Center for sociale medier, tech og demokrati

Hvem er Center for sociale medier, tech og demokrati?

Center for sociale medier, tech og demokarti er etableret som en del af Medieaftalen 2023-2026. Centret er placeret i Slots- og Kulturstyrelsen, som i forvejen yder faglig rådgivning til Kulturministeriet på medie- og tech-området, og som beskæftiger sig med digitale medier, bl.a. gennem sekretariatsbetjening af Medierådet for Børn og Unge.

Vores arbejde

Center for sociale medier, tech og demokrati bidrager med viden om brugernes mentale trivsel, om tech-giganternes betydning og konsekvenser for danske medier, og om hvilken indvirkning spredning af mis- og desinformation på digitale platforme har på den demokratiske samtale. Som led heri udarbejder centret analyser af aktuelle emner og tendenser, som kan være med til at kvalificere den offentlige debat, og centret er ligeldes ansvarlig for en årlig, uvildig rapport om tech-giganternes indflydelse på demokrati, trivsel og sammenhængskraft.

Derudover har centret til opgave at etablere forskningssamarbejder med uafhængige forskere med henblik på dels at udnytte og samle eksisterende viden, og dels at sikre ny viden.

Centret bidrager desuden til Kulturministeriets politikudvikling på tech-området, bl.a. ved at afsøge mulighederne for regulering nationalt såvel som internationalt.

Endeligt skal centret også bidrage til at styrke Danmarks interessevaretagelse i EU på medie- og tech-området med fokus på den demokratiske samtale og digital børnebeskyttelse.

Undersøgelse af techgiganternes indflydelse i Danmark

Center for sociale medier, tech og demokrati har, i samarbejde med AU, KU og SDU, sat gang i en uvildig undersøgelse om techgiganternes påvirkning af demokrati, trivsel og samfundsmæssig sammenhængskraft i Danmark. Undersøgelsen er den første af sin slags og skal belyse techgiganternes påvirkning af det danske samfund og vil blandt identificere de største udfordringer i Danmark og internationalt.

En tidligere undersøgelse fra Center for sociale medier, tech og demokrati har bl.a. vist, at danskerne er bekymrede for konsekvenserne af udbredelsen af mis- og desinformation.

Den nyligt igangsatte undersøgelse vil blandt andet dykke ned i danskernes syn på og evner ift. mis- og desinformation, særligt med fokus på generativ AI.

Undersøgelse gennemføres af Digital Democracy Centre på Syddansk Universitet, DATALAB – Center for Digital Social Research fra Aarhus Universitet og Copenhagen Center for Social Data Science på Københavns Universitet.

Rapporten udarbejdes som led i Medieaftalen 2023-2026 og ventes præsenteret for Folketingets Kulturudvalg til efteråret.

Udgivelser

Center for Sociale Medier, Tech og Demokrati har undersøgt danskernes holdning til 1) den offentlige samtale på online platforme, 2) indholdsmoderation og algoritmisk tilpasning af indhold online og 3) mis- og desinformation på online platforme.

Undersøgelsen baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse gennemført af Verian i december 2023.

Læs hele undersøgelsen

Læs hovedresultaterne for undersøgelsen

Læs bilaget til undersøgelsen