Tværæstetiske projekter for musik og scenekunst

Tilskud til projekter, turnéaktiviteter og projektudvikling i krydsfeltet mellem musik og scenekunst
Note:

Bemærk ny ansøgningsfrist 16. oktober 2023

Frist

 • 15.10.2024, kl. 14:00

Hvem kan søge?

Professionelle aktører: enkeltpersoner, grupper, ensembler, foreninger, institutioner med flere inden for musikdramatik og beslægtede udtryksformer.

Du kan søge tilskud til:

 • Projekter
 • Turnéaktivitet (primært til projekter, der er produceret med tilskud fra puljen ”Tværæstetiske projekter for musik og scenekunst”)
 • Projektudvikling/projektmodning. Det kan være kunstnerisk udviklingsarbejde – typisk workshops, laboratorier, koncept- og formatudvikling, uden krav om offentlig fremførelse og entrébetaling
 • Vær opmærksom på, at du kan bruge et nyt netværk for produktionsfaciliteter, som Statens Kunstfond har taget initiativ til. Du kan ansøge om at producere på en af de syv scener, spillesteder og platforme rundt omkring i landet, der fra 2024 tilbyder faciliteter til produktion med økonomisk tilskud fra Statens Kunstfond

Du kan søge om tilskud til projekter inden for perioden fra 1. januar 2024 til 31. december 2026. 

Du kan ikke søge tilskud til:

 • drift. Hvis du ønsker at ansøge om driftsstøtte, skal du søge puljerne: ”Scenekunst for børn, unge og voksne” samt ”Orkestre, bands, kor og ensembler”

Er du berettiget til at søge?

 • Landsdelsorkestre, DR's kor og ensembler, Det Kgl. Teaters kor og ensembler, Den Jyske Operas kor og Forsvarets musikkorps kan ikke søge
 • Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. Scenekunstloven kapitel 8, § 18, stk. 1
 • Dog kan disse store aktører indgå i samarbejder om projekter, og hvis de indgår i samarbejdsprojekter, skal de bidrage med minimum 50 % af udgifterne

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med puljen er at fremme tværkunstneriske projekter i krydsfeltet mellem musik og scenekunst. Der ydes primært tilskud til nyskrevne, nykomponerede og eksperimenterende projekter, herunder også projekter rettet mod børn og unge.

Sådan vurderes din ansøgning

Musikdramatisk Udvalg under Statens Kunstfond vurderer ansøgninger efter kunstnerisk kvalitet, og udvalget lægger i vurderingen af kunstnerisk kvalitet vægt på aktiviteter, hvor musik og scenekunst møder hinanden i et performativt udtryk, hvor ingen af de to udtryksformer kan ”leve” uden det andet, og hvor syntesen imellem de to udtryk skaber en tværæstetisk sammenhæng.

Musikdramatisk Udvalg vægter følgende:

 • Høj kunstnerisk kvalitet
 • Projekter, der er eksperimenterende og grænsesøgende i forhold til indhold, form eller formidling
 • Præcise overvejelser om gennemførelsen af projektet i forhold til økonomi, tidsfaktor, fysiske rammer og relevante kompetencer på nøgleposter
 • Samarbejde mellem forskellige aktører/institutioner og gerne som co-produktioner med henblik på at udforske genrens grænser, møde nye publikumsgrupper og/eller udnytte kunstneriske/økonomiske ressourcer bedst muligt
 • Udbredelse af projekterne i form af for eksempel turnéaktivitet og gæstespil

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægger udvalget vægt på:

 • En stærk og original kunstnerisk intention – indholdsmæssigt og udtryksmæssigt
 • Klare overvejelser om sammenhængen mellem form og indhold
 • Evne til at omsætte indhold til præcist valgt udtryk
 • Evne og vilje til afsøgning af musikalske/scenekunstneriske udtryk
 • Klare valg i relation til publikum

Statens Kunstfond opfordrer til, at du tænker bæredygtighed ind i projektet ved:

 • at gæstespil/turnéaktiviteter rummer flere forestillinger/opførelser og yderligere tilknyttede aktiviteter (fx netværk, workshop/masterclasses, research)
 • at du planlægger turnéer regionalt med flere sammenhængende engagementer i samme region og periode
 • at du undgår regionale eller nationale eksklusivaftaler
 • at du tænker i og arbejder med længerevarende aktiviteter, herunder også når du opbygger netværk
 • at du overvejer, om det er muligt at holde indledende møder og research online
 • at du prioriterer miljømæssigt bæredygtige transportformer

Statens Kunstfond opfordrer ansøgere til at indtænke grøn bæredygtighed i deres virke. Hvis du ønsker at følge projektets forbrug og blive klogere på indsatsområder, kan du finde inspiration og værktøjer til arbejdet med grøn bæredygtighed her: Værktøj til grøn omstilling

Udvalget forbeholder sig ret til at balancere uddelingen i forhold til geografisk spredning, spredning i forhold til genrer samt i forhold til målgruppen børn og unge.

Udvalget kan vælge at imødekomme en ansøgning med et mindre beløb end ansøgt ud fra en samlet vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre mangfoldighed og en spredning af kunststøtten.

Hvis du modtager et mindre beløb end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid inden fristen gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

For puljer med løbende ansøgningsfrist kan du ikke rette i din ansøgning, når du først har indsendt den via portalen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Projektbeskrivelse (for enkeltprojekter maksimum to sider) inklusive liste over links til relevante hjemmesider. I projektbeskrivelsen skal du redegøre for projektets mål/aktiviteter, herunder: geografisk spredning, antal opførelser, antal publikummer, billetsalg og/eller andre mål, der er relevante for dit projekt
 • Budget. Benyt vores budgetskema som du henter her
 • CV på de medvirkende kunstnere. CV'er på komponister skal forsynes med links til lydeksempler, der så vidt muligt er genremæssigt relevante i forhold til ansøgningen (maksimum en side per person)
 • Eventuel skriftlig aftale om produktion på en af de syv scener, spillesteder og platforme for produktionsfaciliteter, der fra 2024 tilbyder produktionsfaciliteter med økonomisk tilskud fra Statens Kunstfond (se listen med medlemmer af netværk for produktionsfaciliteter – link)

Husk også at vedhæfte:

 • Synopsis eller manuskriptudpluk (maksimum tre sider)
 • Eventuelt partitur- eller nodeeksempel (maksimum 10 sider)

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • som udgangspunkt kan du ikke overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter

Økonomi

Til projektudvikling/projektmodning giver udvalget typisk højst 150.000 kroner i tilskud. Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har tilknyttet en NemKonto, inden du indsender din ansøgning.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af det udbetalte beløb. Modtager du tilskuddet i dit CPR-nummer, indberettes tilskuddet som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 12 uger efter ansøgningsfristen. Du modtager en notifikationsmail, når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen, medmindre du har fravalgt dette.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen, eller via e-mail, og samtidig bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.  

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, så se her.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Musikdramatiske Udvalg, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Opdateret 31. marts 2023