Evolutionssti - Fra Big Bang til Nutid”
En evolutionssti der forbinder Orion Planetarium og Gram Lergrav, hvor afstanden afspejler tiden fra Universets opståen til nu, dvs. godt 1 m svarer til 1 million år. Skelsættende begivenheder i Jordens dannelse, Livets opståen og udviklingen markeres. Mens man fysisk bevæger sig fra Big Bang til Nutid opleves det enorme tidsforløb og grundlaget for naturens og menneskets eksistens.
100.000 kr.

Nationalmuseet
”Unge skribenter møder kulturarven”
Museumspartnerne vil skabe et projekt, som dels understøtter unges selvstyrede læring i forhold til at skrive, og samtidig bidrager med kulturhistorisk input til både den faktuelle og den kreative del af skrivearbejdet.
Målsætningen for projektet er at møde unge i en sammenhæng, hvor det er frivillig fritidsinteresse, som er den drivende kraft i museumsbesøgene, og hvor den unges selvudviklingsprojekt og selvdefinerede læring er i fokus.
100.000 kr.

Randers Kunstmuseum
”Jens Otto Krags Plads - nyt krydsfelt mellem unge og Randers Kunstmuseum”
Randers Kunstmuseum vil i samarbejde med de unge og Unge Miljøet udvikle 4-6 events på Jens Otto Krags Plads over en treårig periode. Formålet med samarbejdet er at styrke og udvikle de unges kunstneriske og kulturelle kompetencer og museets kommunikation og tilbud til den unge målgruppe. Pladsen indvies 22. juni 2012 og ligger mellem museet og Unge Miljøet og er dermed et oplagt udgangspunkt for udviklingsprocessen.
150.000 kr.

Roskilde Museum / Danmarks Rockmuseum
”Rockens Danmarkskort 2.0”
Videreudvikling af Rockens Danmarkskort fra den beta-version, som lanceres sommeren 2012 (med støtte fra Kulturstyrelsens formidlingspuljer). Efter en grundig evaluering af beta-versionen udbygges med egentligt interface, flere deltagelses- og oplevelsesfunktioner, videre udvikling af det institutionelle netværk (bl.a. gennem API-teknologi, så alle deltagere får gavn af og adgang til brug af platformen) samt massiv kommunikation med projektets mange private brugere.
500.000 kr.

Storm P. Museet
”Apparat til opfindelser”
Der skabes et brugerdefineret digitalt værktøj, der kan understøtte en involverende oplevelse til tegneren Storm P.s opfindelser. Man kan aktivere de tekniske konstruktioner i et tværfagligt møde mellem den æstetiske kunstoplevelse og fysikkens love og fænomener.
450.000 kr.

Trapholt
”Kunst og mental sundhed”
Manchester Art Gallery har stor succes med at arbejde med kunst som middel mod stress. Stress koster samfundet 1,5 millioner sygedage årligt. Omregnet svarer det til 6 mia. kr. I Kolding Kommune er der 13,3% af borgerne, der ofte føler sig nervøse eller stressede. Projektet "Kunst og mental sundhed" undersøger gennem et samarbejde mellem Trapholt og sundhedsområdet i Kolding Kommune, hvordan kunstmuseer kan være med til at sikre og vedligeholde den mentale sundhed i befolkningen ved at forebygge og afhjælpe problemer gennem æstetiske oplevelser og muligheden for ro og fordybelse.
500.000 kr.

Vejle Museerne
”Udvikling af koncept til international vandreudstilling - "Crossborder partnership in the Baltic during the Viking Age"
VejleMuseerne ønsker sammen med museer på Gotland og i Novgorod, at udvikle et koncept for en vandreudstilling om vikingetidens handels- og kommunikationsruter i Østersøområdet. Et nutidigt udstillingssprog, understøttet af interaktive virkemidler, skal formidle dette tema på en måde, der taler til så mange sanser som muligt. Sideløbende ønsker vi at etablere et offentligt-privat partnerskab for at markedsføre kulturhistorisk turisme på en utraditionel og effektiv måde.
150.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport Travelling exhibition
Rapport Vikings in the Baltics - a prospect

Vesthimmerlands Museum
”Vesthimmerland formidler sin kulturarv - metodeudvikling, handlingsplan og videndeling”
I samarbejde med Vesthimmerlands Kommune, private lodsejere, borgerforeninger, andre kulturarvsaktører og VisitVesthimmerland m.fl. udarbejdes koncepter til afdækning og formidling af kulturarvsværdier samt synliggørelse og formidling af de mange kendte og betydningsfulde forhistoriske og historiske lokaliteter i Vesthimmerland. Projektet har et bredt formidlingssigte og skal derudover levere metodiske tilgange til proces og kommunikation ved kulturhistoriske museers arbejde med lokale kulturarvsværdier. Projektet udfoldes gennem erfaringsudveksling til nabokommunerne og har et internationalt.
150.000 kr.

Øhavsmuseet
”Døm selv - brugerinvolvering som middel til at formidle retshistorie i de ægte rammer”
Med en Ipad kan brugeren pege rundt i retssalen og selv se en forbrydelse, høre forsvarer og anklager og prøve at dømme samt teste sine fordomme. Hermed skal rettens sceneri vækkes til live og en overset del af dansk kulturhistorie belyses. Derefter kan brugeren gå i arresten og komme tæt på varetægtsfængsling og afstraffelse. Alt i autentiske rammer. Retssalen er start og slutpunkt for et museumstilbud, der også omfatter en app., hvor man følger en forbryder rundt i byen for 100 år siden.
300.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport

Pulje 2: undervisningsaktiviteter på museerne

Furesø Museer
”Hvor kommer du fra?”
Projektet "Hvor kommer du fra?" udvikler et interdisciplinært undervisningstilbud om indvandring for elever på 4. til 6. klassetrin, hvor eleverne gennem tematiske oplæg udfordres på deres viden om og holdning til migration. Eleverne skal selv producere et kunstnerisk udtryk for migration, der afspejler den viden, de har samlet gennem forløbet.
152.000 kr.
Bilag
Rapport

Greve Museum
”Forstaden som fænomen, plan og livserfaring - undervisningsmateriale til gymnasieskolen”
Udvikling af et online kildebaseret undervisningsmateriale om forstæderne langs Køge Bugt, der opstod i 1960´erne og frem. Materialet skal behandle problematikker om forstaden som fænomen og konkret fortælle om de planlagte byer langs Køge Bugt. Undervisningsmaterialerne skal kunne bruges til både on location undervisning, i gymnasieundervisningen på nationalt plan og på de respektive museer.
350.000 kr.

J. F. Willumsens Museum
”Sprogets kunst - et samarbejde mellem J. F. Willumsens Museum og Sprogcenter Nordsjælland”
Projektet er et samarbejde mellem J. F. Willumsens Museum og Sprogcenter Nordsjælland. Projektets hovedmål er at undersøge, hvorledes museet, som alternativt læringsrum og igennem æstetiske læreprocesser, kan bidrage til sprogundervisning i dansk som andetsprog og herudfra udvikle særlige undervisningsforløb og undervisningsmateriale målrettet sprogcentre og sprogundervisning i Danmark.
274.784 kr.

Københavns Museum
”Rock me, Baby”
”Rock me, baby” er et dobbeltforløb rettet mod gymnasier ifm. museets kommende særudstilling, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, Rock. Projektets mål er at give eleverne nye perspektiver på ungdomskultur og dans i 1950'erne. Forløbet er forankret i museets særudstillingen og bygger videre på museets erfaringer fra andre projekter, bl.a. Skrald og Unges virtuelle København. Samtidig er projektet begyndelsen på at udvikle et ungeprogram.
300.000 kr.
Bilag
Rapport

M/S Museet for Søfart
”Etablering af undervisningsafdelingen på M/S Museet for Søfart”
Projektet er en videreudvikling af den igangværende researchfase frem til etableringen af en undervisningsafdeling. Projektet skal videreføre det nationale og internationale samarbejde og netværk, som museet siden årsskiftet har opdyrket. Projektet skal realisere udviklingen af fire undervisningsforløb til målgrupperne samt udvikling af undervisningsmaterialer, test af forløb og sparring med undervisningskonsulenter, lærere og elever, der sikrer at et modtagerorienteret fokus indgår. Museets kommende permanente udstillinger er udgangspunktet for de fire forløb.
400.000 kr.

Middelfart Museum
"På kanten"
"På kanten" er et samarbejdsprojekt mellem Svendborg Museum, Øhavsmuseet og Middelfart Museum, der har Forsorgsmuseet, Ret og Strafmuseet og Psykiatrisk Samling som satsningsområder i deres formidling. Med projektet "På kanten" ønsker vi at udvikle et undervisningsforløb til gymnasiet omkring hvordan et liv "på kanten" former sig såvel historisk som aktuelt. Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i temaet "3 huse, 3 skæbner, 3 genstande".
377.000 kr.
Bilag
Rapport

Museerne i Brønderslev Kommune 
”Etablering af undervisningsenhed ved Museerne i Brønderslev Kommune"
Museerne i Brønderslev Kommune ønsker at etablere en professionel undervisningsenhed ved museets afdelinger med særligt fokus på elever med særlige undervisningsbehov (herefter særlige læringsforudsætninger). Undervisningsenheden skal ledes af en faguddannet lærer med særlige kompetencer indenfor specialundervisningsområdet og udviklingen af undervisningsenheden skal ske i et tæt samarbejde med Try Efterskole, som er en skole henvendt til elever med særlige læringsforudsætninger og kommunens andre skoler med specialklasser (fire skoler i Brønderslev Kommune).
450.000 kr.

Museet for Varde By og Omegn
”Levende læring - Museum Vestjyllands fælles skoletjeneste”
Der søges tilskud til at oprette en fælles skoletjeneste indenfor det strategiske samarbejde, "Museum Vestjylland", mellem Ringkøbing-Skjern Museum og Museet for Varde By og Omegn. Begge institutioner har erfaring med formidling til børn og unge, men mangler en afdeling med fastansatte museumsformidlere. Den fælles skoletjeneste skal konsolidere det strategiske samarbejde på formidlingsfronten, og skabe ensartede tilbud til skoler og institutioner i de to kommuner.
745.000 kr.
Bilag
Rapport

Museum Østjylland
”Museet som en del af den kreative skole”
Museum Østjylland indgår i et pilotprojekt i samarbejde en række andre kulturinstitutioner i byen og med Randers Kommunes skoleafdeling, familieafdeling og børneafdeling om udvikling af en skole, der anvender kultur og kreativitet som en integreret del af skolens arbejde i alle fag og på alle alderstrin, og som arbejder med at bruge kulturen som middel til at inkludere børn, der ellers ville blive ekskluderet.
219.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport

Nationalmuseet
”Gymnasieelever skriver wikipedia-artikler om industrikultur”
Elever fra Ørestad Gymnasium udvikler kompetencer i digital artikel-og videnhåndtering, ved at skrive wikipedia-artikler om industrikultur. Nationalmuseet Brede Værk tilgængeliggør kildemateriale, genstande og historisk viden for gymnasieelever og faciliterer værkstedsdage på brede Værk, hvor eleverne er i dialog med fagpersonale, indsamler viden og tager fotos til valgte emner. konsulentassistance fra Wikipedia in residence på Nationalmuseet. Evaluering om digital forvaltning af historisk viden og formidling.
220.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport

Silkeborg Kulturhistoriske Museum 
"Hvad skal vi med ham der Blicher?"
I et samarbejde mellem Silkeborg Kulturhistoriske Museum/Blicheregnens Museum og tre gymnasier i nærområdet vil vi i projektperioden udvikle undervisningsforløbet Hvad skal vi med ham der Blicher? til de gymnasiale uddannelser landet over til brug i deres arbejde med kanonforfatteren St. St. Blicher.
170.797 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport

Sorø Kunstmuseum
"Kunsten at lære sprog"
Kunsten at lære sprog' er et samarbejde mellem Sorø Kunstmuseum, Museet for Samtidskunst og Slagelse Sprogcenter. Gennem museumsdidaktisk fokus på kognitive lingvistiske læringsteorier samt socialkonstruktivistiske tendenser er det projektets mål at kvalificere undervisningen af sprogkursister på danske museer. Projektet fokuserer på sprogkursisternes kommunikative kompetencer og interkulturelle forståelse og vil gennem udvalgte temaer sætte medborgerskabsbegrebet i spil.
460.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport
Inspirations-og metodemateriale

Statens Museum for Kunst
”Velkomstpakke til sprogskoler”
I et tæt samarbejde mellem lærere og kursister fra Københavns Sprogcenter og de to museer Statens Museum for Kunst og Thorvaldsens Museum udvikles undervisningsforløb, der fremover vil indgå som faste tilbud på de to museer. Kursisterne indgår som medproducenter af både undervisningsforløb og en "velkomstpakke," der vil blive tilbudt alle kursister på Sprogcenteret og på sigt andre nytilkomne medborgere i Danmark på andre sprogskoler. Der søges midler individuelt fra begge museer.
181.000 kr.

Storm P. Museet
”Apparat til opfindelser”
Der skabes et digitalt værktøj, der kan understøtte en involverende oplevelse til naturvidenskaben via tegneren Storm P.s opfindelser. I tillæg udvikles et undervisningsmateriale med forslag til perspektiveringen ift. læring og Storm P.s kunst. Eleverne kan igennem opfindelserne med animated learning lære om fysikkens love og fænomener, teknikkens betydning og Storm P.s værk og kunst.
344.419 kr.

Thorvaldsens Museum
”Velkomstpakke til sprogskoler”
I et tæt samarbejde mellem lærere og kursister fra Københavns Sprogcenter og de to museer Statens Museum for Kunst og Thorvaldsens Museum udvikles undervisningsforløb, der fremover vil indgå som faste tilbud på de to museer. Kursisterne indgår som medproducenter af både undervisningsforløb og en "velkomstpakke," der vil blive tilbudt alle kursister på Sprogcenteret og på sigt andre nytilkomne medborgere i Danmark på andre sprogskoler. Der søges midler individuelt fra begge museer.
181.000 kr.

Vesthimmerlands Museum
"ADHD og Aspergers - undervisningsforløb til børn med særlige behov"
Undervisningsforløb tilrettelagt for børn med særlige behov f.eks. ADHD og Aspergers Syndrom. Projektet udvikles sammen med lærere og personer med undervisningsdidaktiske fagkompetencer på området. Det munder ud i et konkret undervisningsforløb og pakkeløsning, der er teoretisk belyst, praktisk afprøvet, revurderet efter evaluering og gentaget på tre skoler i Vesthimmerland. Videndeling på landsplan er højt prioriteret.
175.000 kr.
Bilag
Rapport

Pulje 3: forskning i museernes formidling

Københavns Museum 
”Ph.d. om brugerinvolveringsprocesser og museer med udgangspunkt i Københavns Museums outreacharbejde”
Københavns Museum søger til en ph.d., som skal undersøge hvad Københavns Museums outreacharbejde og brugerinvolverende aktiviteter betyder for såvel organisationsudviklingen af museet som formidlingens indhold og form. Dette arbejde vil i undersøgelsen blive perspektiveret til andre museers arbejde, såvel nationalt som internationalt. Mange projekter er udviklet og gennemført af forskellige formidlingsmæssig og outreachmæssig karakter i løbet af de sidste år i Danmark, men endnu mangler en forskningsbaseret undersøgelse af hvad disse aktiviteter har af langvarig effekt på museumsorganisationerne.
500.000 kr.

Københavns Museum
“Topography of belonging. Collecting perspectives in user-generated content”
Topography of belonging" undersøger, hvordan formidlingsformer med bruger-genereret indhold kan benyttes til at udvælge og indsamle billeder, der kan informere kommende generationer om livet i begyndelsen af det 21. århundrede. Projektet baserer sig empirisk på mere end 5000 bruger-billeder fra VÆGGEN og inddrager perspektiverende andre projekter med bruger-genererede billeder. Resultaterne offentliggøres som videnskabelig artikel i et internationalt, peer-reviewed tidsskrift.
187.500 kr.

Naturama
”Museumsformidling til gymnasieskolen”
Naturama ønsker at fortsætte den positive udvikling, der er i gang mht. samarbejdet med undervisningssektoren. Naturama vil i samarbejde med Syddansk Universitet gennem et ph.d.-forskningsprojekt "Museumsformidling til gymnasieskolen" søge at fastholde og øge de unges interesse for naturfag i gymnasieskolen med henblik på en øget rekruttering til naturfagene på Syddansk Universitet, når de unge skal vælge at læse videre.
500.000 kr.

Statens Museum for Kunst
"Museumsoplevelser som strategisk kommunikation”
Oplevelser har stort et potentiale som kommunikationsredskab i forhold til den moderne (kultur)forbruger. For at undersøge og udvikle dette potentiale i en museumskontekst ønsker SMK at etablere en erhvervs-ph.d., som skal bidrage til at udvikle museets oplevelser som kommunikationsredskab med henblik på at udvikle et teoretisk og praktisk fundament for det fremtidige arbejde med professionel og strategisk museumskommunikation henvendt til det moderne menneske.
500.000 kr.

Statens Museum for Kunst
”Bæredygtighedens Prisme - program for dansk formidlingsforskning”
Der ansøges om et 3½-årigt program med start januar 2013 og afslutning december 2015. Formålet er at styrke sammenhængen mellem forskning i museumsformidling og museernes formidlingspraksis i Danmark. Programmet bygger på samarbejde mellem museer og universiteter og konsolidering af et dansk formidlingsforskningsmiljø omkring museumsformidling. Etableringen af to formidlingsforskningsklynger i bæredygtige strategier for henholdsvis udstillingsdesign og publikumsudvikling, har til formål at højne det generelle formidlingsforskningsmiljø.
900.000 kr.
Bilag
Rapport

Sydvestjyske Museer
“Towards an authentic experience: integrating historical environments and narrative exhibitions using digital media”
Der er tale om et ph.d.-projekt, som skal udføres i regi af Centre for Design, Innovation and Learning ved Aalborg Universitet. Det tager fagligt udgangspunkt i Sydvestjyske Museers ejendomskompleks Quedens Gaard i hjertet af Ribe, hvor der skal udvikles nye museumsafdelinger, som formidlingsmæssigt skal sammensmelte autentiske bygninger, en autentisk bykerne og udvikling af nye digitale formidlingsformer, herunder augmented reality.
500.000 kr.

Sydvestsjællands Museum
”Ph.d.-stipendium inden for oplevelses- og formidlingsstudier af kulturarv fra vikingetid og middelalder"
Ph.d.-projekt. Didaktisk design”
Projektets overordnede formål er at skabe ny viden, der kan inspirere og kvalificere formidlingen og højne oplevelsen af vikingetid og middelalder i Kulturregion Midt og Vestsjællands kulturtilbud for lokale, nationale og internationale brugere, samt facilitere denne videns omsætning til praksis for alle aktører i området.
500.000 kr.

Trapholt
”Bæredygtighedens Prisme - program for dansk formidlingsforskning”
Der ansøges om et 3½-årigt program med start januar 2013 og afslutning december 2015. Formålet er at styrke sammenhængen mellem forskning i museumsformidling og museernes formidlingspraksis i Danmark. Programmet bygger på samarbejde mellem museer og universiteter og konsolidering af et dansk formidlingsforskningsmiljø omkring museumsformidling. Etableringen af to formidlingsforskningsklynger i bæredygtige strategier for henholdsvis udstillingsdesign og publikumsudvikling, har til formål at højne det generelle formidlingsforskningsmiljø.
900.000 kr.

Pulje 4: brugerundersøgelser

ARKEN Museum for Moderne Kunst
”Nye målgrupper på kunst- og kulturhistoriske museer”
Kvalitative interviews med besøgende, deltagere og medarbejdere mhp. at undersøge tre spørgsmål: Hvad indeholder meningsfulde museumsoplevelser for nye målgrupper? Hvordan kan kulturinstitutionerne arbejde organisatorisk med at favne nye målgrupper? Hvad kan kunst- og kulturhistoriske museer lære af hinandens måder at arbejde med brugerinddragelse?
250.000 kr.

Den Gamle By
”Kvalitativ brugerundersøgelse - Forskelle og fællesnævnere mellem nationale og lokale besøgende og ikke-besøgende i Den Gamle By”
Fra 1. juli 2011 har Den Gamle By, ud over at være nationalt museum for byernes kultur og historie, også fået ansvaret for nyere tids kulturhistorie i Aarhus kommune. Det stiller nye krav til museets formidling. For at stå bedre rustet til at løse opgaven ønsker Den Gamle By at gennemføre en brugerundersøgelse og i processen samtidig afprøve muligheden for at kvalificere museets interne arbejdsgange inden for formidlingsområdet.
300.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport
Brugerprofiler - frontpersonale
Brugerprofiler - fokusgrupper

Københavns Museum
”"Hvad med de andre brugere?" - en kortlægning af museets forskellige brugeres motivation og forståelse af deres eget forhold til museet”
KØS og Københavns Museum ønsker med undersøgelsen at kortlægge de af museernes brugere, der falder uden for den nationale brugerundersøgelse. Undersøgelsen skal tilvejebringe kvalitativ viden om, hvilke motiver brugerne har for at benytte museernes tilbud med henblik på at kvalificere museernes strategiske kommunikation og formidling.
254.300 kr.

Museet for Varde By og Omegn
”Hvorfor går de ikke på museum i deres ferie - og hvad skal der til, for at de gør?”
Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum vil gennemføre en kvalitativ undersøgelse, med udgangspunkt i to mindre udstillingssteder på den jyske vestkyst: Vi ønsker at indhente dybdegående viden om de potentielle brugere blandt turisterne af Nymindegab museum samt Bork Vikingehavn, med henblik på at optimere de små museers formidling mod denne specielle målgruppe.
197.000 kr.
Bilag
Rapport
Præsentationsrapport Bork Vikingehavn
Præsentationsrapport Nymindegab Museum

Museum Østjylland
”En kvalitativ undersøgelse med udgangspunkt i 'Museet som mødested'”
En kvalitativ undersøgelse og analyse af brugeroplevelsen samt relationerne mellem museum og brugere i projektet 'Museet som mødested'. Her inddrages forskelligartede brugergrupper i Norddjurs og Randers Kommuner som en aktiv ressource i udviklingen af nye basisudstillinger. Undersøgelsesforløbet forankres tværfagligt i organisationen for at sikre bæredygtighed. Ny viden og indsigter i, hvordan inddragelse af forskellige brugertyper kan udvikle museumsoplevelsen samles i en anvendelsesorienteret 'kogebog' med formidlingsværktøjer, cases og metoder.
173.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport

Skovgaard Museet
”Viborgere & Viborgensernes brug og ikke-brug af Skovgaard Museet”
Fra nov. 2012 viser Skovgaard Museet en brugerinddragende udstilling, hvor borgere i Viborg skaber udstillingens indhold i form af selvportrætter. Museet har iværksat denne udstilling for at komme i dialog med sit lokalområde og få viborgenserne i tale. Vi vil samtidig gerne udnytte denne unikke mulighed til at indhente viden om museets lokale brugere og ikke-brugere. Derfor ønsker vi at gennemføre en brugerundersøgelse på Skovgaard Museet.
300.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport
Fokusgruppeundersøgelse

Statens Museum for Kunst
”Museer i ikke-brugeres hverdag”
Projektet er en kvalitativ undersøgelse af ikke-brugeres forhold til museer, deres planlægning af kulturbrug og medievaner over ét år. Målet er at udarbejde guidelines til brug for kommunikationsplanlægning, udvikling af oplevelser og relationsopbygning til underrepræsenterede brugergrupper på de danske museer.
400.000 kr.
Læs mere om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Publikation
Afsluttende workshop
Målgruppekatalog

Viborg Museum
”Inklusion på museet”
Projektet er en kvalitativ undersøgelse af folkeskoleklasser med inkluderede centerklasseelever. Undersøgelsen skal give museet en nuanceret viden i forhold til tilpasning af eksisterende og udvikling af nye undervisningstilbud til Viborg Museums faste udstilling. Undersøgelsen bygger videre på museets brugerundersøgelse fra 2010. 
200.000 kr.

Opdateret 01. februar 2019