5. Kangilinnguit / Grønnedal

Ved Arsukfjorden oprettedes flere amerikanske installationer i 1941 da Kaufmann og de amerikanske myndigheder indgik aftale om forsvaret af Grønland. Senere samledes US navy sine aktiviteter i Grønnedal (Kangilinnguit) og basens navn blev "Naval Base Groennedal".

Kryolit

Hovedformålet var at beskytte udskibningen af kryolit fra Ivigtut kryolitmine (Ivittuut) og at yde støtte i form af reparationsarbejder samt at forsyne skibe med bl.a. ammunition og brændstof.

Grønlands Kommando

Efter at Danmark i 1949 blev medlem af NATO, undertegnede Danmark og USA i april 1951 en ny overenskomst om forsvaret af Grønland. Denne gav USA ret til at opretholde forsvarsområdet Søndre Strømfjord og etablere et nyt forsvarsområde i Thule, og den gav inden for NATO-kommandostrukturen chefen for Grønlands Marinekommando status som "Island Commander Greenland". Grønlands Marinekommando blev en treværnskommando og skiftede 1. august 1951 navn til det nuværende "Grønlands Kommando". Den 10. august 1951 overtog Danmark basen Grønnedal, som herefter blev etableret som Marinestation Grønnedal, senere Flådestation Grønnedal. GLK flyttede samtidig sit hovedkvarter fra Godthåb (Nuuk) til Grønnedal, hvor kommandoen siden har været.

60 mand var i 2012 tjenstgørende i Grønnedal, hvor stabsarbejde, bemanding af situationscenter og drift af servicefunktionerne på stedet samt Flåderadio Grønnedal udgjorde de vigtigste funktioner. Grønnedal virker i begrænset omfang som forsyningsbase for inspektionsskibe og inspektionskuttere.

Søopmåling

Fra sommeren 1989 har søopmålingen i Grønland haft til huse i Grønnedal. Der er to opmålingsfartøjer stationeret i Grønnedal, hvortil specielle besætninger tilkommanderes i opmålingssæsonen fra maj til oktober.

Inspektionsskibe

Kommandoen i Grønnedal har operativ kontrol over inspektionskutterne og inspektionsskibene, der har til opgave at udføre farvandsovervågning, suverænitetshævdelse, maritim forureningsbekæmpelse, eftersøgning og søredning samt fiskeriinspektion. Inspektionskutterne har patruljeområde ved Grønlands vestkyst og inspektionsskibene ved Grønlands øst- og vestkyst.

Sirius

Slædepatruljen SIRIUS, med hovedkvarteret i Daneborg, har til opgave at udføre overvågning og suverænitetshævdelse i Nord- og Nordøstgrønland. SIRIUS og Forsvarets Vagt Mestersvig har politimyndighed, og fører kontrol med ekspeditioner i Nationalparken. Station Nord er forsvarets nordligste militære etablissement og har primært til opgave at holde landingsbanen åben hele året.

Luftgruppe Vest

Luftgruppe Vest i Søndre Strømfjord, der bemandes af flyvevåbnet, har til opgave at overvåge det grønlandske område fra luften samt at udføre kritiske patientevakueringer til Danmark.

Arktisk Kommando

Med oprettelsen af Arktisk Kommando og flytningen til Nuuk 1. november 2012 er Grønnedal overgået til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, der har ansvar for at afvikle Grønnedal. Området indbefatter mindst 78 bygværker hvoraf de 23 er boliger, øvrige er tankanlæg, depoter, helikopterterminal, værksteder, bunkers, varmecentral, frysehus antenneanlæg, skilift m.v. Forsvarskommandoen forventer, at forsvaret er ude af Grønnedal ultimo 2014. Der er kun i begrænset omfang udført kulturhistorisk dokumentation af bygninger, anlæg og indsamling af eventuelle genstande af museal værdi i forbindelse med nedlæggelsen af Grønnedal.

Opdateret 26. august 2021