Tilsyn med Serviceradio 2018

Resumé

Radio- og tv-nævnet fandt, at Serviceradio havde udsendt en sponsorkreditering, som oversteg den tilladte varighed efter § 26, stk. 3, 1. pkt., i reklamebekendtgørelsen, samt at denne sponsorkreditering ikke skete i neutral form og dermed var i strid med § 26, stk. 4, 1. pkt., i reklamebekendtgørelsen.

Et flertal bestående af 4 medlemmer i Radio- og tv-nævnet fandt, henset til den tidligere sag vedrørende Serviceradio af 12. september 2017, hvori nævnet fandt, at Serviceradio havde udsendt reklamer i strid med § 16, stk. 1, i lokalradiobekendtgørelsen, at der i nærværende sag var tale om overtrædelser af lignende karakter, da sponsorkrediteringen efter disse medlemmers vurdering fik karakter af reklame. Der var dermed tale om et gentagelsestilfælde, som udgjorde en skærpende omstændighed, hvorfor Serviceradios programtilladelse inddrages midlertidigt i perioden 1. maj 2018 til 31. maj 2018. Tilskuddet for perioden bortfalder ligeledes.

Et mindretal bestående af to medlemmer fandt ikke, at der var tale om lignende overtrædelser, og at der derfor ikke var tale om et gentagelsestilfælde. Mindretallet ville derfor alene påtale de ovennævnte overtrædelser samt indskærpe reglerne vedrørende sponsorkrediteringer. Mindretallet understregede, at fremtidige overtrædelser kan medføre, at nævnet inddrog programtilladelsen midlertidigt eller endeligt.

OBS: Der gøres opmærksom på, at Radio- og tv-nævnet har modtaget en klage over afgørelse af den 9. april 2018 vedrørende tilsyn med Serviceradio, og sagen vil blive forlagt Radio- og tv-nævnet på nævnets møde den 22. maj 2018.

Radio- og tv-nævnet har på baggrund heraf besluttet at give sagen opsættende virkning, hvorfor kravet om tilbagebetaling af tilskud for maj måned samt slukning af radiokanalen i maj måned sættes i bero.

Opdateret 25. september 2019